Workshop "Orientace a mobilita jedinců s těžkým zrakovým postižením"

  • Barbora Hozová
  • 26.04.2023
Dňa 20.apríla 2023 sa v rámci IP projektu na podporu internacionalizácie konal na Fakulte verejných politík v Opavě workshop pod názvom „Orientace a mobilita jedinců s těžkým zrakovým postižením". Lektorkou workshopu bola doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD.

AUTOR: doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD.

V úvodnej časti workshopu mali študenti možnosť oboznámiť sa so základnými pojmami, napr. orientácia, mobilita, mikroorientácia, makroorientácia, orientačný bod, orientačný znak a pod. 

Účastníci sa dozvedeli základné informácie o dlhej bielej palici, ktorá je symbolom ťažko zrakovo postihnutých na celom svete, spoznali jej význam a funkcie – orientačnú, komunikačnú, signalizačnú, informačnú a j.

Prakticky si vyskúšali držanie palice, základné techniky chôdze s dlhou bielou palicou (kyvadlovú, klznú), orientáciu   v interiéri, chôdzu po schodoch, bezpečnostné postoje.

Tiež si osvojili základné techniky chôdze so sprievodcom – vedenie zrakovo postihnutého, chôdzu priamo a do strán, chôdzu hore a dolu schodmi, prechod zúženým priestorom, usádzanie nevidiaceho na stoličku, orientáciu na stole a mnohé ďalšie. 

Cieľom workshopu bolo najmä osvojenie si, prípadne rozvinutie praktických zručností a kompetencií potrebných pre podporu a pomoc jednotlivcom s ťažkým zrakovým postihnutím s akcentom na ich inklúziu.