Realizace druhého opravného termínu u opakovaně zapsaného předmětu

  • Viktorie Kovářová
  • 03.02.2021
Metodický pokyn děkana č. 1/2021 stanovuje proces realizace druhého opravného termínu opakovaně zapsaného předmětu u studentů FVP SU.
  • Vedoucí příslušného ústavu ve spolupráci s garantem programu jmenuje pro realizaci zápočtu nebo zkoušky tříčlennou komisi složenou z akademických pracovníků a určí předsedu komise nejpozději dva týdny před koncem akademického roku.
  • Vyučující po dohodě s vedoucím ústavu vypíše do IS SU termín zápočtu nebo zkoušky, zaškrtne typ termínu: „komisionální“.
  • Tento termín musí být zveřejněn nejméně 10 pracovních dní před jeho konáním.
  • Na termín se mohou přihlásit studenti, kteří mají daný předmět opakovaně zapsaný a nesplnili vdaném akademickém roce požadavky pro získání zápočtu/zkoušky v řádném a 1. opravném termínu.
  • Studenti, kteří nebyli přihlášeni na řádný a/nebo 1. opravný termín vdaném akademického roce, v němž mají uloženou opakovanou povinnost, nemají na 2. opravný termín konající se před komisí nárok.
  • Forma zápočtu nebo zkoušky daného předmětu zůstává stejná jako při předchozích pokusech.


Úplné znění Metodického pokynu děkana č. 1/2021 ZDE.