Kulatý stůl zaměřený na oblast speciální pedagogiky přinesl zajímavé podněty

  • Iveta Šupíková
  • 20.07.2021
V pátek 25. června 2021 proběhl na Fakultě veřejných politik SU v Opavě další z řady tzv. kulatých stolů, které jsou již osvědčenou formou efektivní komunikace univerzitních odborníků s odborníky z praxe. Pozornost byla věnována otázkám inkluzivního vzdělávání s důrazem na vzdělávání žáků ohrožených školní neúspěšností a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v regionu. V této souvislosti byla diskutována narůstající potřeba kvalifikovaných pedagogických pracovníků na poradenských pracovištích přímo ve školách (speciálních pedagogů a školních psychologů), kteří by garantovali včasnou podporu při vzdělávání žákům a jejich zákonným zástupcům.
Kulatého stolu se za FVP zúčastnili zástupci nově založeného Ústavu speciální pedagogiky a Ústavu pedagogicko psychologických věd, pozvání přijali zástupci Magistrátu města Opavy, Magistrátu města Ostravy, základních škol (ZŠ Englišova, ZŠ Dostojevského), NNO (Eurotopia Opava o.p.s, Kafira o.p.s, Místní akční skupina Opavsko n.s., Opavskem bez bariér). Moderováním kulatého stolu byla pověřena proděkanka Mgr. Kateřina Janků, Ph.D.
V úvodu byli hosté krátce seznámeni s cílem setkání a přehledem témat navržených akademickými pracovníky. Poté účastníci krátce prezentovali svá očekávání od setkání se zástupci univerzity. Klíčové podněty byly v průběhu prezentací přehledně moderátorkou elektronicky zaznamenávány a vizualizovány všem účastníkům. Po krátké přestávce byla zahájena diskuse k vybraným námětům, které ve vyšší frekvenci zazněly v první části setkání ze strany hostů. V průběhu konstruktivní diskuse se krystalizovala konkrétní témata vzájemné spolupráce.
V závěrečném shrnutí byla zdůrazněna potřeba vzájemné komunikace mezi univerzitou a odbornou veřejností. Celá akce proběhla v přátelské atmosféře, která byla umocněna projeveným oboustranným zájmem o další setkání tentokrát již k užšímu tématu. Po jejím ukončení byla dohodnuta schůzka se zástupci Eurotopie Opava o.p.s k možnostem konkrétní spolupráce na projektu v rámci Norských fondů.
Průběh a výsledky kulatého stolu hodnotíme pozitivně, přinesly řadu podnětů jak pro plnění vytýčených úkolů v oblasti VaV, tak v oblasti plnění společenské role univerzity. 

doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D. 
vedoucí Ústavu speciální pedagogiky