Pracovní skupina pro vzdělávání Romů při Úřadu vlády ČR

  • Zlatuše Krpcová
  • 23.09.2019
Třetí jednání PS pro vzdělávání Romů při Úřadu vlády ČR
Již třetí jednání Pracovní skupiny pro vzdělávání Romů při Úřadu vlády České republiky v roce 2019, které předsedá vedoucí Výzkumného centra pro sociální začleňování, doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D., proběhlo dne 20. září 2019 v prostorách Úřadu vlády České republiky v Praze.  Činnost pracovní skupiny spočívá především ve zpracování podkladů, návrhů, připomínek a komentářů ke klíčovým národním dokumentům, jako jsou kupříkladu dokumenty legislativní, kurikulární, strategické a také dokumenty koncepční či metodické povahy. Dále svou činností zajišťuje reflexi, vyvolává diskuzi a nabízí aktivní participaci na v procesech a mechanismech státní nejen školské politiky. Výstupem její agendy zpravidla bývá iniciace nutných, žádoucích a konkrétních mechanismů či kroků, definice návrhů k přijetí usnesení, které se předkládají Radě vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny. 
Program jednání:
•    koncepce zkvalitnění spravedlivého školního vzdělávání romských dětí a žáků,
•    spádovost škol a školských zařízení a informovanost rodičů, zákonných zástupců romských dětí a žáků,
•    vzájemná součinnost Národního institutu pro další vzdělávání, Národního ústavu pro vzdělávání a školských poradenských zařízení ve věci školního vzdělávání dětí a    žáků, jejichž vzdělávání dosud probíhalo mimo území ČR.