Zde je realizován projekt podpořený z Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko prostřednictvím Fondu mikroprojektů 2014 – 2020 v Euroregionu Silesia.

Registrační číslo projektu
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002404
Název projektu
Slezsko a problematika pasti středního příjmu – České a polské regionální perspektivy
Žadatel 
SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ
Projektový partner
UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ NAUK O POLITYCE I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
Harmonogram realizace projektu
1. 12. 2020 – 31. 11. 2021

Shrnutí projektu:

Hlavní cíl projektu: Cílem projektu je rozvoj spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání mezi Slezskou univerzitou v Opavě a Opolskou univerzitou, posílit vazby mezi částí akademických pracovníků a studentů obou institucí. Problém, který chce realizační tým po odborné vědecké stránce zkoumat, je vliv absence dostatečné regionální perspektivy při definování cílů sociálního a ekonomického rozvoje. Přeshraniční regionální spolupráce umožňuje percepci Slezska jako celistvého kompaktního hospodářského regionu.


Klíčové aktivity projektu: 

KA č. 0 – Příprava projektu (4/2019-2/2020)                                          

KA č. 1 – Řízení projektu (12/2020-11/2021)                            

KA č. 2 – Zahajovací odborný vědecký workshop (1/2021-2/2021), PL         

KA č. 3 – Odborné přednášky (3/2021-10/2021), CZ a PL         

KA č. 4 – Výzkum (1/2021-10/2021), CZ a PL                                     

 KA č. 5 – Závěrečná a odborná vědecká konference (9/2021-11/2021), CZ


Cílová skupina projektu: 

  • veděcko-pedagogičtí pracovníci 
  • studenti Slezské univerzity v Opavě a Opolské univerzity
  • odborná veřejnost na regionální a lokální úrovni


Očekávané změny:

Prohloubení spolupráce mezi dvěma intelektuálními prostředími, kterými jsou obě univerzity, může přinést kvalitativní změny po obou stranách hranice především ve vědecko-pedagogickém prostředí, ale také může ovlivnit praktickou rovinu. Vytvořené vědecké práce poslouží lepšímu pochopení zkoumané problematiky, ale může posloužit nejen akademické sféře, ale v budoucnu může posloužit i expertům při plánování dlouhodobého socio-ekonomického rozvoje regionu/regionů. Díky popularizačním činnostem budeme moci ovlivnit lokální a regionální část společnosti (především studenty, představitele municipalit a regionů, občanskou společnost, think-thanky atd.). Získané znalosti budou popularizovány formou otevřených přednášek a publikací, které budou moci být využity pro další přednáškovou a badatelskou činnost.


Partneři projektu:


Žadatel: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

PL projektový partner: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ NAUK O POLITYCE I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ