Plánovaná mezinárodní výzkumná spolupráce s polskou Opolskou univerzitou

  • Martin Kaleja
  • 08.05.2019
Ve dnech 26. – 30-. dubna 2019 pracoviště Výzkumného centra pro sociální začleňování navštívil v rámci programu Erasmus+ polský profesor Uniwersytetu Opolskiego dr hab. Arkadiusz Żukiewicz z Instytutu Nauk Pedagogicznych. Mimo realizaci povinné výuky, navázání nových pracovních kontaktů, seznámení se s vědecko-výzkumnými pracovišti fakulty a jejich základními výzkumnými oblastmi se pan profesor sešel s vedoucím centra doc. PhDr. et PhDr. Martinem Kalejou, Ph.D., a společně pohovořili o plánované mezinárodní výzkumné spolupráci, jejíž téma bude zastřešeno tzv. „asistenturou rodiny“. Ta se v podmínkách České republiky zatím v té koncepci, jak je nadefinována v Polsku, neobjevuje. Její prvky jsou však jistým způsobem zaneseny do různých forem institutu náhradní rodinné výchovy českého modelu. S některými podobnými postupy, procedurami a formami práce s rodinou tak, jak polská koncepce asistenství rodiny v sobě zahrnuje, pro oblast výchovy a vzdělávání v kontextu rodiny se můžeme dokonce setkat u intervenčních opatření ve školském poradenském systému. Ať už ve školním poradenství nebo ve školských zařízeních tak, jak je definuje ministerská prováděcí vyhláška.