Otevíráme další nově akreditovaný studijní program Porodní asistence!

  • Viktorie Kovářová
  • 21.07.2020
Fakulta veřejných politik v Opavě v letním období rozhodně nezahálí. Na začátku července byla úspěšná při žádosti o udělení akreditace hned dvou nových žádaných bakalářských studijních programů. Nejdříve to byla Speciální pedagogika, nyní dlouho očekávaná Porodní asistence. Oba studijní programy otevřeme již v následujícím akademickém roce 2020/2021.
Forma studia: bakalářské, tříleté, prezenční

Termín pro podání přihlášek: 31. 8. 2020

Začátek studia (akademického roku 2020/2021): 21. 9. 2020


Cíl studia
Studijní program je určen pro ty, kteří chtějí získat profesní kvalifikaci k výkonu povolání porodní asistent/ka. 
Porodní asistentka vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále poskytuje a zajišťuje bez odborného dohledu a bez indikace základní a specializovanou ošetřovatelskou péči těhotné ženě, rodící ženě a ženě do šestého týdne po porodu prostřednictvím ošetřovatelského procesu. Může poskytovat bez odborného dohledu a bez indikace ošetřovatelskou péči novorozenci a provádět jeho první ošetření. 
Porodní asistentka pod přímým vedením lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie a porodnictví může asistovat při komplikovaném porodu, asistovat při gynekologických výkonech, instrumentovat na operačním sále při porodu. 

Místo konání výuky
Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě
Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava

Podmínky pro přijetí
-    Podmínkou přijetí ke studiu je vykonání vlastní písemné zkoušky - test z biologie člověka v rozsahu středoškolského učiva, test zaměřený na zjištění všeobecných studijních předpokladů a základů společenských věd.
-    Přihláška ke studiu se podává v elektronické podobě prostřednictvím e-přihlášky v informačním systému studijní agendy.
-    Výše poplatku za přijímací řízení je stanovena na 500,- Kč za podanou přihlášku (administrativní poplatek za přijímací řízení je nevratný, chybně uhrazený poplatek je nutné uhradit znovu správně v termínu do 31. 8. 2020). 
-    Požadovanou přílohou e-přihlášky, kterou dokládají až uchazeči přijati ke studiu u zápisu do 1. ročníku, je úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení a lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu dle ustanovení Vyhlášky č. 271/2012 Sb. o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, nelékařského zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka, obsahu lékařských prohlídek a náležitostech lékařského posudku (vyhláška o zdravotní způsobilosti zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka).

Co se naučím?
- rozpoznat holistické potřeby ženy v období zdraví, fyziologického těhotenství, fyziologického porodu, šestinedělí i biopsychosociální potřeby vzniklé ve všech obdobích života ženy, dále potřeby fyziologického novorozence, 
- znát zdravý vývoj jedince a faktory, které jej ovlivňují,
- použít diagnostické postupy a techniky v péči o fyziologicky těhotnou ženu,
- vést samostatně fyziologický porod, sledovat a vyhodnotit stav plodu v děloze a poskytnout profesionální péči a podporu ženě během porodu,
- reagovat na zjištěné somatické, psychické, sociální, behaviorální, kognitivní i duchovní problémy klientky,
- rozpoznat projevy a příznaky, které signalizují odchylky od fyziologického průběhu reprodukčního procesu v organismu ženy, zdravého vývoje jedince a příznaky nemoci,
- budu znát modely výchovy k reprodukčnímu zdraví, sexuální výchovy a plánovaného rodičovství,
- schopen/a pozitivní sebereflexe a seberealizace,
- provádět výzkumnou činnost v oblasti porodní asistence (nebo se na ní podílet) a bude schopen/a aplikovat výsledky vědeckého výzkumu ve své činnosti, aj.

Kde se uplatním?
Absolventi se mohou uplatnit v oblasti porodní asistence. Absolventi mohou vykonávat práci bez odborného dohledu a najdou široké uplatnění na gynekologicko porodnických oddělení a v privátní sféře. Budou schopni pracovat jako zaměstnanci i organizovat a řídit provoz zdravotnických zařízení sloužícího poskytování péče v oblasti porodní asistence. Hlavní znalosti studijního programu porodní asistence jsou porodnictví, porodní asistence, gynekologie, neonatologie, prevence, komunitní péče.


Garant studia: Doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.


Příprava akreditace studijního programu byla realizována v rámci projektu „Zvýšení kvality vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě ve vazbě na potřeby Moravskoslezského kraje“ reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010238

Vybavení učebny pro program Porodní asistence bylo realizováno z projektu „Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na Slezské univerzitě
v Opavě za účelem zajištění vysoké kvality výuky“ reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010237