Uskutečnil se kulatý stůl III na téma: "Reflexe spolupráce VŠ a ZŠ při upevňování odborných kompetencí speciálních pedagogů v rámci odborných praxí".

  • Viktorie Kovářová
  • 07.07.2022
V závěru letního semestru proběhlo na Ústavu speciální pedagogiky FVP SU v pořadí již třetí setkání u kulatého stolu s odborníky z praxe. Ve středu 22.6.2022 spolu na akademické půdě diskutovali zástupci 14 opavských a ostravských základních škol s představitelkami ústavu speciální pedagogiky doc. Mgr. Evou Zezulkovou, Ph.D. a Mgr. Kateřinou Janků, Ph.D.

Hlavním tématem Kulatého stolu III byla reflexe spolupráce pedagogů vysoké školy s pedagogy základních škol při realizaci odborných praxí I a II v uplynulém semestru v rámci bakalářského studijního programu Speciální pedagogika. Opakovaně byla zmíněna důležitost a potřeba odborné praxe pro rozvoj odborných kompetencí studentů speciální pedagogiky. V průběhu praxe má student jedinečnou možnost pozorovat, rozlišovat a reagovat na speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků ve školním prostředí. Bez ochoty a vstřícného přístupu odborníků z praxe by očekávané způsobilosti absolventů studijního programu byly neúplné. Živě byla diskutována organizační forma a obsahová náplň realizovaných praxí. Konkrétně byly řešeny otázky termínů praxí, počtu studentů ve skupinách a povinností studentů v průběhu praxí. Pozornost byla věnována rozdílům v realizaci odborných praxí u studentů prezenční a kombinované formy studia. Celkově byl průběh odborných praxí v upynulém semestru z obou stran hodnocen kladně.

Účastníci setkání byli následně seznámeni s organizací a obsahem odborné praxe III, kterou budou absolvovat studenti 3. ročníků v zimním semestru 2022. V této souvislosti byli informováni o změnách vyplývajících z nové směrnice děkana č.1/2022 o organizaci odborných praxí a s pracovní pozicí fakultního administrátora praxí, kterou je pověřena Bc. Kateřina Magrlová. Od nového akademického roku bude spolupracovat a komunikovat se zástupci zařízení ohledně smluvního zajištění odborných praxí.
V závěru setkání byly účastníkům předány informace o připravovaném projektu MŠMT Vybrané aspekty přístupů škol k primární prevenci a wellbeingu, byly představeny hlavní cíle projektu a nabídnuta možnost participace škol při jeho realizaci. Zástupcům škol byly dále nastíněny možnosti rozšíření spolupráce s Ústavem speciální pedagogiky zapojením do programu Doučování žáků s riziky školní neúspěšnosti. Účastníci setkání projevili zájem o tuto spolupráci, která začne nabývat konkrétní podobu v průběhu nového akademického roku.
Termín dalšího setkání u kulatého stolu byl stanoven na 11.1.2023. Tématem setkání bude evaluace průběžné praxe III v zimním semestru 2022 a příprava odborných praxí pro letní semestr 2023. 
Průběh setkání provázela tvůrčí atmosféra, vyplývající ze společného zájmu podpořit efektivitu odborných praxí a posílit kompetence absolventů speciální pedagogiky pro výkon praktických činností.

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                      doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D., Mgr. Kateřina Janků, Ph.D.