Proběhl workshop ,,Role terénního sociálního pracovníka při vzdělávání dětí romské komunity“

  • Viktorie Kovářová
  • 02.09.2022
Workshop s názvem ,,Role terénního sociálního pracovníka při vzdělávání dětí romské komunity“ se uskutečnil dne 7.7.2022 na Fakultě veřejných politik v Opavě pod vedením lektorky Mgr. et Mgr. Andrey Silberové. Workshop byl určen zejména pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách.

Účastníci workshopu měli možnost získat náhled na konkrétní možnosti řešení problémových výchovně vzdělávacích situací zejména v souvislosti s podpůrným opatřením ve vzdělávání dětí z prostředí romské komunity a porozumět procesu nastavování a vyhodnocování podpůrných opatření ve vzdělávání u dětí zejména z romské komunity. 

V úvodní části workshopu se účastnici seznámili s vymezením podpůrných opatření ve vzdělávání zejména dětí předškolního a mladšího školního věku, kde lze včasnou intervencí a podporou výchovných kompetencí rodičů efektivněji předcházet hlubším dopadům školní neúspěšnosti. Akcentována byla oblast včasného vyhledávání dětí ohrožených školním neúspěchem na samotném počátku vzdělávacího procesu. Dále byla nastíněna oblast možné efektivní spolupráce mezi školním poradenským pracovištěm, školským poradenským zařízením a sociálními službami zaměřenými zejména na sociálně aktivizační činnosti v rodinách s dětmi.
 V praktické části workshopu vznikl prostor pro diskuzi a sdílení přímých zkušeností z terénní sociální práce a přímé pedagogické činnosti u dětí/žáků z prostředí romské komunity. 

Na závěr workshopu účastnici zhodnotili průběh workshopu pomocí evaluačního dotazníku.  
Cílem workshopu bylo především posílení profesní kompetence s interdisciplinárním přesahem, porozumět možnostem a limitům poskytování podpůrných opatření a rozšíření dovedností potřebné k podpoře efektivní integrace romských dětí do majoritní společnosti.

Workshop proběhl v rámci projektu EHP:LP-HROVA1A-005, Dialogem ke vzájemnému porozumění.