Číslo projektu

2019-1-PL01-KA203-065205

Název projektu

Interdisciplinarity, multiculturalism, and work with the patient in a non-standard situation in the context of conducting didactic classes in the field of medical sciences and health sciences in Centers of Medical Simulation

Koordinátor

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, od 15.7.2020 Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Opolski

Partneři

Slezská Univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě
Medical University of Plovdiv (Bulharsko)

Délka trvání

34 měsíců

Spolufinancování z

programu Erasmus +

285.563,00 Euro


Shrnutí projektu:

Cíl: Modernizace edukační nabídky, lepší přizpůsobení potřebám společnosti a ekonomiky spolu se zvýšením kvality vzdělávání, zvýšení atraktivnosti učení ve studijních oborech v rámci medicínských a zdravotnických věd, rozvoj a posilování profesní a vědecké odbornosti studentů, a to s ohledem na zvýšenou poptávku po vzdělání profesionálů v těchto oblastech.


Popis činností:
Úkolem mezinárodního týmu, který sestává z akademických pedagogů a praktiků z České republiky, Polska a Bulharska, je vypracování společné základny simulačních scénářů, jež by umožnila vysoce kvalitní přípravu studenta k výkonu profese v oblastech: komunikace s terapeutickým týmem, vykonávání zdravotnických procedur se zohledněním multikulturality pacientů, komunikace a zacházení s pacientem postiženým vzácnou chorobou, vhodného reagování a správného vykonávání standardních medicínských procedur v netypických a obtížných situacích.


Cílovými skupinami jsou: studenti koordinátora a studenti partnerů, kteří podstupují vzdělávání v oborech medicínských a zdravotních věd, pedagogové realizující výuku ve výše uvedených oborech, kteří se chtějí naučit novým dovednostem a procedurám spadajícím do oblasti zdravotních věd v simulovaných podmínkách nebo chtějí zdokonalovat ty dovednosti, které již zvládli, cílovou skupinou je rovněž medicínská veřejnost se zájmem o témata interdisciplinarity a multikulturalismu v práci s klientem.


Očekávané výsledky: výsledkem práce bude sjednocení metodologie terapeutických postupů a vypracování optimálních komunikačních metod interdisciplinárních týmů ve vztahu k pacientům odlišné kultury, náboženství, pacientů s vzácnou chorobou či pacientů v nestandardních situacích. Dalším výsledkem bude zavedení a rozšíření inovačních řešení ve formě příručky. Tým expertů vytvoří také nový předmět „Postupování terapeutického týmu ve vztahu k pacientům nacházejícím se v obtížných a nestandardních situacích a ve vztahu k pacientům kulturně odlišným“ včetně sylabu předmětu. Využití zpracovaných výsledků v didaktickém procesu zvýší atraktivitu studentů všech partnerů na národním i mezinárodním pracovním trhu a zjednoduší volnou výměnu studentů i odborných pracovníků.