Setkání na Magistrátu města Opavy

  • Iveta Šupíková
  • 12.07.2021V červnu proběhlo na Magistrátu města Opavy v rámci projektu Síťujeme se setkání zaměřené na volnočasové aktivity dětí, mládeže a dospělých osob se zdravotním postižením. Cílem společného setkání bylo vyvolat odbornou i laickou diskusi na dané téma za účelem vzájemné spolupráce při koncipování strategie, která by směřovala k zajištění nabídky volnočasových aktivit pro osoby se zdravotním postižením napříč věkovými kategoriemi. Setkání se zúčastnili zástupci veřejné správy, škol a školských zařízení, nestátních neziskových organizací, zájmových klubů a pečujících osob. Za Slezskou univerzitu přijala pozvání doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D. 

V průběhu diskuse byly prezentovány názory, zkušenosti a potřeby jak neformálně pečujících, tak profesionálů. Účastníci setkání s potěšením přijali informaci o nově založeném Ústavu speciální pedagogiky na FVP SU a vyjadřovali svůj zájem o spolupráci zejména v rámci plnění předmětů odborné praxe studentů studijního programu Speciální pedagogika. Význam setkání pro Ústav speciální pedagogiky spočíval v navázání kontaktů s lidmi, kteří mají bohaté praktické zkušenosti s poskytováním podpory osobám se zdravotním postižením a rozumí jejich speciálním potřebám. V závěru akce účastníci potvrdili opodstatněnost požadavku na mezirezortní spolupráci za účelem inovace metod a forem podpory osobám se zdravotním postižením a poskytování systémové podpory pečujícím osobám a odborníkům, kteří participují na zajištění důstojné kvality života osob se zdravotním postižením.