Workshop II: Interaktivní program rozvoje sociálních dovedností žáků

  • Iveta Šupíková
  • 01.11.2021

WORKSHOP II : INTERAKTIVNÍ PROGRAM ROZVOJE SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ ŽÁKŮ


Cílem workshopů organizovaných v rámci projektu s názvem „Praktický model primární prevence rizikového chování ve školách“, ev. č. PRCH-IP-organizace_0040/2021 je posílit kompetence pedagogů v oblasti prevence rizikového chování žáků prostřednictvím aplikace Interaktivního programu rozvoje sociálních dovedností žáků. 

V termínech 7.10. a 26.10. 2021 byl realizován v partnerských institucích (ZŠ Ostrava-Stará Bělá, Junácká 700,  ZŠ Mařádkova, Opava) Workshop II pod vedením lektorů Mgr. et Mgr. Andrea Silberové a PhDr. Nory Gavendové. 

Účastníci se seznámili se základním vymezením funkční analýzy chování a intervenčními metodami a technikami využitelnými u žáků mladšího školního věku. Získali vhled do kognitivně behaviorální psychoterapie dětí a žáků s poruchami chování nejčastěji se vyskytujícími ve školní praxi.  V praktické části workshopu byli inspirováni k využití intervenčních metod a technik včetně prvků dramiky k posílení sociálních dovedností jednotlivců i třídy. Součástí workshopu byl kazuistický vstup jako ukázka dobré/špatné praxe s využitím pedagogických intervencí a IVýP u žáka se specifickou poruchou chování.


                                                                                        doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D., hlavní řešitelka projektu