Workshop Studenti studentům ODLOŽEN. Náhradní termín bude včas upřesněn.

  • uppv
  • 17.03.2020
Workshop studentů 3. ročníků - prezentace výsledků bakalářských prací. Akce Ústavu pedagogických a psychologických věd. Přihláška: https://forms.gle/FamDz2ycbhx5MvDH6

Studentský workshop Studenti studentům je pořádán Ústavem pedagogických a psychologických věd vždy jednou za semestr. Studenti si mohou v jeho průběhu vyzkoušet před publikem prezentaci výsledků své bakalářské práce a obhájení zvoleného postupu zpracování jak teoretické, tak praktické části práce, zde zejména její metodologie, již získaných výsledků atd. Prezentující si prostřednictvím vystoupení navzájem porovnávají fázi zpracování své práce, ve které se nacházejí, a mají možnost se seznámit s tématy, která řeší jejich kolegové.

Jak akademičtí pracovníci Ústavu pedagogických a psychologických věd, tak studenti mají v průběhu akce možnost klást otázky k prezentovaným bakalářským pracím, což poskytuje studentům podívat se na své téma i z jiného úhlu pohledu a o otevírá se jim tak prosto pro doplnění a obohacení textu. Aktivní vystoupení se týká studentů, kteří plánují jít ke státním závěrečným zkouškám v nejbližším termínu. Povzbudit své kolegy nebo si jen poslechnout zpracovávaná témata mohou i studenti z nižších ročníků, příp. studenti kombinovaného studia. Cílem workshopu je především zkvalitnění úrovně bakalářských prací prostřednictvím zapracování připomínek ze strany akademických pracovníků a také zlepšení schopnosti prezentace a vedení dialogu s posluchači.

 

Požadavky:

·         vytvoření powerpointové prezentace, která bude schválena vedoucím bakalářské práce,

·         vlastní prezentace před posluchači a schopnost diskuse nad tématem (max. 10 min),

·         doložit v prezentaci zadání BP studenta z IS.

 

Prezentující má za povinnost informovat o stavu zpracování bakalářské práce – seznámit posluchače (kolegy a akademické pracovníky) s tématem (co bude BP řešeno), s cíli (hlavní cíl BP a cíle dílčí), se způsobem řešení tématu (metody), jaké jsou prozatímní výsledky, jaký je přínos (význam) řešeného tématu pro praxi, resp. jaká je vazba tématu ke studovanému oboru, se základní literaturou k tématu.

Aktivní účast studentů prezenčního studia na workshopu je podmínkou k získání zápočtu za Seminář k bakalářské práci II.

Další události

Všechny události