Na Ústavu speciální pedagogiky proběhl KULATÝ STŮL V

  • Barbora Hozová
  • 13.01.2023
KULATÝ STŮL V na TÉMA: Formy spolupráce Ústavu speciální pedagogiky FVP SU s aplikační sférou v rámci rezortu MŠMT.

Začátkem nového roku proběhlo na Ústavu speciální pedagogiky FVP SU páté setkání u kulatého stolu s odborníky z praxe. Ve středu 11.1.2023 spolu diskutovali na akademické půdě zástupci základních škol z Opavy (7), Ostravy (4) a Hlučína (1) s členkami Ústavu speciální pedagogiky doc. Mgr. Evou Zezulkovou  Ph.D. a Mgr. Kateřinou Janků, Ph.D.

Hlavními tématy setkání byla reflexe spolupráce pedagogů vysoké školy s pedagogy základních škol při realizaci odborných praxí v uplynulém semestru (ZS 2022), upřesnění organizace a obsahu odborných praxí na LS a projednání dalších možností a forem spolupráce souvisejících s doučováním a volnočasovými aktivitami žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Pozornost byla věnována předcházení případným kolizím v termínech praxe prezenčního a kombinovaného studia v rozvrhu hodin studentů a redukci studentů na praxi s ohledem na možnosti škol. Důraz byl kladen na informovanost studentů o povinnostech souvisejících s plněním zadaných požadavků na praxi. Účastníci setkání byli vyzváni k aktualizaci počtu studentů konkrétních ročníků na odborné praxi v jednotlivých semestrech.

Druhá část setkání byla věnována procesnímu schématu organizace praxí na FVP SU s důrazem na upřesnění úlohy fakultního koordinátora praxí, garanta a vyučujících předmětů odborné praxe. Byly upřesněny rozdíly v organizaci praxe kombinovaných a prezenčních studentů. Doc. Zezulková vysvětlila příčiny nezvládnuté organizace v ZS 2022 a omluvila se. Dále byla prezentována obsahová náplň jednotlivých typů odborných praxí.
V závěru setkání proběhla prezentace výsledků projektu MŠMT Vybrané aspekty přístupů škol k primární prevenci a wellbeingu, na jehož realizaci přítomní zástupci škol participovali.

V bohaté diskusi si účastníci setkání vyměňovali své zkušenosti s dosud praktikujícími studenty speciální pedagogiky a vyjádřili se pozitivně k jejich schopnostem, dovednostem a teoretickým znalostem. Živě byla diskutována také aktuální témata související s asistentem pedagoga a přístupy rodičů k inkluzivnímu vzdělávání.

Termín dalšího setkání u kulatého stolu byl stanoven na červen 2023. Tématem setkání bude evaluace odborných praxí za letní semestr 2023 a příprava odborných praxí pro zimní semestr 2023. 


doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.
vedoucí Ústavu speciální pedagogiky  FVP SU