Publikace popisuje aktuální otázky speciální výchovy

  • Lada Dobrovolná
  • 28.11.2023
Autorka : doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.

Odborná monografie CURRENT QUESTIONS OF SPECIAL EDUCATION PARENTAL RESILIENCE AND SUPPORT IN RAISING CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS je výstupem mezinárodní konference Proměny rodiny XI, výzvy 21. století pro pomáhající profese a byla vydána za finanční podpory z projektu Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400.

Odborná publikace popisuje aspekty výchovy dítěte se speciálními potřebami v rodinném a školním prostředí. Zamýšlí se nad problematikou psychické odolnosti rodičů v kontextu zvládání vývojových rizik dětí se zdravotním postižením a chronickým onemocněním, popisuje postavení sourozenců dětí se zdravotním postižením, vliv rodinného prostředí na školní úspěšnost a následnou míru sociální integrace dětí se speciálními potřebami. Charakterizuje dopady distanční výuky na psychické zdraví žáků, jejich sociální a komunikační dovednosti a poukazuje na nutnost podpory rodiny v prevenci školní neúspěšnosti žáků.

ISBN 978-80-7510-568-4 (online verze) - ke stažení

ISBN 978-80-7510-567-7 (tištěná verze)