Monitorovací výbor Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

  • Zlatuše Krpcová
  • 23.09.2019
Jednání MV OP VVV
Dne 19. září 2019 proběhlo v prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jednání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, jehož jmenovaným členem je doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D., vedoucí Výzkumného centra pro sociální začleňování, kterého do této pozice nominoval Úřad vlády České republiky. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2014 - 2020 čerpat finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). (více viz MŠMT, online).