Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.

Obor: psychologie, speciální pedagogika

Místnost: C210, C520

Telefon: 553 684 120

E-mail: marta.kolarikova@fvp.slu.cz

Vzdělání

 • 2007 – 2012    Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Klinická psychologie; Ph.D.
 • 1999 – 2005    Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, obor Psychologie; Mgr.
 • 1988 – 1992    Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, katedra Speciální pedagogiky, obor Učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči; Mgr.

 

Praxe

 • 2008 – dosud   Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Ústav pedagogických a psychologických věd; pracovní pozice: odborný asistent; od 1. 1. 2011 proděkanka pro studijní a sociální záležitosti, od 1. 7. 2015 statutární zástupce děkana
 • 2006 – 2008    Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav pedagogických a psychologických věd; pracovní pozice: odborný asistent
 • 2003 – 2006    Nestátní nezisková organizace pro zrakově postižené „Sdružení Kafira“; metodik vzdělávacích aktivit, později psycholog
 • 1993 – 2003    Speciální základní škola pro zrakově postižené a žáky s vadami zraku, Opava; vedoucí Speciálně pedagogického centra – metodická a odborná pomoc rodinám se zrakově postiženými dětmi
 • 1992 – 1993    Základní škola pro zrakově postižené, Brno; vychovatelka skupiny nevidomých mentálně postižených dětí a práce ve Speciálně pedagogickém centru při této škole

Ocenění

Bronzová medaile Slezské univerzity v Opavě. Udělena 2. 10. 2013 za obětavý výkon náročné pozice proděkanky pro studijní a sociální záležitosti Fakulty veřejných politik v Opavě

 

Publikační činnost

2017

 • KOLAŘÍKOVÁ, M., PETROVÁ, A. a URBANOVSKÁ, E. Profesní připravenost učitelů základních škol v oblasti řešení rizikového chování a možnosti jeho prevence v Moravskoslezském kraji II PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2017. ISBN 978-80-7510-236-2.

2015

 • KOLAŘÍKOVÁ, M. Dítě předškolního věku v prostředí sociální exkluze. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2015. ISBN 978-80-7510-161-7.
 • KOLAŘÍKOVÁ, M..a JANIŠ, k. ml. Sociologická analýza zaměřená na popis a identifikaci bariér  účasti dětí z prostředí sociální exkluze v předškolním vzdělávání. Závěrečná zpráva projektu CZ.1.07/1.2.00/47.0009 Sociologický monitoring vzdělanostních vstupů a výstupů dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2015. ISBN 978-80-7510-158-7. Dostupné z: http://elearning.fvp.slu.cz/pluginfile.php/52458/mod_resource/content/1/Zaverecna_zprava_KA3.pdf.
 • ONŘEJOVÁ, E., KOUKOLA, B. a KOLAŘÍKOVÁ, M. Jak nás vidíte a vnímáte? Generační pohled na stáří. Příspěvek na konferenci Proměny rodiny V. Senior v rodině. Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav pedagogických a psychologických věd a Dětské centrum Čtyřlístek, 4. 11. 2015.
 • KOLAŘÍKOVÁ, M. Nutnost rozšíření poradenství speciálních pedagogů a psychologů pro sourozence dětí s postižením. Speciální pedagogika. 2015, roč. 25, č. 2, s. 171-176. ISSN 1211-2720.
 • JANIŠ, K. ml., KOLAŘÍKOVÁ, M. Barriers to Preschool Education from the Perspective of the Parents of Preschool Aged Children in Environments at Risk of Social Exclusion. Social Pathology and Prevention. 2015, roč. 1, č. 2, s. 83–91. ISSN 2464-5877 (Print). ISSN 2464-5885 (Online).
 • KOLAŘÍKOVÁ, M. Does the compulsory last preschool year present a solution for socially handicapped children? Social Pathology and Prevention. 2015, roč. 1, č. 1, s. 69–81. ISSN 2464-5877 (Print). ISSN 2464-5885 (Online).

2014

 • KIMPLOVÁ, T. a KOLAŘÍKOVÁ, M. Jak žít s těžkým zrakovým postižením? Úvod nejen do psychologické problematiky. Praha: Triton, 2014. 157 s. ISBN 978-80-7387-831-3.
 • KOLAŘÍKOVÁ, M. Key Factors Supporting or inhibiting the Process Of Identity Acceptance Related to Families with Disabled Children. Journal of Psychology and Psychotherapy, 2014, Volume 4, Issue 6, 10 pgs. doi: 10.4172/2161-0487.1000160.
 • KOLAŘÍKOVÁ, M. Průvodce odbornou praxí I-III. [online] Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2014 [cit. 10. 1. 2015]. Dostupné z: http://elearning.fvp.slu.cz
 • KOLAŘÍKOVÁ, M. Introduction to Special Pedagogy (For Foreign Students). [online] Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2014 [cit. 10. 1. 2015]. Dostupné z: http://elearning.fvp.slu.cz

2013

 • KOLAŘÍKOVÁ, M., JANIŠ, K. Sexualita a postinutie. In MANDZÁKOVÁ, S. L., MARKOVÁ, D., HORŇÁK, L. a kol. Postihnutie a sexualita. Prešov: Prešovská univerzita v Prešově, 2013, s. 125-134. ISBN 978-80-555-0981-5.
 • KOLAŘÍKOVÁ, M. Reflektování potřeb praxe pro zvýšení uplatnitelnosti absolventů. In JEZIERSKA, B. et al. Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w nurtach inkluzji: Doświadczenia, problemy, perspektywy międzynarodowe. Warszawa: 2013, s. 399-406. ISBN 978-83-60260-34-0.

2012

 • KOLAŘÍKOVÁ, M. Význam poradenství pro rodiny s dětmi se zrakovým postižením raného věku. In: Kolaříková, M., ed. et al. Sborník příspěvků z konferencí Ústavu pedagogických a psychologických věd a Dětského centra Čtyřlístek z let 2008 – 2010. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav pedagogických a psychologických věd, s. 37-52. ISBN 978-80-7248-755-4.
 • ONDŘEJOVÁ, E., KOLAŘÍKOVÁ, M. Sociální opora u dětí v dětských domovech. In: Kolaříková, M., ed. et al. Sborník příspěvků z konferencí Ústavu pedagogických a psychologických věd a Dětského centra Čtyřlístek z let 2008 – 2010. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav pedagogických a psychologických věd, s. 87-94. ISBN 978-80-7248-755-4.
 • ONDŘEJOVÁ, E., KOLAŘÍKOVÁ, M. Nezletilé mateřství – nezletilé rodičovství. In: Kolaříková, M., ed. et al.Sborník příspěvků z konferencí Ústavu pedagogických a psychologických věd a Dětského centra Čtyřlístek z let 2008 – 2010. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav pedagogických a psychologických věd, s. 153-162. ISBN 978-80-7248-755-4.

2011

 • ONDŘEJOVÁ, E., KOLAŘÍKOVÁ, M. (2011). Metodické materiály k tématu „Možní ohrožení reprodukčního zdraví dospívajících. In Sborník příspěvků z pracovního semináře „K realizaci sexuální výchovy v základní škole“. Kolaříková, M., Ondřejová, E. (eds.) Opava: Slezská univerzita v Opavě, s. 29-60. ISBN 978-80-7248-634-2.
 • KOLAŘÍKOVÁ, M. (2011). Pohled společnosti na rodinu s postiženým dítětem. In Speciální pedagogika: teorie a praxe oboru v 21. století: příspěvky ke 100. výročí I. sjezdu pro péči o slabomyslné a školství pomocné v Praze 1909. Vojtko, T. (ed.) Hradec Králové: Gaudeamus, s. 77-92.
 • KOLAŘÍKOVÁ, M., ONDŘEJOVÁ, E. (2011). Zvyšování kompetencí pracovníků působících v oblasti prevence sociálně patologických jevů. In Nízkoprahové a záujmové centrá ako možnosť eliminácie sociálnej patológie detí a mládeže. Pukančík, M., Smetanová, D. (eds.) Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, s. 169-175.
 • JANIŠ, K. st., JANIŠ, K. ml., KOLAŘÍKOVÁ, M. (2011). „Spouštěče šikany“ na základních školách. In Kognitívne, emocionálne a morálne aspekty školského šikanovania a ich využitie v prevencii šikanovania na základnej škole. Adamík Šimegová, M., Kováčová, B. (eds.) Trnava: Pedagogická fakulta Trnavská univerzita v Trnave, s. 170-175.
 • KOLAŘÍKOVÁ, M. (2011). Příprava studentů oboru sociální patologie a prevence pro praxi. In Socialia 2010. Sociální deviace v kontextu společenských věd. Šimková, E. (ed.) Hradec Králové: Gaudeamus, s. 201-207.

2010

 • KOUKOLA, B., ONDŘEJOVÁ, E., KOLAŘÍKOVÁ, M. (2010). Prevence v kontextu „zdravé školy“. In Zdravá škola. Valihorová, M., Kaliská, L. (eds.) Banská Bystrica: Pedagogická fakulta, s. 175-182.

2009

 • KOLAŘÍKOVÁ, M. Faktory ovlivňující budování identity u osob se speciálními potřebami. In JANIŠ, K. ml., HERMANOVÁ, M. (Eds.) Sborník prací Ústavu pedagogických a psychologických věd. Řada pedagogicko-psychologická P3. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2009, s. 69-75. ISBN 978-80-7248-529-1. ISSN 1214-8083.
 • KOLAŘÍKOVÁ, M. Výchova, vzdělávání a pracovní uplatnění zrakově postižených. In ONDŘEJOVÁ, E. (ed.) In Sborník přednášek Ústavu pedagogických a psychologických věd Dětství - dospělost - stáří; Variace na lidský život. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2009, s. 57 - 66. ISBN 978-80-7248-511-6.
 • ONDŘEJOVÁ, E., KOLAŘÍKOVÁ, M. Metodické listy pro rodinnou a sexuální výchovu. In MARKOVÁ, D. (ed.) Sexualities II.: Collection of Papers From the Second International Conference held on 30 Sept. – 1 Oct. 2008. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2009. ISBN 978-80-8094-555-8. EAN 9788080945558.

2008

 • ONDŘEJOVÁ, E., KOLAŘÍKOVÁ, M., ČÍŽKOVÁ, Š. (2008). Preference variant soužití u vysokoškoláků (pilotní studie). In Podmiotowość i tolerancja v społecznościach lokalnych pogranicza polsko-czeskiego. Opole: Uniwersytet Opolski, s. 177-187.
 • ONDŘEJOVÁ, E., KOLAŘÍKOVÁ, M., KOUKOLA, B. (2008). Sociální opora a kvalita života u tělesně postižených dětí v souvislosti s riziky v komunikaci. Mezinárodní vědecké sympozium „Komunikacja interpersonalna i drogi dochodzenia do porozumienia“, Raciborz, Polsko.
 • KOLAŘÍKOVÁ, M., ONDŘEJOVÁ, E. (2008). Obor sociální patologie a prevence (studijní program Specializace v pedagogice) profilace nového studijního oboru. In Sociálnopedagogické štúdie [CD-ROM]. Svetlíkova J., Pukančík, M., Škoviera, A. (eds.) Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, s. 77-78.
 • KOLAŘÍKOVÁ, M. (2008). Sourozenci postižených dětí. In Psychologie zdraví a kvalita života. Koukola, B., Mareš, J. a kol. Brno: MSD, s. 29-33.

2007

 • ONDŘEJOVÁ, E., MYŠÍKOVÁ, M, ČÍŽKOVÁ, Š., KOUKOLA, B., KOLAŘÍKOVÁ, M. Specializace v pedagogice – obor Sociální patologie a prevence. In Knotová, D., Hloušková, L., Zavadilová, K. (Ed.) Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. Brno: Konvoj, 2007. ISBN 978-80-7302-133-7.
 • Konference Sekce psychologie zdraví, Českomoravská psychologická společnost, sekce psychologie zdraví, Slezská univerzita v Opavě, Ústav pedagogických a psychologických věd, Státní zdravotní ústav v Praze, Lékařská fakulta UK Hradec Králové, Ústav sociálního lékařství, Vernířovice, 18. – 20. 5. 2007, KOLAŘÍKOVÁ, M. Sourozenci postižených dětí. (4 s.)
 • „Podmiotowość i tolerancja v społecznościach lokalnych na podraniczu polsko-czeskim“ w ramach realizowanego projektu INTERREG III A Czechy – Polska, Opole, 21. 11. 2007, ONDŘEJOVÁ, E., KOLAŘÍKOVÁ, M., ČÍŽKOVÁ, Š. Preference variant soužití u vysokoškoláků (pilotní studie). (27 s.)
 • KVALITA ŽIVOTA SOUČASNÉHO ČLOVĚKA - HODNOTY ZÁPADNÍ CIVILIZACE MOŽNOSTI ROZVOJE A JEHO MEZE. Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego w ramach programu finansowanego przez Unię Europejską - INTERREG IIIA, 24-25 maj 2007, Institut Psychologie Opolské Univerzity v rámci programu financovaného z fondů Evropské Unie – INTERREG IIIA, 24. – 25. 5. 2007, KOUKOLA, B., ONDŘEJOVÁ, E., KOLAŘÍKOVÁ, M. OTYŁOŚĊ Aktuální informace z ČR. (7 s.)


Učební texty:

KOLAŘÍKOVÁ, M. Obecná psychologie a psychologie osobnosti. Distanční studijní opora. 1. vyd. [online] Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2015 [cit. 30. 11. 2015]. Dostupné z: http://elearning.fvp.slu.cz

KOLAŘÍKOVÁ, M. Psychologie stárnutí a stáří. Distanční studijní opora. 1. vyd. [online] Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2015 [cit. 11. 1. 2015]. Dostupné z: http://elearning.fvp.slu.cz/course/view.php?id=142

KOLAŘÍKOVÁ, M. Speciální pedagogika. Distanční studijní opora. 1. vyd. [online] Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012 [cit. 31. 8. 2012]. Dostupné z: http://elearning.fvp.slu.cz/course/view.php?id=142

KOLAŘÍKOVÁ, M. Základy obecné psychologie. Distanční studijní opora. 1. vyd. [online] Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012 [cit. 31. 8. 2012]. Dostupné z:  http://elearning.fvp.slu.cz/mod/resource/view.php?id=7053

KOLAŘÍKOVÁ, M. Průvodce odbornou praxí I-III. [online] Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2014 [cit. 10. 1. 2015]. Dostupné z: http://elearning.fvp.slu.cz

KOLAŘÍKOVÁ, M. Introduction to Special Pedagogy (For Foreign Students). [online] Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2014 [cit. 10. 1. 2015]. Dostupné z: http://elearning.fvp.slu.cz

 

Vystoupení na konferencích

2017

 • ONDŘEJOVÁ, E., KOLAŘÍKOVÁ, M., HUBÁLKOVÁ, I. Žena alkoholik-partner a rodič. Mezinárodní vědecká konference Proměny rodiny - Rodina se závislým jedincem. Opava, 7. 11. 2017.
 • KOLAŘÍKOVÁ, M. Preparing Teachers to improve the Quality of Primary Prevention in the Czech Schools. Paper. 39th Annual Conference of the International School Psychology Association.  Manchester, UK, 19.-22 7. 2017
 • KOLAŘÍKOVÁ, M. Sourozenci dětí s postižením v inkluzívní škole. Mezinárodní konference ČPdS ŠKOLA PRO VŠECHNY ANEB INTERDISCPLINARITA VE ŠKOLNÍ EDUKACI A PEDAGOGICKÝCH VĚDÁCH:  Olomouc,  16. a 17. 3. 2017
 • KOLAŘÍKOVÁ, M. Sibling of Disabled Child at the Inclusive School: Who Need Help? (Keynote speaker, plenární přednáška). PCS 2nd Annual Mental Health Forum. Lisabon, Portugalsko, 7. – 8. 4. 2017

2016

 • KOLAŘÍKOVÁ, M. Edukace dítěte předškolního věku z prostředí sociální exkluze. Mezinárodní konference ČPdS PERSPEKTIVY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V PODMÍNKÁCH SOUČASNÉHO SVĚTA. Kolaříková:  Ostrava 17.- 18. 3. 2016
 • KOLAŘÍKOVÁ, M. „Význam předškolního vzdělávání v prostředí ohroženém sociální exkluzí“- Konference „Vzájemného porozumění“, pořadatel: Eurotopia. Opava, 31. 3. 2016
 • 38th ISPA Conference: School Psychology 3.0: A World of Connections. School Psychologists as Communicators, Collaborators, Organizers and Mental Health Advocates. Amsterdam, 20. – 23. 7. 2016

2015

 • KOLAŘÍKOVÁ, M. Bariéry v předškolním vzdělávání dětí z prostředí sociální exkluze –základní výzkumný průřez. Tematický seminář k prezentaci výsledků celorepublikového výzkumu CZ.1.07/1.2.00/47.0009 Sociologický monitoring vzdělanostních vstupů a výstupů dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice. Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 3. 9. 2015.
 • KOLAŘÍKOVÁ, M. Identifikace bariér účasti dětí se sociálním znevýhodněním v předškolním vzdělávání. Příspěvek na pracovním semináři. Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 25. 9. 2015.
 • KOLAŘÍKOVÁ, M. Pohled rodičů dětí z prostředí ohroženého sociální exkluzí na předškolní vzdělávání. Příspěvek na tematickém semináři Rozšířit řečiště hlavního vzdělávacího proudu. Krnov, 25. 9. 2015.
 • ONDŘEJOVÁ, E., KOUKOLA, B. a KOLAŘÍKOVÁ, M. Jak nás vidíte a vnímáte? Generační pohled na stáří. Příspěvek na konferenci Proměny rodiny V. Senior v rodině. Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav pedagogických a psychologických věd a Dětské centrum Čtyřlístek, 4. 11. 2015.

2014

 • KOLAŘÍKOVÁ, M., ONDŘEJOVÁ, E. Obor sociální patologie a prevence - současný stav a analýza budoucího rozvoje. 15. Komplexní terapie psychóz. Dny Ireny Strossové. Psychiatrická nemocnice, Česká lékařská společnost, Spolek lékařů v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě. Termín konání 26. 6. 2014. Opava.
 • KOLAŘÍKOVÁ, M. Sourozenci dětí s postižením. Konference Sociálne vzťahy v detských skupinách. Ústav sociální antropologie FSEV UK. 22. - 23. 9. 2014. Bratislava.
 • KOLAŘÍKOVÁ, M. Rozvod a dopad na dětskou psychiku. Konference Proměny rodiny IV. "Dítě v měnící se společnosti". Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav pedagogických a psychologických věd a Dětské centrum Čtyřlístek. Termín konání 5. 11. 2014. Opava.
 • KOLAŘÍKOVÁ, M. Sourozenci dětí s postižením – děti  „ve stínu“. Vědecká konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a užších kontextech. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity. 4. 12. 2014.

2013

 • Kolaříková, M. a Janiš, K. st. Prevence domácího násilí. X. Hradecké dny sociální práce. 27. a 28. 9. 2013.
 • Kolaříková, M. Janiš, K. st. Sexualita a postižení. Medzinárodní vedecká e-konferencia k projektu VEGA 1/0942/11. Sexualita a postihnutie. 8. 11. 2013. Prešov. Slovenská republika.
 • Kolaříková, M. Problematika inkluze. Proměny rodiny III, Týden pro inkluzi ve školách. Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav pedagogických a psychologických věd. Termín konání 6. 11. 2013. Opava.

2012

 • Proměny rodiny II, Ohrožující dítě, ohrožující rodina. Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav pedagogických a psychologických věd. Termín konání 18. 10. 2012. Opava. ONDŘEJOVÁ, E., KOLAŘÍKOVÁ, M. "Hledání rovnováhy ve vztahu rodič – dítě". (podíl 50 %)
 • Konference Preventivně na prevenci. Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav pedagogických a psychologických věd. Termín konání: 11. 4. 2012. Opava. ONDŘEJOVÁ, E., KOLAŘÍKOVÁ, M. "Sociálně patologické jevy v pregraduálním  vzdělávání". (podíl 50 %)

2011

 • Workshop Dobrovolnictví u nás a v nás. Opava, 20. 9. 2011. ONDŘEJOVÁ, E., KOLAŘÍKOVÁ, M. „Dobrovolnictví u nás a v nás“. Podíl 50 %.
 • Konference Proměny rodiny. Multidisciplinární péče o dítě a rodinu. Opava 20. 10.  2011. ONDŘEJOVÁ, E., KOLAŘÍKOVÁ, M. Využití pedagogiky a psychologie při předcházení selhání pěstounské péče (případová studie). Podíl 50 %.
 • Medzinárodná vedecká konferencia SEXUALITY V. Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica a Fakulty of Health and Social Care The Robert Gordon University, Aberdeen. 19. - 20. 10. 2011. Slovenská republika. ONDŘEJOVÁ,E., KOLAŘÍKOVÁ, M. Rodinná a sexuální výchova jako jeden z prostředků prevence sociálně patologických jevů (metodické listy). Poster. Podíl 50 %.
 • Mezinárodní konference „Nízkoprahové a záujmové centrá ako možnosť eliminácie sociálnej patológie detí a mládeže“. Malacky, 22. a 23. 2. 2011. KOLAŘÍKOVÁ, M., ONDŘEJOVÁ, E. Zvyšování kompetencí pracovníků působících v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
 • Odborné setkání v rámci Dne rovných příležitostí – Znevýhodněné dítě, pořádané Dětským centrem Čtyřlístek. Havířov, 8. 3. 2011. KOLAŘÍKOVÁ, M. Začlenění žáka se zrakovým postižením do běžné základní školy. KOLAŘÍKOVÁ,. M., ONDŘEJOVÁ, E. Dítě ze znevýhodněného prostředí a možnosti prevence ve škole.
 • Konference sekce psychologie zdraví, pořádaná Českomoravskou psychologickou společností. Vernířovice, 20. – 22. 5. 2011. ONDŘEJOVÁ, E., KOLAŘÍKOVÁ, M., KOUKOLA, B. Nezletilé mateřství jako fenomén ohrožující zdraví.
 • Spolupořadatelka workshopu „Dobrovolnictví u nás a v nás“. Opava, 20. 9. 2011. ONDŘEJOVÁ, E., KOLAŘÍKOVÁ, M. Sociálně patologické jevy v pregraduálním vzdělávání.
 • Medzinárodná vedecká konferencia SEXUALITY V. 19. - 20. 10. 2011.  Banská Bystrica. Slovenská republika. ONDŘEJOVÁ, E., KOLAŘÍKOVÁ, M. „Rodinná a sexuální výchova jako jeden z prostředků prevence sociálně patologických jevů (metodické listy)“. POSTER
 • Proměny rodiny - multidisciplinární péče o dítě a rodinu. Opava, 20. 10. 2011. ONDŘEJOVÁ, E., KOLAŘÍKOVÁ, M. „Využití pedagogiky a psychologie při předcházení selhání pěstounské péče (případová studie)“.

2010

 • Mezinárodní konference SOCIALIA 2010 „Sociální deviace v kontextu společenských věd“. Univerzita Hradec Králové. 14. a 15. 10. 2010. KOLAŘÍKOVÁ, M. Příprava studentů oboru Sociální patologie a prevence pro praxi.
 • Konference „Mámo, táto kde jsi aneb rodičovství jako výzva.“ Ústav pedagogických a psychologických věd Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě. 20. 10. 2010. ONDŘEJOVÁ, E., KOLAŘÍKOVÁ, M. Nezletilé mateřství - nezletilé rodičovství.
 • Mezinárodní konference Ďuričove dni - „Zdravá škola“. Katedra psychologie pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. 11.a 12. 11. 2010. Slovenská republika. KOUKOLA, B., ONDŘEJOVÁ, E., KOLAŘÍKOVÁ, M.  Prevence v kontextu „zdravé školy“.
 • Mezinárodní vědecká konference „Kognitívne, emocionálne a morálne aspekty školského šikanovania a ich využitie v prevencii šikanovania na základnej škole. Trnavská univerzita v Trnave. 25. a 26. 11. 2010. Slovenská republika. JANIŠ, K., JANIŠ, K. ML., KOLAŘÍKOVÁ, M. Spouštěče šikany na základních školách.
 • Konference „Praxe a teorie současného internetového poradenství“. Brno, 21. 10. 2010.
 • Mezinárodní konference WARSZTAT PRACY PEDAGOGA RESOCJALIZACYJNEGO (dokonania i perspektywy) Wroclav - Opava, 13. a 14. 12. 2010. KOLAŘÍKOVÁ, M. Reflektování potřeb praxe ve studijních programech pracoviště.

2009

 • „Speciálněpedagogická konference“. Hradec Králové, 10. a 11. 11. 2009. KOLAŘÍKOVÁ, M. Pohled společnosti na rodinu s postiženým dítětem.
 • Konference „Hledám svou cestu aneb když rodina selhává“. Opava, 21. 10. 2009. KOLAŘÍKOVÁ, M., ONDŘEJOVÁ, E. Sociální opora dětí v dětských domovech.
 • Mezinárodní vědecká konference „Sexuality III“. Pořadatel: FF UKF Nitra, Slovensko. 5. – 6. 10. 2009. Příspěvek: ONDŘEJOVÁ, E., KOLAŘÍKOVÁ, M. Metodické listy pro rodinnou a sexuální výchov II.

2008

 • Mezinárodní vědecká konference „Sexuality II“. Pořadatel: FF UKF Nitra, Slovensko. 2. – 3. 10. 2008. Příspěvek: ONDŘEJOVÁ, E., KOLAŘÍKOVÁ, M. Metodické listy pro rodinnou a sexuální výchovu.
 • Konference „Sociálně-terapeutická práce s rodinou“. Opava, 15. 10. 2008. KOLAŘÍKOVÁ, M. Význam poradenství pro rodinu se zrakově postiženým dítětem raného věku.
 • Mezinárodní vědecké sympozium „Komunikacja interpersonalna i drogi dochodzenia do porozumienia“ 24. 4. 2008, Polsko. Příspěvek: ONDŘEJOVÁ, E., KOLAŘÍKOVÁ, M., KOUKOLA, B. Sociální opora a kvalita života u tělesně postižených dětí v souvislosti s riziky v komunikaci.

2007

 • „Podmiotowość i tolerancja v społecznościach lokalnych na podraniczu polsko-czeskim“ Opole, 21. 11. 2007. Příspěvek: ONDŘEJOVÁ, E., KOLAŘÍKOVÁ, M., ČÍŽKOVÁ, Š. Preference variant soužití u vysokoškoláků (pilotní studie).
 • Konference „Rodina očima naší doby“. Opava, 3. 10. 2007. Příspěvek: KOLAŘÍKOVÁ, M., HENNHOFEROVÁ, P. Využití metody videotréninku interakcí při práci s rodinami a školou.
 • Mezinárodní konference Kvalita života současného člověka - hodnoty západní civilizace možnosti rozvoje a jeho meze. Opole, 24.-25. května 2007. Příspěvek: KOUKOLA, B., ONDŘEJOVÁ, E., KOLAŘÍKOVÁ, M. OTYŁOŚĊ Aktuální informace z ČR.
 • Konference Sekce psychologie zdraví Českomoravské psychologické společnosti. Vernířovice, 18. – 20. 5. 2007. Příspěvek: KOLAŘÍKOVÁ, M. Sourozenci postižených dětí.
 • Vědecká konference „Trendy v přípravě pedagogických pracovníků“. Brno, 28. 3. 2007. Příspěvek: „Specializace v pedagogice – obor Sociální patologie a prevence“ – poster.

 

ZAPOJENÍ DO PROJEKTŮ:

2017

 • Projekt Moravskoslezského kraje: Profesní připravenost učitelů základních škol v oblasti řešení rizikového chování a možnosti jeho prevence v Moravskoslezském kraji. Spoluřešitelka projektu. Doba realizace projektu: 2016-2017.
 • Rozvojový projekt Institucionální plán SU v roce 2015: „Rozvoj studijních oborů a spolupráce s praxí“ Hlavní řešitelka: Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. Doba realizace projektu: 2016 – 2018
 • Rozvojový projekt z Fondu vzdělávací politiky MŠMT „Prohlubování profesní připravenosti studentů pedagogických oborů“. Nositel projektu: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě a Filozoficko-přírodovědecká fakulta. Řešitelé projektu: Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. a prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. Doba realizace projektu: 2017
 • Interní soutěž v rámci institucionálního plánu: „Indikátory determinující neúspěšnost studentů terciárního vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě“. Spoluřešitelka projektu Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. Doba realizace projektu: 2016-2018.
 • CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000239 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, projekt Přímá a jasná podpora školské inkluze - otázka školy, rodiny, okolí. Nositel projektu: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě. Spoluřešitelka projektu, garantka odborné aktivity 2. Doba realizace projektu: 2016 – 2019

2016

 • Projekt Moravskoslezského kraje: Profesní připravenost učitelů základních škol v oblasti řešení rizikového chování a možnosti jeho prevence v Moravskoslezském kraji. Spoluřešitelka projektu. Doba realizace projektu: 2016-2017.
 • Rozvojový projekt Institucionální plán SU v roce 2015: „Rozvoj studijních oborů a spolupráce s praxí“ Hlavní řešitelka: Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. Doba realizace projektu: 2016 – 2018
 • Rozvojový projekt z Fondu vzdělávací politiky MŠMT „Rozšiřování kompetencí studentů učitelských i neučitelských oborů“. Nositel projektu: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě a Filozoficko-přírodovědecká fakulta. Řešitelé projektu: Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. a prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. Doba realizace projektu: 2016
 • Interní soutěž v rámci institucionálního plánu: „Indikátory determinující neúspěšnost studentů terciárního vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě“. Spoluřešitelka projektu Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. Doba realizace projektu: 2016-2018.
 • CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000239 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, projekt Přímá a jasná podpora školské inkluze - otázka školy, rodiny, okolí. Nositel projektu: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě. Spoluřešitelka projektu, garantka odborné aktivity 2. Doba realizace projektu: 2016 – 2019ß

2015

 • CZ.1.07/1.2.00/47.0009 Sociologický monitoring vzdělanostních vstupů a výstupů dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice. Řešitelé projektu: PhDr. Martin Kaleja, Ph.D. Spoluřešitelé projektu:, PhDr. Dušan Janák, Ph.D., Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. Doba řešení: 2014–2015
 • CZ.1.07/4.1.00/33.0005 "Kvalita, relevance, efektivita, diverzifikace a otevřenost vysokého školství ČR. Strategie vysokého školství do roku 2030. Doba řešení projektu: 2013 - 2015.¨
 • Rozvojový projekt z Fondu vzdělávací politiky MŠMT Inovativní přístupy v rozvoji kompetencí studentů oborů pedagogického zaměření. Nositel projektu: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě a Filozoficko-přírodovědecká fakulta. Řešitel projektu: Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. a prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. Doba řešení projektu: 2015
 • Rozvojový projekt Institucionální plán SU v roce 2015: Podpora vzniku mezinárodního časopisu. Řešitelka: Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D., spoluřešitel: Mgr. Kamil Janiš, Ph.D.

2014

 • Rozvojový projekt z Fondu vzdělávací politiky MŠMT Inovativní přístupy v rozvoji kompetencí studentů oborů pedagogického zaměření. Nositel projektu: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě a Filozoficko-přírodovědecká fakulta. Řešitel projektu: Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. a prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. Doba řešení projektu: 2014
 • IGS/4/2014 Sourozenci dětí s postižením, jejich role a potřeby. Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě. Doba řešení projektu: 2014.
 • CZ.1.07/1.2.00/47.0009 Sociologický monitoring vzdělanostních vstupů a výstupů dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice. Řešitelé projektu: PhDr. Martin Kaleja, Ph.D. Spoluřešitelé projektu:, PhDr. Dušan Janák, Ph.D., Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. Doba řešení: 2014–2015
 • Rozvojový projekt Interní soutěže Institucionálního programu Slezské univerzity v Opavě: Inovace obsahového zaměření komplexu odborných praxí a Supervize odborné praxe II v rámci studia oboru Sociální patologie a prevence. Řešitel projektu: PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D., Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. Doba řešení projektu: 2014.
 • CZ.1.07/4.1.00/33.0005 "Kvalita, relevance, efektivita, diverzifikace a otevřenost vysokého školství ČR. Strategie vysokého školství do roku 2030. Doba řešení projektu: 2013 - 2015.

2013

 • CZ.1.07/2.2.00/15.0176 "Rozvoj kompetencí managementu a pracovníků VŠ MSK" (s podporou ICT), garant manažerských kurzů: expert. Doba řešení 2012 - 2013
 • CZ.1.07/4.1.00/33.0005 "Kvalita, relevance, efektivita, diverzifikace a otevřenost vysokého školství ČR. Strategie vysokého školství do roku 2030. Doba řešení projektu: 2013 - 2015.

2012

 • CZ.1.07/2.2.00/07.0034 ESF „Sociálně patologické jevy v pregraduálním vzdělávání” , hlavní řešitel projektu. Doba řešení: 2009 – 2012
 • CZ.1.07/2.2.00/15.0176 "Rozvoj kompetencí managementu a pracovníků VŠ MSK" (s podporou ICT), garant tematického boku Manažerské dovednosti. Doba řešení 2012 - 2013

2011

 • ESF OP VK „Rozvoj kompetencí učitelů související s reformou“, realizátor Ústav cizích jazyků Filozoficko – přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, spoluřešitel projektu. Doba řešení: 2008 – 2011
 • CZ.1.07/2.2.00/07.0034 ESF OP VK „Sociálně patologické jevy v pregraduálním vzdělávání” , hlavní řešitel projektu. Doba řešení: 2009 – 2012

2010

 • ESF OP VK „Rozvoj kompetencí učitelů související s reformou“, realizátor Ústav cizích jazyků Filozoficko – přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, spoluřešitel projektu. Doba řešení: 2008 – 2011
 • CZ.1.07/2.2.00/07.0034 ESF OP VK „Sociálně patologické jevy v pregraduálním vzdělávání” , hlavní řešitel projektu. Doba řešení: 2009 – 2012

2009

 • ESF OP VK „Rozvoj kompetencí učitelů související s reformou“, realizátor Ústav cizích jazyků Filozoficko – přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, spoluřešitel projektu. Doba řešení: 2008 – 2011
 • CZ.1.07/2.2.00/07.0034 ESF OP VK „Sociálně patologické jevy v pregraduálním vzdělávání” , hlavní řešitel projektu. Doba řešení: 2009 – 2012

2008

 • ESF OP VK „Rozvoj kompetencí učitelů související s reformou“, realizátor Ústav cizích jazyků Filozoficko – přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, spoluřešitel projektu. Doba řešení: 2008 – 2011
 • ESF OP VK CZ.04.1.03/3.1.15.2/0371 "O co ve škole také jde". Nositel projektu: Středisko služeb školám Zlínského kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Uherské Hradiště. Lektor, tvůrce metodických materiálů. Doba řešení projektu: 2007, 2008.

2007

 • ESF OP VK CZ.04.1.03/3.1.15.2/0371 "O co ve škole také jde". Nositel projektu: Středisko služeb školám Zlínského kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Uherské Hradiště. Lektor, tvůrce metodických materiálů. Doba řešení projektu: 2007, 2008.

Účast na kurzech, workshopech a dalším vzdělávání

 • Potvrzení o absolvování vzdělávacího semináře "Výchovné postupy pro děti v pěstounské péči". Opava, Centrum psychologické pomoci, 12. 3. 2015
 • Potvrzení o účasti na vědecké konferenci s mezinárodní účastí "Inkluzivní vzdělávání v globálních a užších kontextech". Pedagogická fakulta Ostravské univerzity. 4. 12. 2014.
 • Osvědčení o absolvování kurzu Pedagogické dovednosti v rozsahu 78 vyučovacích hodin vydané v Opavě, 30. 4. 2013
 • Osvědčení o absolvování vzdělávacího semináře Metodická podpora implementace kvalifikačního rámce. Brno, 14. 6. 2012
 • Osvědčení č. SPSS-011 za absolvování školení Aplikace IBM SPSS Statistics v rozsahu 17 hodin. Opava, 6. 5 a 27. 5. 2011
 • Osvědčení č. 2011049 za absolvování školení Angličtina - pro mírně pokročilé v rozsahu 40 hodin u společnosti Eddica, spol. s r.o. Termín konání: 1. 3. 2011 - 20. 12. 2011
 • Osvědčení o absolvování vzdělávací akce ŠKOLA?  V POHODĚ! - Kurzu s akreditací MŠMT č.j. 15848/2009-25-338 v rozsahu 10 hodin. Opava, 10. 11,. 2011
 • Potvrzení o účasti na odborném setkání pořádaném v rámci "Dne rovných příležitostí - znevýhodněné dítě" konaném dne 8. 3. 2011 v Havířově
 • Potvrzení o účasti "Socialia 2010: Sociální deviace v kontextu společenských věd". Mezinárodní konference, Hradec Králové, 14. a 15. 10. 2010
 • Potvrzení o účasti konference Internetové poradenství II - Praxe a teorie současného internetového poradenství. Brno, 21. 10. 2010.
 • Certifikát z účasti na VII. česko-slovenské konferenci „Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. Kvalitativní výzkum ve veřejném prostoru“, pořádané Katedrou psychologie, FF UP v Olomouci a Centrem adiktologie Psychiatrické kliniky, 1. lékařské fakulty, Univerzity Karlovy v Praze v Bratislavě, 21. – 22. 1. 2008
 • Osvědčení o účasti na semináři Genderová rovnost ve škole anebo Proč holky nemají buňky na matiku a proč se kluci perou? Brno, 22. února 2008 (Projekt PROLOMIT VLNY, Koalice pro Equality)
 • Osvědčení o absolvování vzdělávání, které se uskutečnilo v rámci projektu „Posílení kapacity při plánování a realizaci programů v Moravskoslezském kraji“ (Partnerstvím k prosperitě). E-learningový vzdělávací kurz PŘEDKLADATEL PROJEKTŮ, únor až březen 2008.
 • CERTYFIKAT - Udzial w międzynarodovym sympozju naukowym na temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA I DROGI DOCHODZENIA DO POROZUMIENIA w dniach 24. - 25. 4. 2008.
 • Certifikát o účasti na X. celorepublikovém semináři „Dítě v krizi - Rodina, děti a násilí“, pořádané Česko- Britskou nadací Prevence krize v rodině, MPSV ČR, MŠMT ČR, Krajským úřadem Zlínského kraje, Národním institutem pro další vzdělávání, FILMFESTem, s.r.o., Zlín a společností JaKu, s.r.o. ve Zlíně, 4. a 5. 6. 2008.
 • Osvědčení o absolvování semináře globálního rozvojového vzdělávání „Být a být bit“ zaměřeného na téma lidských práv. Celkový rozsah 14 hodin. Kurz je akreditován MŠMT pod jednacím číslem 29076/2005-25-299.
 • Osvědčení o absolvování kurzu na téma lidských práv. Brno, 21. a 22. 11. 2008
 • Certificate of attendance: A Contemporary man´s Quality of Life: The Values of the Western Civilization: Possibilities and Limits of Development. International Scientific Conference, Opole, 24. a 25. 5. 2007
 • Potvrzení o účasti na celostátní konferenci s mezinárodní účastí Sekce psychologie zdraví ČMPS. Vernířovice, 20. 5. 2007

 

Recenze

 • JANIŠ, K., ČÍŽKOVÁ, Š. Slovník rodinné a sexuální výchovy. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-80-7041-153-7.
 • JANEBOVÁ, R. Manažer v sociálních službách: studijní podklady ke kurzu. Modul č. 8, Evaluace pro manažery. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-80-7041-477-4.
 • JUKLOVÁ, K., SKORUNKOVÁ, R. Základy psychopatologie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-80-7041-873-4.

 

Zahraniční pobyty

 • 4.–8. 12. 2017, Polsko, Instytut Nauk Społecznych - Pedagogium.
 • 15.–21. 11. 2017, Polsko, Instytut Nauk Społecznych - Pedagogium.
 • 18.–23. 7. 2017, Manchester, UK, 39th Annual Conference of the International School Psychology Association.
 • 6.–9. 4. 2017, Lisabon, Portugalsko, PCS 2nd Annual Mental Health Forum. Portugalsko
 • 27. 9.–30. 9. 2016, Německo, Hochschule für angewandte Wissenschaften, Harz.
 • 20.–23. 7. 2016, Nizozemí, 38th ISPA Conference: School Psychology 3.0: A World of Connections. School Psychologists as Communicators, Collaborators, Organizers and Mental Health Advocates. Amsterdam.
 • srpen 2015 Slovensko, UPJŠ Košice, vědecký pobyt.
 • 20.–24. 9. 2015 Slovensko, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
 • 2. - 9. 9. 2014 USA, hospitace v poradenských centrech Sibling Support Project,Washington State Father's Network, Affiliate, Center on Human Development and Disability, Experimental Education Unit of University of Washington.
 • Univerzita Komenského v Bratislavě (STT). Bratislava, Slovenská republika. 17. – 21. 6. 2013.
 • Aristotelova univerzita v Soluni, Filozofická fakulta, 24. – 29. 9. 2011 Monitorovací návštěva.
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra psychológie a patopsychológie. Bratislava 25. 4. – 29. 4. 2011. Přednáškový cyklus.
 • Univerzita Komenského v Bratislavě, Pedagogická fakulta, Katedra sociálnej pedagogiky. Bratislava, 14. – 18. 4. 2008. Přednáškový cyklus.
 • Prešovská univerzita v Prešově, Fakulta humanitních a prírodných vied, Ústav pedagogiky, psychologie a andragogiky, 26. – 30. 9. 2010, monitorovací návštěva.