Technologická agentura ČR podpoří projekt zaměřený na výzkum vlivu epidemiologické situace na seniory

  • Kateřina Byrtusová
  • 25.09.2020
Fakulta veřejných politik byla úspěšná ve veřejné soutěži v programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA Technologické agentury ČR. Cílem projektu je vyhodnotit ve spolupráci s Charitou Opava poznatky získané v rámci koronavirové krize při poskytování terénních sociálních a zdravotních služeb pro seniory v jejich domácnostech. Zohledněny budou také poznatky studentů, kteří byli zapojeni do této činnosti na základě nařízené pracovní povinnosti.
Návrh projektu reaguje na situaci, kdy v důsledku epidemiologické krize došlo k významným zásahům do poskytování všech sociálních a zdravotních služeb. Cílem je navrhnout nové postupy v době krize a originální technologii pro komunikaci s klientem. Poznatky o působení viru hovořily o seniorech jako o nejohroženější sociální skupině, významným způsobem se proto změnily i podmínky poskytování sociálních a zdravotních služeb této ohrožené kategorii. Na základě příkazu hejtmana Moravskoslezského kraje byli v uplynulých měsících do procesu zařazeni také studenti Fakulty veřejných politik v Opavě, studující obory sociální práce a ošetřovatelství. V rámci projektu se tak bude využívat přínosu poznatků z praxe profesionálních pracovníků charity i samotných studentů.

"Projekt je rozkročený do tří oblastí. Prvním cílem je získat informace o tom, jak jsou studenti připraveni na výkon své profese v neočekávaných situacích. Řadě z nich byla uložena pracovní povinnost ze dne na den bez možnosti výběru a museli využít poznatky, které se do té doby naučili v teorii i praxi. Druhý krok je otázka dopadu na pracovníky v přímé péči a na jejich management. Co museli změnit, jak se s krizí vyrovnávali a podobně. Třetím krokem je vytvoření nového zařízení, které umožní kontakt klienta s pracovníkem bez přítomnosti třetí strany,“ uvedl doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., vedoucí řešitelského týmu projektu.

Současné technologie vzdálené komunikace a případného nouzového přivolání pomoci jsou často postaveny na takzvaném principu třetí strany. Komunikace tak neprobíhá vždy přímo mezi seniorem a pracovníkem sociální či ošetřovatelské služby, což mnohdy komplikuje situaci a snižuje efektivitu poskytovaných služeb. Nově by tedy mělo být vyvinuto zařízení pro nouzovou pomoc a přímou komunikaci. Bude se jednat o elektronický přístroj, prostřednictvím kterého je možno pomoc zavolat, ale i v opačném směru ověřit stav seniora. Toto zařízení bude mít i záložní zdroj energie pro případ nenadálých krizových situací a výpadků. Velkým přínosem pak bude zejména pro seniory žijící o samotě, ve vzdálenějších lokalitách a zejména pak v případných krizích, kdy dochází k vytížení terénních pracovníků ošetřovatelských a sociálních služeb.

Dalším velkým přínosem pro fakultu a její studenty pak bude aktualizace učebních osnov v programech zaměřených na sociální práci a ošetřovatelství na základě odborného vyhodnocení poznatků z praxe při epidemiologické krizi. Neméně podstatným výstupem projektu bude vytvoření manuálu pro zvládání krizových situací při poskytování těchto služeb v domácím prostředí seniora. Vznikne také monografie shrnující výsledky výzkumu a navržená řešení. Získané poznatky budou rovněž prezentovány na odborné konferenci, a budou tak zprostředkovány i dalším univerzitám se studijními obory orientovanými na sociální práci a ošetřovatelství. O realizaci projektu projevila zájem Charita ČR, která je schopna získané poznatky rozšiřovat na území celé republiky do praktické činnosti všech poskytovatelů terénních sociálních služeb.