Projekt Slezsko a problematika pasti středního příjmu – České a polské regionální perspektivy

  • Viktorie Kovářová
  • 09.02.2022
Projekt Slezsko a problematika pasti středního příjmu – České a polské regionální perspektivy byl realizován ve spolupráci Ústavu veřejné správy a sociální politiky a Ústavu politické vědy a veřejné správy Opolské univerzity.

V rámci projektu probíhaly odborné aktivity, kterými jsou odborný zahajovací workshop, odborné přednášky a závěrečná konference, na níž byly prezentovány výsledky výzkumu. Hlavním výstupem je odborná kolektivní monografie Slezsko a problematika pasti středního příjmu. České a polské regionální perspektivy.

Kniha je k nahlédnutí pod odkazem: https://www.slu.cz/fvp/cz/ecpublikacetistene.

Problém „pasti středního růstu“ lze definovat jako situaci, kdy ekonomika, která překonala vzdálenost od nízkých úrovní růstu k průměrným úrovním růstu, zde zůstává „v pasti“ a není schopna překonat vzdálenost od průměrné úrovně růstu k vysoké úrovni ekonomického růstu. Existují různé způsoby, jak definovat jednotlivé úrovně příjmů, nicméně podle Světové banky lze předpokládat, že daná ekonomika je považována za středně rozvinutou, když se její HDP per capita podle parity kupní síly pohybuje mezi 1 005 USD a 12 275 USD. Samozřejmě mnoho autorů a mnoho dalších institucí definuje tyto prahy na mírně odlišných úrovních. Na druhou stranu už samotné slovo „past“ naznačuje, že máme co do činění s nějakými vnějšími či vnitřními bariérami, z nichž se musí ekonomika vymanit. Tato omezení jsou různými analytiky definována různými způsoby. Někteří poukazují na nedostatek přírodních zdrojů, jiní na nízkou kvalitu lidského kapitálu (vzdělání, kvalifikace, kompetence) a další zase na vysokou míru korupce. Tyto bariéry jsou stigmatizovány i ze strany politiků a ve veřejném diskurzu se objevují různé recepty na ekonomický rozvoj. V rámci projektu byla vydána kolektivní monografie, která přestavuje soubor textů, jenž se pokoušejí nahlédnout na Slezsko a jeho obyvatele na prahu třetí dekády 21. století v kontextu hrozeb souvisejících s výše zmíněnou pastí středního příjmu. Autoři, kteří do této studie přispívají, se účastnili otevřených přednášek, konferencí a debat, které v rámci projektu probíhaly v průběhu dvanácti měsíců. Pozvaní autoři jsou specialisté v nejrůznějších oblastech, jako je ekonomie, politologie, sociologie, sociální geografie, veřejná správa, kulturní studia a dalších.  Projekt s názvem Slezsko a problematika pasti středního příjmu – České a polské regionální perspektivy, registrační číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002404 je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko prostřednictvím Fondu mikroprojektů 2014 - 2020 v Euroregionu Silesia.