Organizace státních závěrečných zkoušek

  • Viktorie Kovářová
  • 03.02.2021
Směrnice děkana č. 1/2021 blíže specifikuje organizaci státních závěrečných zkoušek na Fakultě veřejných politik v Opavě.
  • Student si zapisuje předměty SZZk v termínech daných příslušným rozhodnutím děkana k zápisu předmětů pro daný semestr akademického roku, v němž plánuje SZZk vykonat.
  • Skládat SZZk může pouze student, který má splněny všechny studijní povinnosti zahrnující zisk minimálního počtu kreditů (180 pro bakalářské studijní programy a 120 pro navazující magisterské programy) a odevzdal kvalifikační práci. Upozorňuji, že student musí v rámci celkového počtu kreditů splnit stanovená minima pro předměty povinně volitelné, povinně volitelné A, povinně volitelné B nebo předměty specializací, dle platného studijního plánu jeho akreditovaného studijního programu.
  • Student se přihlásí k SZZk v IS SU v rozpisech v termínu odevzdání BP/DP. Následně podle počtu přihlášených studentů se splněnými povinnostmi ústav zveřejní konkrétní dny a hodiny, student vybere den a čas.
  • Student má právo se odhlásit ze zkoušky nejpozději 24 hodin před jejím začátkem nebo se může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů ze SZZk omluvit, což lze i dodatečně, nejpozději však do pátého pracovního dne od konání SZZk s relevantním potvrzením zaslaným na sekretariát příslušného ústavu.

Úplné znění Směrnice děkana č. 1/2021 ZDE.