9. Platforma setkání k projektu Dialogem k vzájemnému porozumění

  • Barbora Hozová
  • 15.09.2023
Autor: doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.

Dialogem k vzájemnému porozumění – 9. setkání platformy

Ve čtvrtek 14.9. 2023 se konalo deváté setkání účastníků projektu Dialogem ke vzájemnému porozumění v prostorách FVP SU. 
Účastníci setkání prezentovali na základě analýzy realizovaných aktivit v rámci projektu doporučení pro zlepšení spolupráce při začleňování a posilování postavení Romů v České republice. Diskutována byla problematika specifických odlišností romských komunit, mapování potřeb členů komunit a informovanosti veřejnosti o bariérách sociální inkluze předmětné cílové skupiny obyvatel ve vybraných lokalitách v rámci projektu.

Po přestávce byly předneseny náměty, týkající se komunitní práce pro následující kalendářní rok. Byla projednávána možnost sdílení nových dotačních titulů v oblasti komunitní práce, výměnných stáží mezi organizacemi a formy spolupráce úřadů, škol a proromských organizací.
V závěru setkání byly dány podněty k využití příkladů dobré praxe v komunitní práci a účastníci byli vyzváni k podávání návrhů témat pro příští setkání platformy.

Termín desátého setkání platformy je stanoven na 30.11. 2023.

Mgr. Kateřina Janků, Ph.D. 
Mgr. et Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.
doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.