PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.

Obor: sociální politika, sociální práce

Telefon: 553 684 131

E-mail: miroslav.pilat@fvp.slu.cz

 

Vzdělání:

 

 • 1980-1984 PdF UP Olomouc - speciální pedagogika
 •  Pilát, M. Výskyt ortopedických vad v ústavech sociální péče. PdF UP Olomouc, 1984

 • 1986-státní rigorózní zkouška – PaedDr.
 •  

 • 1993-1995 Výcvik a výuka v integrativní psychoterapii a poradenství (INTEGRA 93-95)
 • Pilát, M. Já ve skupině, skupina ve mně. Olomouc, 1995

 • 2003-2004 Europeum – postgraduální studium Praha UK.
 • SONNTAGOVÁ, I., PILÁT, M. Chudoba a sociální začleňování v České republice v kontextu vstupu do Evropské unie. Praha: UK, Europeum , 2004.

 • 2004-2009 doktorandské studium PdF UP Olomouc –Ph.D.
 • Pilát, M. Metoda komunitního plánování v novém systému sociálních služeb. Olomouc: PdF UP, 2008.

 • 2011-2012: Výcvikový kurz Supervize v pomáhajících profesích.
 •  

  Průběh a seznam dosavadních pracovních poměrů:

   

 • 1985 – 1990      Okresní pedagogicko-psychologická poradna v Olomouci - speciální pedagog
 • 1990 – 1995      Ústav sociální péče Klíč Olomouc - ředitel
 • 1995 – 1998      Magistrát města Olomouce – vedoucí sociálně zdravotního odboru
 • 1998 – 2002      Statutární město Olomouc – náměstek primátora
 • 2002 – 30. 5. 2011 Magistrát města Olomouce – vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví
 •  

   

  Absolvované kurzy lektorských dovedností:

  1995 - 1996 - Kurz projektu PHARE „Personální řízení“ se závěrečnou stáží ve Finsku, Nadace fond pomoci místní správě (9 dnů).

  1997 - Kurz „Metodika tréninku a školící techniky.“ Nadace fond pomoci místní správě ČR (5 dnů).

  1998 - Kurz pro lektory “Metody a techniky vzdělávání“ pořádaném Nadací Fond pomoci místní správě ČR pod vedením experta EU Jakobuse. C. Roose (4 dny).

  2003 - Vykonání zkoušky k ověření zvláštní odborné způsobilosti dle zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění, ve správní činnosti  při řízení o dávkách a službách sociální péče.

  2005 - Kurz „Lektorských dovedností“ , Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR o.p.s. (14 hod).

  2006 - 2007 - Vzdělávací program pro metodiky komunitního plánování sociálních služeb v rámci tendru MPSV na „Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb“ (240 hod).

  2006 - 2007 - Rekvalifikační kurz  pro pracovní činnost Metodik komunitního plánování sociálních služeb.

   

  PŘEHLED ODBORNÝCH AKTIVIT A ČINNOSTÍ

  Seznam publikační činnosti

  JANÁK, D., PILÁT, M. Vývoj právních norem k sociální péči a sociálním službám v Československu a v České republice od roku 1956. In KRAJČÍK, V., JANÁK., D. ml. a kol.

  Mikropodnikání v sociálních službách. Ostrava-Opava: Vysoká škola podnikání a.s. a Slezská univerzita v Opavě, 2012, s. 13-64. 183 s. ISBN 978-80-72-48-766-0.

  OKÁLOVÁ, O., PILÁT, M. Účastníci komunitného plánovania sociálnych služieb. In KAMANOVÁ, I. - MARKOVIČ, D. (Eds) Komunitné plánovanie sociálnych služieb v Ružomberku. Zborník z vedeckej konferencie. Ružomberok : VERBUM, Pedagogická fakulta, Katolícká univerzita v Ružomberoku, 2011, s. 29-36. 104 s. ISBN 978-80-8084-661-9.

  PILÁT, M. Komplexní součinnostní program prevence kriminality a sociální patologie na místní úrovni.  In GEJDOŠOVÁ, Z., OKÁLOVÁ, O., ALMAŠIOVÁ, A. (eds) Prevencia v praxi (protidrogová politika a prevenci vo verejnej správe). Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej
  univerzity v Ružomberku, 2012, s. 66-72. 119 s.  ISBN 978-80-8084-983-2.

  PILÁT, M. Komunitní plánování sociálních služeb v České republice.
  In I. KAMÁNOVÁ, I., ŠTEFÁKOVÁ, L., JUHÁSOVÁ, L. (Eds.) Inovácie, plánovanie a kvalita sociálnych služieb v komunite. Zborník príspevkov z 1. ročníka medzinárodnej
  vedeckej konferencie. Ružomberok: Verbum – vydavateľstvo Katolíckej
  univerzity v Ružomberku, 2011, s. 16-28. 269s.  ISBN 978-80-8084-781-4.

  PILÁT, M. Komunitní plánování sociálních služeb v současné teorii a praxi. Praha: Portál, 2015. 200 s. ISBN 978-80-262-0932-4.

  PILÁT, M., KAMÁNOVÁ, I., OKÁĽOVÁ, O. Komunitné plánovanie sociálnych služieb(teoretické prístupy, manažment, fázy procesu plánovania). 1. vydání. Ružomberok: Verbum 2012. 166 s.  ISBN 978-80-8084-886-6.  Monografie, 33% podíl.

  PILÁT, M. Metoda komunitního plánování sociálních služeb z pohledu jejího přínosu pro uživatele sociálních služeb. In IX. Mezinárodní konference Speciální pedagogika ve světle legislativních změn. Olomouc: Katedra speciální pedagogiky PdF UP Olomouc, 2008. ISBN 978-80-244-1927-5. s. 97.

  PILÁT, M. Metoda komunitního plánování jako nástroj k zajištění dostupnosti sociálních služeb prostřednictvím komunitní sociální práce. Speciální pedagogika. 2014, ročník 24, č. 2, 104-124, ISSN 121-2720.

  PILÁT, M. Město Olomouc a senioři. In Sociálně právní ochrana a pomoc seniorům ve zdraví a nemoci. Olomouc: UP, 2003. ISBN 80-244-0696-9. s. 41-44.

  PILÁT, M The Program of Crime Preventionand social Pathology in the Czech Republic. Ružomberok: Verbum, EF KU in Ružomberok, 2013. 107 s. ISBN 978- 80-561-0094-3.

  PILÁT, M. Projekt Bezbariérová Olomouc. In Bezbariérové prostředí pro všechny. Praha: MMR ČR, 2003. Bez ISBN. s. 111-113.

  PILÁT, M. Projekt Bezbariérová Olomouc. Skok do reality, ročník 9, číslo 2, s. 6 - 7.

  PILÁT, M. Projekt Bezbariérová Olomouc. In Mezinárodní konference Doprava bez bariér. Praha: Úřad vlády ČR, 2006. Bez ISBN. s. 26.

  PILÁT, M. Projekt Bezbariérová Olomouc – historie a vývoj. In VI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 2006. ISBN 80-244-1264-0. s. 152 - 153.

  PILÁT, M. Projekt bezbariérová Olomouc. In Násilí na seniorech. Olomouc: Právnická fakulta UP 2002. ISBN 80-2440409-5. s. 51-54.

  PILÁT, M., Projekt Bezbariérová Olomouc-deset let historie. Sociální práce/sociálná práca, 2012, ročník 12, č. 1, s. 132-134. ISNN: 1213-6204.

  PILÁT, M. Projekt Bezbariérová Olomouc – východiska, strategie a vývoj. Olomouc: PdF UP E - pedagogium, ročník 2008, číslo II., s. 69-77. 148 s. ISSN 1213-7499.

  PILÁT, M. Projekt „Barrierefreies Olomouc“– Geschichte und Entwicklung.[online] Dostupné na: www. biceps.or; [12. 4. 2008].

  PILÁT, M. Ojedinělý projekt má za cíl udělat z Olomouce město bez bariér. Vozíčkář, ročník 17, č. 2. s. 15 - 16.

  PILÁT, M. Příklad zapojování uživatelů sociálních služeb do procesu komunitního plánování. Sociální práce/sociálná práca, 2009, ročník 9, č. 1, s. 147-149. ISNN: 1213-6204.

  PILÁT. M. Sociálně -  právní poradenství: úvod do problematiky. Distanční studijní opora. 1. vydání. [online] Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, 2012. 97 s. [cit. 10. 12. 2012].  Dostupné z: http://elearning.fvp.slu.cz/course/category.php?id=30

  PILÁT, M. Sociální práce s vybranými skupinami klientů. Distanční studijní opora. 1. vydání. [online] Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, 2012. 159 s. [cit. 10. 12. 2012].  Dostupné z: http://elearning.fvp.slu.cz/course/category.php?id=30

  PILÁT, M. Sociální reforma 2012 v ČR – vybrané aspekty. In ŽILOVÁ, A., NOVOTNÁ, A., JOSEPH, V.,(Eds) Zborník z mezinárodného vededeckého kongresu  Európske a svetové  kontexty chudoby v obdocí sociálnych a demografických premien spoločnosti. Ružomberok: Verbum–vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2013, s. 53-62. 366s. ISBN 978-80-561-0021-9.

  PILÁT, Miroslav. Social reform 2012 in the Czech Republic-chosen aspects. In ŽILOVÁ, Anna, NOVOTNÁ, Alena, JOSEPH, Mary Venus & al, eds. European and globat contexts of poverty in the period of social and demographic transformations of the society. Milano: EDUCatt, 2014, s. 179-188. ISBN 978-88-6780-072-8.

  PILÁT, M. Sociální reforma 2012 v ČR – vybrané aspekty z oblasti poskytování sociálních služeb. Revue sociálných služieb, 2013, ročník 5, č. 1, s. 68-79. ISSN: 1338-1075.

  PILÁT, M. Sociální služby – zdravotně postižení a jejich integrace do společnosti  – obec…In VII. Celostátní seminář se zahraniční účastí k legislativě pro zdravotně postižené a jejich integraci do společnosti. Praha: SzdP ČR, 1997. Bez ISBN. s. 169-172.

  STANOEV, M., JANÁK, D., BEZDĚK, J., PILÁT, M. Souhrnná výzkumná zpráva Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020 Místní akční skupiny Rozvoj Krnovska. Dostupné na: http://www.mmr.cz/getmedia/82db3466-48a3-4aa5-abc5-5d6f1228a5f4/Profil-uzemi-ISU-MAS-Rozvoj-Krnovska-o-p-s-finalni-verze-Times.pdf.

  PILÁT, M. Standardy kvality sociálních služeb v České republice. In
  I. KAMÁNOVÁ, I., ŠTEFÁKOVÁ, L., JUHÁSOVÁ, L. (Eds.) Inovácie, plánovanie a kvalita sociálnych služieb v komunite. Zborník príspevkov z 1. ročníka medzinárodnej
  vedeckej konferencie. Ružomberok: Verbum – vydavateľstvo Katolíckej
  univerzity v Ružomberku, 2011, s. 139-152. 269s.  ISBN 978-80-8084-781-4.

  PILÁT, M., SONNTAGOVÁ, I.  A Strategy of Social Policvy Implemantation  in Olomouc. In BUKOWSKI, A., FÜZÉR. K., JABLONSKA. B., SMAGACZ - POZIEMSKA. M., (Eds.) Studying Social Exclusion and Developing  Urban Policy. Kraków: Jagiellogian University, Wydawnictwo Rabid, 2007, s. 235 – 250. 255 s. ISBN 978-83-60236-27-7..

  PILÁT, M., ČERVINKOVÁ. I., SONNTAGOVÁ. I. Sociální politika obce. In ČERNOHORSKÝ. J., (Ed.) Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách v roce 2010. Praha: Svaz měst a obcí České republiky, 2010. ISBN 978-80-254-8660-3. s. 89-98.

  PILÁT, M. Supervize odborné praxe. Distanční studijní opora. 1. Vydání [online] Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, 2014 [cit. 10. 12. 2014] 145 s. Dostupné z: http://elearning.fvp.slu.cz/mod/folder/view.php?id=7056

  JANÁK. D., PILÁT, M., BEZDĚK, Rozdělování sociálních nerovností pod patronací státu. Situační analýza Osoblažska a možnosti jeho socioekonomického rozvoje. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2014. 133 s. ISBN 078-80-7248-3.

  PILÁT, M. Urban Rehabilitation Programs of the Central Eastern European Parner Cities of Case.  In CASE Study. Pécs: Interreg III.C CASE, 2007. Bez ISBN. s. 43-50.

  PILÁT, M. Věcný záměr zákona o výkonu sociální práce a vzdělávání sociálních pracovníků z roku 2004. In TRUHLÁŘOVÁ, Z., LEVICKÁ, K. (Eds.) Profesionalita, perspektivy
  a rozvoj sociální práce.
  Sborník z konference X. Hradecké dny sociální práce Hradec Králové 27až 28. září 2013. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014, s. 127-136. ISBN 978-80-7435-359-8.

  SONNTAGOVÁ, I., PILÁT, M. Chudoba a sociální začleňování v České republice v kontextu vstupu do Evropské unie. Praha: UK, Europeum – závěrečná práce, 2004. Bez ISBN.

  SONNTAGOVÁ, I., PILÁT, M. Sociální politika v Evropské unii. [online] Dostupné na: www.integrace.cz/integrace/tisk.asp?ia; [15 . 8. 2004.].

  PILÁT, M., ZBOŽÍNKOVÁ, M. 1. modul - Úvod do procesu komunitního plánování sociálních služeb. [online] Dostupné na: www. cepac.cz; [20. 4. 2008]

  PILÁT, M., PRÁCHNIAROVÁ, D. a kolektiv. 2. Komunitní plán sociálních služeb města Olomouce na období let 2010-2012. 1. vydání. Olomouc: Statutární město Olomouc, 2009. ISBN 978-80-254-6466-3.

   

  Recenze pedagogických publikací

  PILÁT, M. Recenze publikace  Právo a etika v péči o nemocné. (Autor: Michalík, J.) Moravskoslezský kruh, o.s., 2007. IBSN 978-80-239-9250-2. Olomouc: PdF UP E - pedagogium, ročník 2008, číslo II., s. 126.

  PILÁT, M. Recenze publikace Občané se zdravotním postižením a veřejná správa. (Autor: MICHALÍK, J. a kol.) 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005.                            ISBN 80-244-1168-7.

   

  Disertační práce

  Pilát, M. Metoda komunitního plánování v novém systému sociálních služeb. Olomouc: PdF UP, 2008.

   

  Posudek oponenta rigorózní práce

  Vavříková, H. Budoucnost pobytových zařízení sociálních služeb? Humanizace a transformace! Olomouc: Filozofická fakulta UP, 2009.

   

  Recenzní posudek odborných monografií

  Využití Standardů kvality v politice poskytování sociálních služeb vybraného nestátního neziskového subjektu. [Use of Quality Standards in the Policy of a Selected Non-Governmental Organisation.]. / Libor Musil, Kateřina Kubalčíková, Jana Havlíková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2008. - 91 s. - ISBN 978-80-7416-028-8.

  Přístup pracovníků vybraného zařízení sociálních služeb ke klientům v kontextu implementace Standardů kvality. [Effect of the Quality Standards Implementation on the Approach of Social Service Workers to Clients in a selected provider organisation.]. / Libor Musil, Kateřina Kubalčíková, Jana Havlíková - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2009. - 66 s. - ISBN 978-80-7416-036-3.

   

  Grantová a projektová činnost

  Projekt statutárního města Olomouce Bezbariérová Olomouc. Spoluautor projektu,           2001 -  2011

  Česko-britský projekt Podpora MPSV při reformě sociálních služeb. Stálý jmenovaný host řídícího výboru projektu, 2000 - 2003.

  Projekt EU SROP Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Olomouci.  Vedoucí řešitelského týmu, 2005 - 2006.

  Projekt  EU SROP  Komunitní plánování sociálních služeb na území statutárního města    Olomouce jako nástroj sociálního začleňování a předcházení sociálnímu vyloučení znevýhodněných skupin obyvatelstva. Vedoucí řešitelského týmu, 2006 - 2008.

  Mezinárodní projekt EU Interreg III. C – Cities Against Social Exclusion. Člen řídícího výboru, 2005 - 2007.

  Projekt ESF Zavádění a rozvoj kvality sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb v Armádě spásy. Odborný konzultant k zavádění standardů kvality sociálních služeb,        2006 - 2007.

  Projekt EU Zavádění standardů kvality sociálních služeb a podpora rozvoje organizací pomocí metody sebehodnocení a následných konzultací. Realizátor projektu Instant, o.s. Odborný konzultant k zavádění standardů kvality sociálních služeb, 2005 - 2007.

  Projekt ESF OP RLZ  Podpora procesu zvyšování kvality sociálních služeb - II v Diakonii ČCE. Realizátor projektu Instant, o.s. Odborný konzultant k zavádění standardů kvality sociálních služeb, 2006 - 2007.

  Projekt ESF OP RLZ Vzdělávání pracovníků poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb  v Jihomoravském kraji. Odborný konzultant k zavádění standardů kvality sociálních služeb, 2006 - 2007.

  Projekt ESF OP RLZ Vzdělávací programy komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji. Realizátor projektu Sdružení Cepac Morava. Lektor a spoluautor distančních vzdělávacích textů, 2007 - 2008.

  Evropský sociální fond Monitorovací výbor Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Člen jmenovaný ministrem práce a sociálních věcí ČR, 2004 – doposud.

   

  Aktivní účast na mezinárodních konferencích

  VI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Název příspěvku: Projekt Bezbariérová Olomouc – historie a vývoj. Olomouc: Katedra speciální pedagogiky PdF UP Olomouc,  15. - 16. 3.  2005.

  Mezinárodní konference Doprava bez bariér. Název příspěvku: Bezbariérová Olomouc. Praha: Úřad vlády ČR, 26. - 27. 5. 2006.

  Mezinárodní konference Rovné příležitosti pro postižené. Název příspěvku: Bezbariérová Olomouc – odstranění technických, architektonických a komunikačních bariér. Pécs: Katedra andragogiky a rozvoje lidských zdrojů Univerzity Pécs, 17. 9. 2005.

  Mezinárodní zahajovací konference Union΄s Interregn III. Case – Cities Against Sociál Exclusion (reference number: 4E0012N). Název příspěvku: Olomouc Without Barriers Project. Pécs: The Municipality of The City of Pécs, 3. 10.  2005.

  Mezinárodní konference Barcelona Seminar on „Access to Quality Services“. Název příspěvku: Project Olomouc: Without Borders. Barcelona: European Social Network, 
  5. -  6. 4. 2006.

  IX. Mezinárodní konference Speciální pedagogika ve světle legislativních změn. Název příspěvku: Metoda komunitního plánování sociálních služeb z pohledu jejího přínosu pro uživatele sociálních služeb. Olomouc: Katedra speciální pedagogiky PdF UP Olomouc, 11. - 12. 3.  2008.

  Konference Proměny rodiny - multidisciplinární péče o dítě a rodinu pořádaná Ústavem pedagogických a psychologických věd SLU Opava. Název příspěvku: Metoda komunitního plánování v novém systému sociálních služeb. Opava: FVP SLU Opava, 20.10. 2011.

   

  Vědecká garance konference

  1. mezinárodní konference Inovace, plánování a kvalita sociálních služeb v komunitě. Ružomberok: Katedra veřejné správy a právy Ústavu sociálních věd PdF KU Ružomberok, 5.5. 2011.

   

  Aktivní účast  na  konferencích bez mezinárodní účasti

  Zahajovací konference k projektu „Akční pole sociální práce – východisko i cíl studia oboru“. Název příspěvku: Proces komunitního plánování v Olomouci. Olomouc: PdF UP,
  21. 9. 2006.

  Konference Chráněné bydlení pro lidi s hluchoslepotou. Název příspěvku: Některé možnosti participace veřejné správy na vybudování chráněného bydlení pro lidi s hluchoslepotou. Olomouc: Záblesk – sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí, 16. 5. 2007.

  Konference ke komunitnímu plánování sociálních služeb. Název příspěvku: Komunitní plánování sociálních služeb v Olomouci. Olomouc: Statutární město Olomouc,  30. 5. 2007.

  Konference ke komunitnímu plánování sociálních služeb ve Frýdku - Místku. Název příspěvku: Komunitní plánování sociálních služeb v Olomouci a implementace komunitního plánu v Olomouci. Frýdek - Místek: Magistrát Města Frýdku - Místku, 12. 6. 2007.

  Závěrečná konference k projektu „Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji“. Název příspěvku: Podporované zaměstnávání v komunitním plánu sociálních služeb v Olomouci. Olomouc: SPOLU Olomouc, 13. 12. 2007.

  Konference Komunitní plánování sociálních služeb ve Šternberku Název příspěvku:  Komunitní plánování sociálních služeb v Olomouci s důrazem na proces implementace cílů a opatření. Šternberk: MÚ Šternberk, 14. 2. 2008.

   

  Závěrečná konference k projektu „Komunitní plánování sociálních služeb na území statutárního města  Olomouce jako nástroj sociálního začleňování a předcházení sociálnímu vyloučení znevýhodněných skupin obyvatelstva“. Názvy příspěvků: Výstupy z revize 1. Rámcového komunitního plánu sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 – 2008; Podpora projektů pro sociální služby, související služby a aktivity a humanitární pomoc. Olomouc: Statutární město Olomouc, 17. 4. 2008.