Fakulta vydala novou publikaci „Učitelé versus inkluzivní vzdělávání“

  • Iveta Šupíková
  • 09.09.2021
Monografie je reflexí aktuálního stavu poskytování pedagogické intervence v základních školách žákům s obtížemi ve výuce a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Jejími autorkami jsou doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D., Mgr. Kateřina Janků, Ph.D. a PaeDr. Yveta Odstrčilíková, Ph.D.

Publikace seznamuje s výsledky kvalitativní analýzy přístupů pedagogů s cílem kompenzovat mírné obtíže ve vzdělávání dětí a žáků, s výsledky analýzy podmínek inkluzivního vzdělávání a vybranými aspekty souvisejícími s poskytováním pedagogické intervence.

Při zpracování výsledků výzkumného šetření byla použita kvalitativní analýza dat zakotvené teorie, jejíž výsledky jsou zobrazeny jak slovním hodnocením, tak grafickým vyjádřením poměru výskytu daných jevů. Cílovou skupinou šetření byli pedagogové základních a mateřských škol a pracovníci školských poradenských zařízení Moravskoslezského a Zlínského regionu v České republice. Na základě interpretace zjištěných výsledků jsou v závěru kapitol formulována doporučení pro pedagogickou praxi.

V rámci projektu Přímá a jasná podpora školské inkluze - otázka školy, rodiny, okolí (CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000239) realizovaného v letech 2016 až 2019, byla mj. věnována pozornost formám přímé podpory žákům a frekvenci uplatňování včasné pedagogické intervence.