Název projektu: Reprodukční věk ženy ve vztahu k fertilitě aneb Zdravá mladá matka – zdravé a spokojené dítě.

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu byla edukace mladých dívek v oblasti reprodukčního zdraví se zaměřením na včasné rodičovství. Uvedená problematika je vzhledem ke stálému posouvání prvního těhotenství žen do vyšších věkových kategorií stále velmi aktuální. Projekt se dále zabývá problematikou nadváhy a obezity u žen plánujících těhotenství. 

Dílčími cíli bylo:

- zpracování edukačních materiálů k workshopům zaměřeným na zdravé těhotenství a podporu rodičovství; 

- vytvoření edukačního programu na téma Zdravá, mladá matka – zdravé dítě;

- realizace workshopů při veřejných akcích zaměřených na zdravotní prevenci.

Název dotačního programu: Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče pro rok 2020

   Těhotenství v pokročilém věku ženy je stále častěji se vyskytujícím fenoménem současné doby. Bývá spojováno celosvětově se životním stylem moderní společnosti a s trendem odkládat mateřství „na později“. Na odkládání mateřství „na později“ má v současné době vliv řada faktorů. Můžeme z nich jmenovat sociologické faktory (touha po vzdělání, budování dobré pracovní pozice, potřeba finanční nezávislosti, aj.), psychologické faktory (obavy ze ztráty svobody a volnosti u dnešní mladé generace), medicínské aspekty (dostupnost antikoncepce, technologický rozvoj v oblasti reprodukční medicíny) a ekonomické aspekty (nedostatek financí, nestabilní zázemí).

    K poklesu plodnosti u ženy dochází plynule věkem a věk ženy 35 let a více je označován jako pokročilý věk, který s sebou přináší rizika jak pro matku, tak pro dítě. S přibývajícím věkem se také u ženy objevuje řada civilizačních chorob (hypertenzní choroba, nadváha, obezita, diabetes mellitus, žilní komplikace apod.), které mohou být pro těhotnou ženu v pokročilém věku velkou komplikací.

     Obezita je celosvětové onemocnění, jehož incidence v posledních letech výrazně stoupá. V období těhotenství a porodu představuje obezita zvýšené riziko pro matku i plod. U těhotných žen se v současné době setkávají dva trendy. Obezita se posouvá do stále nižších věkových kategorií a zároveň se mateřství odkládá do vyššího věku, který je právě u žen spojen s dalším nárůstem hmotnosti. Obezita u ženy v reprodukčním věku negativně ovlivňuje její reprodukční funkci. Obezita matky představuje riziko jak pro ni, tak pro dítě.

První oblast našeho působení se orientuje na:

- analýzu vlastních postojů k mateřství a k životním hodnotám; 

- položení si otázek sami sobě: „Jaké mám plány do budoucna?“ „Kdy chci mít děti a kolik?“ 

 „Jak bych chtěla své dítě (děti) vychovat?“ „Jak se chovám ke svému zdraví a tělu?“ „Jaký je můj věk?“

- představení rizik těhotenství v pokročilém věku pro matku: potrat, těhotenská cukrovka, 

  předčasný porod, mimoděložní těhotenství aj.

 - představení rizik těhotenství v pokročilém věku pro dítě: riziko vrozených vývojových

   vad, vyšší riziko novorozenecké úmrtnosti, nízká porodní hmotnost, syndrom dechové tísně aj. 

Druhá oblast našeho působení se orientuje na:

- nadváhu a obezitu u žen; na uvědomění si zdravotních rizik; 

- přestavení rizik pro matku v souvislosti s nadváhou, s obezitou;

- představení rizik pro dítě v souvislosti s nadváhou, s obezitou matky;

- edukaci mladých žen v rámci nadváhy, obezity a plánování těhotenství

Co je a co i nadále bude naší aktivitou?

     Přesvědčit nebo alespoň docílit toho, že mladé ženy budou přemýšlet o svém životě, o rodičovství a o svém zdraví.  Tělo se potřebuje na zdravé těhotenství připravit. Mezi tyto cíle patří i boj s nadváhou a obezitou.

     Popřemýšlejme společně, co řadíme mezi nejšťastnější období v životě. Rodičovství a zdravé děti mezi ně určitě patří. Proto však musíme – musíte něco udělat. A k tomu Vám chceme pomoci radou a aktivní oporou.