Rada vlády pro záležitosti romské menšiny při Úřadu vlády ČR

  • Zlatuše Krpcová
  • 23.09.2019
Jednání občanských členů Rady vlády pro záležitosti romské menšiny
Dne 30. srpna 2019 se doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D., účastnil jednání občanských členů Rady vlády pro záležitosti romské menšiny při Úřadě vlády České republiky. Na jednání byla přítomna také zmocněnkyně pro lidská práva - prof. JUDr. Helena Válková, CSc.  Mimo definici priorit Rady a jejich cílů, v rámci bodu „různé“ docent Kaleja seznámil členy občanské části Rady s aktuálními problémy v oblasti vzdělávání Romů. Zdůraznil absenci některých významných mechanizmů v systému českého školství, zejména těch, které by dětem a žákům povinné školní docházky zajistily kvalitní a spravedlivé rovné vzdělávání. Dotkl se také systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, pregraduální přípravy a obsahu kurikulárních dokumentů. Uvedl, že by bylo zapotřebí rozšířit prováděcí předpis, který řeší otázku pedagogicko-psychologického poradenství, a to o agendu pedagogického pracovníka, který rozumí, zná a orientuje se v otázkách vzdělávání romských dětí a žáků. V závěru jednání vznesl požadavek, aby v rámci příštího jednání Rady byla tato věc projednána a aby Rada svým usnesením pověřila Pracovní skupinu pro vzdělávání, které doc. Kaleja předsedá, zpracováním uceleného koncepčního schématu v intencích nastíněného problému.