doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc.

Pracoviště: Ústav pedagogických a psychologických věd

Místnost: C519, C412
Telefon: 553 684 152, 553 684 147
E-mail: doc.kamil.janis (at) fvp.slu.cz

PROFESIONÁLNÍ PRAXE

 • 2016 – 2017 - Proděkan pro informace a zahraničí
 • 2008 – 2016 - Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav pedagogických a psychologických věd - vedoucí ústavu
 • 2004 – 2008 - Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav pedagogických a psychologických věd (externí vyučující)
 • 1996 – 2012 - Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
     • vědecký tajemník katedry (1997 – 1998)
     • vedoucí oddělení pedagogiky (1998 – 1999)
     • vedoucí katedry pedagogiky a psychologie (1999 – 2005)
     • pověřen vedením katedry speciální pedagogiky (2004 – 2005)
     • proděkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové pro celoživotní vzdělávání a praxe (2005 – 2008)
 • 1995 – 1996 - 1. soukromé jazykové gymnázium (Hradec Králové) - učitel
 • 1994 – 1995 - Integrovaná střední škola (Hradec Králové) – zástupce ředitele
 • 1990 – 1994 - ZŠ Poříčany – učitel
 • 1985 – 1990 - Výzkumné středisko mládeže – vědecký pracovník
 • 1981 – 1985 - Dům pionýrů a mládeže (Praha) – vedoucí oddělení
 • 1980 – 1981 - Dům pionýrů a mládeže (Nymburk) – vedoucí oddělení
 • 1977 – 1980 - ZŠ Rožďalovice (okr. Nymburk) - učitel
 • 1974 – 1977 - ZŠ Řetová (okr. Ústí nad Orlicí) - učitel

VZDĚLÁNÍ

 • 2001 - Doc. (docent pedagogiky) – Univerzita Palackého Olomouc (Pedagogická fakulta)
 • 1994 - CSc. – Univerzita Karlova v Praze (Filozofická fakulta), obor pedagogika
 • 1989 - PhDr. – Univerzita Karlova v Praze (Filozofická fakulta), obor pedagogika
 • 1986 - PaedDr. (doktor pedagogiky) - Univerzita Ústní nad Labem (Pedagogická fakulta), obor didaktika zeměpisu
 • 1973 - promovaný pedagog - Univerzita Hradec Králové (Pedagogická fakulta), obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 6. - 9. ročník (matematika – zeměpis)

 

Přehled tvůrčí a publikační činnosti od roku 2005

  2017

  • JANIŠ, K., LUDVÍKOVÁ, I. Vycházky, výlety a výchova k partnerství a manželství. In. MITLÖHNER, M., PROUZOVÁ, Z. (eds.) 25. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. Praha: SPRSV, 2017. s. 46–56. ISBN 978-80-905696-5-2.
  • JANIŠ, K. Převládající informační zdroje v oblasti lidské sexuality a sexuálního chování. In. MITLÖHNER, M., PROUZOVÁ, Z. (eds.) 25. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. Praha: SPRSV, 2017. s. 56–61. ISBN 978-80-905696-5-2.

  2016

  • JANIŠ, K. st. Je dnes ještě sexuální výchova potřebná? In SOVOVÁ, O. a kol.: Interdisciplinární problematika sociální práce. (Pocta JUDr. Miroslavu Mitlöhnerovi, CSc. k 80. narozeninám). 1. vyd., Hradec Králové: Gaudeamus, 2016, s. 96-109, ISBN 978-80-7435-649-0.
  • JANIŠ, K. st., LUDVÍKOVÁ, I. Zajímavý rasistický experiment, který se nepovedl. In Prouzová, Z. 7. moravský regionální kongres k sexuální výchově (sborník). Praha: SPRSV, 2016. s. 22-26. ISBN 978-80-905696-3-8.
  • JANIŠ, K. st., LUDVÍKOVÁ, I. Zajímavý rasistický experiment, který se nepovedl. In Prouzová, Z. 7. moravský regionální kongres k sexuální výchově (sborník). Praha: SPRSV, 2016. s. 22-26. ISBN 978-80-905696-3-8.
  • JANIŠ, K. st. Vybrané kapitoly z didaktiky a sexuální výchova In. Prouzová, Z. 7. moravský regionální kongres k sexuální výchově (sborník). Praha: SPRSV, 2016. s. 16-21. ISBN 978-80-905696-3-8.
  • JANIŠ, K. st., LUDVÍKOVÁ, I. Humor a erotika. In. MITLÖHNER, M., PROUZOVÁ, Z. 24. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice (sborník). Praha: SPRSV, 2016. s. 38-42. ISBN 978-80-905696-4-5.
  • JANIŠ, K. st., LOUDOVÁ, I. Obecná didaktika (vybraná témata). Hradec Králové: OFTIS. 2016. 104 s. ISBN 978-80-7405-383-2.

  2015

  • JANIŠ, K. st. The Lexical Trace of the Concept of Family. (recenze) In. Social Pathology Prevention. Volume I., Issue 2. 2015. Silesian University In Opava. s. 95–98. ISSN 2464-5877.
  • JANIŠ. K.. ml., NÁHLÍK, R., SKOPALOVÁ, J. a JANIŠ, K. st. Efektivnost primární prevence ve školách. Prevence. 2015. roč. 12, č. 5. s. 6–9. ISSN 1214-8717.
  • JANIŠ K., LUDVÍKOVÁ I. Partnerské vztahy na pozadí věkového rozdílu. In MITLÖHNER, M. a PROUZOVÁ, Z. (eds.) 23. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. Praha: SPRSV, 2015. S. 40 – 45. ISBN 978-80-905696-2-1.
  • JANIŠ K. Koncepce pohlavní výchovy od Z. Záhoře. In MITLÖHNER, M. a PROUZOVÁ, Z. (eds.) 23. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. s. 46–49. Praha: SPRSV, 2015. ISBN 978-80-905696-2-1.
  • JANIŠ, K. st. Vzpomínky na studium v Broumově i úvaha nad volbou své profesní dráhy. In Almanach gymnázia. Broumov: Gymnázium Broumov, 2015. s. 75–79.

  2014

  • JANIŠ, K. Limity a meze sexuální výchovy jako prostředku primární prevence. In JANIŠ, K. ml. (Ed.) Zvládání současných sociálně patologických jevů a rizikového chování. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2014. s. 33-42. ISBN 978-80-7248-938-1.
  • JANIŠ, K. Sexuální obtěžování ve školách. (Sexual Harassment of Schools) V recenzním řízení časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum (indexován v ERIH a SCOPUS). Příspěvek prezentovaný na VIII. konferenci Sexuality (de)konstrukce – (re)prezentace. Olomouc, 2014.
  • LOUDOVÁ, I., JANIŠ, K., HAVIGER, J. Infidelity as a Threatening Factor to the Existence of the Family. In. 4th International Conference on New Horizons in Education. Roma, Italy. In Procedia – Social and Behaviroal Scientes. Volume 106. 10. December 2013. Pages 1462-1469.

  2013

  • JANIŠ, K. Stávající limity sexuální výchovy. In. MARKOVÁ, D., ROVŇANOVÁ, L. Sexuality VI. (Zborník vedeckých príspevkov) Banská Bystrica: Univerzita Mateje Bela, 2013. s. 279-291. ISBN 978-80-557-0479-1.
  • JANIŠ, K. a NEPLECHOVÁ, N. Příspěvek k prevenci domácího násilí. In MITLÖHNER, M. a PROUZOVÁ, Z. (eds.) 21. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. s. 68-77. Ostrava: CAT Publishing, 2013. ISBN 978-80-905386-1-0.
  • JANIŠ, K., LOUDOVÁ, I., ANDRŠOVÁ, J. Motivy vedoucí k zavedení sexuální výchovy do škol. In MITLÖHNER, M. a PROUZOVÁ, Z. (eds.) 21. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. s. 78-88. Ostrava: CAT Publishing, 2013. ISBN 978-80-905386-1-0.
  • ČÍŽKOVÁ, Š., JANIŠ, K. st. Propojení teorie a praxe v pregraduální přípravě absolventů bakalářského studia oboru sociální patologie a prevence. In. JEZIERSKA, B., REJZNER, A., SZCZEPANIAK, P., SZECÓWKA, A. (eds.) Profilaktyka spoleczna i resocjalizacja w nurtach inkluzji. Doświadczenia, problémy, perspektywy miedzynarodowe. Warszawa: Uniwersytet Warazawski, 2013. s. 393-398. ISBN 978-83-60260-34-0.
  • JANIŠ, K. Motivy a limity sexuální výchovy. In MANDZÁKOVÁ, S. L., MARKOVÁ, D., HORŇÁK, L. a kol. Postihnutie a sexualita. Prešov: Prešovská univerzita v Prešově, 2013. s. 54-77. ISBN 978-80-555-0981-5.
  • KOLAŘÍKOVÁ, M., JANIŠ, K. Sexualita a postinutie. In. In MANDZÁKOVÁ, S. L., MARKOVÁ, D., HORŇÁK, L. a kol. Postihnutie a sexualita. Prešov: Prešovská univerzita v Prešově, 2013. s. 125-134. ISBN 978-80-555-0981-5.

  2012

  • JANIŠ, K., ČÍŽKOVÁ, Š. Pohled na pojem rodina (úvaha). In KOLAŘÍKOVÁ, M., CALOŇOVÁ, D., HERMANOVÁ, M., HENDRYCH I., JANIŠ, K. Sborník příspěvků z konferencí Ústavu pedagogických a psychologických věd a Dětského centra Čtyřlístek z let 2008 – 2010. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2012, s. 25-28. ISBN 978-80-7248-755-4.
  • JANIŠ, K., Sexuální výchova jako indikátor selhávání v roli rodičů. In KOLAŘÍKOVÁ, M., CALOŇOVÁ, D., HERMANOVÁ, M., HENDRYCH I., JANIŠ, K. Sborník příspěvků z konferencí Ústavu pedagogických a psychologických věd a Dětského centra Čtyřlístek z let 2008 – 2010. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2012, s. 129 - 135. ISBN 978-80-7248-755-4.

  2011

  • JANIŠ, K. Aktuální otázky realizace sexuální výchovy. In. KOLAŘÍKOVÁ, M., ONDŘEJOVÁ, E. (eds.) Realizace sexuální výchovy v základních školách. Opava: SU v Opavě, 2011. str. 11 – 18. ISBN 978-80-7248-634-2.
  • JANIŠ, K. Historie cílené pohlavní výchovy na našem území. In ŠULOVÁ, L., FAIT, T., WEISS, P. a kol. Výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví. 1. vydání.  Praha: MAXDORF s.r.o., 2011. str. 378 – 385. (439s.) ISBN 978-80-7345-238-4
  • JANIŠ, K., LOUDOVÁ, I. Vybraná témata z teorie výchovy (studijní opora). Hradec Králové: Gaudeamus, 2011. 162s. ISBN 978-80-7435-113-6
  • JANIŠ, K., LOUDOVÁ, I. JANIŠ, K. Frekventované pojmy z oblasti teorie výchovy (slovník). Hradec Králové: Gaudeamus, 2011. 94s. ISBN 978-80-7435-124-2
  • JANIŠ, K. Modely partnerského soužití a představy mladých lidí o budoucím partnerském soužití. In. MARKOVÁ, D. (Ed.) Sexuálne životné štýly v ich sociálnych súvislostiach. Zborník vedeckých príspevkov k projektu VEGA (1/0516/08) - Sexuálne životné štýly mladých ĺudí a ich socio-kulturné kontexty. Nitra: UKF, 2010. str. 42-53 ISBN 978-80-8094-842-9, EAN 9788080948429.
  • JANIŠ, K. st., JANIŠ, K. ml. Volný čas a zdraví v seniorském věku. In HAVLÍK., J. (ed.) Sborník VII. Mezinárodní konference Problematika Generace 50 plus. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2011. str. 97-102. ISBN 978-80-7394-260-1.
  • JANIŠ, K. st., JANIŠ, K. ml., KOLAŘÍKOVÁ, M. „Spouštěče šikany“ na základních školách. In ADAMÍK ŠIMEGOVÁ, M., KOVÁČOVÁ, B. (Eds.) Kognitívne, emocionálne a morálne aspekty školského šikanovania a ich využitie v prevencii šikanovania na základnej škole. Trnava: PdF Trnavská univerzita v Trnave, 2011, str. 170 – 175, ISBN 978-80-8082-420-4.
  • JANIŠ, K. Vybrané pohlavně přenosné nemoci v průběhu staletí. In MITLÖHNER, M., PROUZOVÁ, Z. (Eds.) 19. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice.
  • Ostrava: CAT Publishing, 2011, str. 31 – 35, ISBN 978-80-904290-4-8.
  • JANIŠ, K. Prevence před šířením pohlavně přenosných nemocí. In MITLÖHNER, M., PROUZOVÁ, Z. (Eds.) 19. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice.
  • Ostrava: CAT Publishing, 2011, str. 35 – 38, ISBN 978-80-904290-4-8.
  • JANIŠ, K., MITLÖHNER, M. Příspěvek k tzv. sexuálnímu harašení a sexuálnímu obtěžování na vysokých školách. In MITLÖHNER, M., PROUZOVÁ, Z. (Eds.) 19. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. Ostrava: CAT Publishing, 2011, ISBN 978-80-904290-4-8.
  • JANIŠ, K. Problematika sexuálního obtěžování na vysokých školách. In MARKOVÁ, D. a ROVŇANOVÁ, L. (Eds.) Sexuality V. (Zborník abstraktov). str. 15. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2011. ISBN 978-80-557-0260-5
  • JANIŠ, K. Prevence sociálně patologických jevů v multikulturním prostředí. ILJUK, B. (ed.) Identita migrantů z Východní Evropy a jejich integrace v českém prostředí. Hradec Králové: Gaudeamus, 2011. str. 76 – 81
  • ČÍŽKOVÁ, Š., JANIŠ, K. Sexuální a multikulturní výchova v sociálně odlišném prostředí. In. ILJUK, B. (ed.) Identita migrantů z Východní Evropy a jejich integrace v českém prostředí. Hradec Králové: Gaudeamus, 2011. str. 82 – 92.

  2010

  • JANIŠ, K. Představy veřejnosti o sexuální výchově. In. MITLÖHNER, M. (ed.) 18. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. Pardubice: SPRSV, 2010. str. 48 – 54. ISBN 978-80-904290-2-4
  • JANIŠ, K. Ukázka motivace v oblasti sexuální výchovy. In. MITLÖHNER, M. (ed.) 18. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. Pardubice: SPRSV, 2010. str. 55 - 66. ISBN 978-80-904290-2-4
  • JANIŠ, K., KRAUS, B., VACEK, P. Kapitoly ze základů pedagogiky. 5. vydání. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. 164 str. ISBN 978-80-7435-083-2

  2009

  • JANIŠ, K. K. J. Obrátil – Komenský sexuální osvěty. In. Grand Biblio. Roč. 3., č. 5., str. 20 – 21. ISSN 1802-3320.
  • JANIŠ, K. Sexuální výchova a její omyly. In. MARKOVÁ, D.(ed.) Sexualites II. Nitra: FF UKF, 2009. str. 301 – 307. ISBN 978-80-8094-555-8
  • JANIŠ, K. Historie cílené pohlavní výchovy v období první republiky. In. ONDŘEJOVÁ, E. (ed.) Dětství, dospělost, stáří. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2009. str. 35 – 39. ISBN 978-80-7248-511-6
  • JANIŠ, K. Vnímání nevěry očima studentek vysoké školy. In. MITLÖHNER, M. (ed.) 17. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. Praha: SPRSV, 2009. str. 34 – 40. ISBN 978-80-7399-835-6
  • JANIŠ, K. Touha po věčné mladosti. In. MITLÖHNER, M. (ed.) 17. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. Praha: SPRSV, 2009. str. 31 – 33. ISBN 978-80-7399-835-6
  • JANIŠ, K. K vývoji pohlavní výchovy v období první republiky. In. HERMANOVÁ, M., JANIŠ, K. ml. (eds.) Sborník prací Ústavu pedagogických a psychologických věd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2009. str. 23 – 32. ISBN 978-80-7248-529-1, ISSN 1214-8083
  • JANIŠ, K. Toilet education – jedno z možných řešení kázně i vzdělávání ve školách. In. SVATOŠ, T., ŠVARCOVÁ, E., LOUDOVÁ, I. (eds.) Pedagogická komunikace v pedagogických, sociálních a filozofických souvislostech. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. str. 106 – 109. ISBN 978-80-7435-016-0
  • JANIŠ, K. Sexuální výchova (heslo) In. PRŮCHA, J. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009. 1. vydání. str. 862 – 866. ISBN 978-80-7367-546-2

  2008

  • BĚLÍK, V., JANIŠ, K. Motivační náměty do výuky zeměpisu. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008, s. 1 – 104, ISBN 978-80-7041-886-4.
  • ČÍŽKOVÁ, Š., JANIŠ, K. Využití aktivizačních metod ve výuce somatologie. In. Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb Věda je zábava (SCIENCE IS FUN) Olomouc: Univerzita Palackého, 2008. s. 79 – 81. ISBN 978-80-244-2127-8.
  • JANIŠ, K. Sexuální výchova včera, dnes a zítra. In MITLÖHNER, M., STAROSTA, Š. (eds.) Moravský regionální kongres k sexuální výchově. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008, s. 1 – 45, ISBN 978-80-7041-622-8
  • JANIŠ, K. Učební text k problematice rodinné a sexuální výchovy. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008, s. 116, ISBN 978-80-7041-898-7.
  • JANIŠ, K. Učební text k problematice rodinné a sexuální výchovy (CCV). Hradec Králové: Gaudeamus, 2008, s. 116, ISBN 978-80-7041-897-7.
  • JANIŠ, K. Představa středoškoláků o svém budoucím partnerském soužití. In VRABCOVÁ, D., SVATOŠ, T. (eds.) Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008, s. 52, ISBN 978-80-7041-958-8.
  • JANIŠ, K. Představa středoškoláků o svém budoucím partnerském soužití. In  SVATOŠ, T., DOLEŽALOVÁ, J. Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. s. 911 – 916. ISBN 978-80-7041-287-9
  • JANIŠ, K. K. J. Obrátil - Komenský sexuální osvěty. Ústí nad Orlicí: OFTIS, 2008. 103s. ISBN 978-80-7405-027-5
  • JANIŠ, K. Cílená pohlavní výchova v kontextu historie první poloviny minulého století. In SVATOŠ, T., LOUDOVÁ, I. (eds.) Katedra pedagogiky a psychologie se představuje. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008, s. 1 – 7, ISBN 978-80-7041-970-0.
  • LOUDOVÁ, I., JANIŠ, K. Škola – rodina a sexuální výchova. In. MARKOVÁ, D. (ed.) Sexuality. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008, s. 94 – 98, ISBN 978-80-7041-025-6.
  • SIMONOVÁ, C., JANIŠ, K. Komunikace mezi školou a rodinou na poli sexuální výchovy. In VRABCOVÁ, D., SVATOŠ, T. (eds.) Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008, s. 44, ISBN 978-80-7041-958-8.
  • SIMONOVÁ, C., JANIŠ, K. Komunikace mezi školou a rodinou na poli sexuální výchovy. In SVATOŠ, T., DOLEŽALOVÁ, J.  (eds.) Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008, s. 755-760. ISBN 978-80-7041-287-9.
  • TAUCHMANOVÁ, V., JANIŠ, K. Uplatnění mezipředmětových vztahů v předmětu didaktika pro sociální pracovníky. In Janebová, R., Kappl, M., Smutek, M. (eds.) Sociální práce mezi pomocí a kontrolou. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008, s. 351 – 353, ISBN 978-80-7041-118-6.
  • VRABCOVÁ, D., JANIŠ, K. Vybrané kapitoly z vývoje novodobé české školy. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008, s. 64, ISBN 978-80-7041-694-5.
  • JANIŠ, K. Vymezení cíle, obsahu a metod sexuální výchovy. In. MITLÖHNER, M. (ed.) 16. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. Praha: SPRSV, 2008. s. 43 – 75. ISBN 978-80-86559-99-5.
  • JANIŠ, K. Partnerství jako atribut středoškolského života. In. MITLÖHNER, M. (ed.) 16. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. Praha: SPRSV, 2008. s. 37 – 42. ISBN 978-80-86559-99-5.
  • JANIŠ, K. Leopold von Sacher-Masoch. In. MITLÖHNER, M. (ed.) 16. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. Praha: SPRSV, 2008. s. 34 – 37. ISBN 978-80-86559-99-5.
  • ONDŘEJOVÁ, W., ČÍŽKOVÁ, Š., MYŠÍKOVÁ, M., JANIŠ, K. Odborné praxe u studentů oboru „Sociální patologie a prevence“. In. SZECÓWSKA, A., KOUKOLA, B., KWIATKOWSKI, P. Teoria i praktika resocjalizacyjna wobec wspólczesnych zachowań dewiacyjnych w Polsce i Republice Czeskiej. Wroclaw: Uniwersitet Wroclawski, 2008. str. 291 -300. ISBN 978-83-60732-22-9
  • JANIŠ, K., KRAUS, B., VACEK, P. Kapitoly ze základů pedagogiky. 4. vydání. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. 164 str. ISBN 978-80-7041-371-5

  2007

  • JANIŠ, K., KRAUS, B., VACEK, P. Kapitoly ze základů pedagogiky. 3. vydání. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. 164 str. ISBN 978-80-7041-800-0
  • JANIŠ, K., ČÍŽKOVÁ, Š. Slovník frekventovaných pojmů k rodinné a sexuální výchově. 1. vydání. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. 59 s. ISBN 978-80-7041-153-7
  • VRABCOVÁ, D., JANIŠ, K. (eds.) Vybrané osobnosti východních Čech. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. 52 str. ISBN 978-80-7041-525-2
  • JANIŠ, K. Gustav Adolf Lindner. In VRABCOVÁ, D., JANIŠ, K. (eds.) Vybrané osobnosti východních Čech. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-80-7041-525-2. str. 25 – 28.
  • JANIŠ, K., MARKOVÁ, D. Příspěvek k základům sexuální výchovy. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. 77str. ISBN 978-80-7041-621-1.
  • JANIŠ, K. Paralelní literatura (úvaha).In. VÍTEK, M. (ed.) Systémové pojetí kultury. Str. 142 – 248. ISBN 978-80-7041-213-8
  • JANIŠ, K. Obecná didaktika – vybraná témata. 3. vydání. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. 108 s. ISBN 978-80-7041-297-8
  • JANIŠ, K. Komunikace školy s rodinou na poli sexuální výchovy. In. MITLÖHNER, M. (ed.) 15. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. Praha: SPRSV, 2007. str. 36 – 38. ISBN 978-80-86559-80-3.
  • JANIŠ, K. Sadismus a markýz de Sade. In. MITLÖHNER, M. (ed.) 15. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. Praha: SPRSV, 2007. str. 30 – 36. ISBN 978-80-86559-80-3.
  • JANIŠ, K. Toulky historií sexu a erotiky. Ústí nad Orlicí: OFTIS, 2007. 1. vydání.  327s. ISBN 978-80-86845-83-8
  • JANIŠ, K. Spolupráce školy a rodiny na poli sexuální výchovy. In KIPS, M., KOLDEOVÁ, L. (eds.) Výchova, škola, spoločnosť – minulost a súčastnosť. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2007. s. 620 – 625. ISBN 978-80-223-2295-9.
  • CHADIMA, M. Pohled na sexualitu u nejstarších Židů a křesťanů. In. MITLÖHNER, M. (ed.) Pardubice: SPRSV, 2010. 18. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. str. 38 – 47. ISBN 978-80-904290-2-4

  2006

  • JANIŠ, K., ČAPEK, R. O školní sexuální výchově. In ČAPEK, R. et kol. Dialogy o výchově. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006. s. 52 – 61. ISBN 80-7041-931-8
  • JANIŠ, K. Obecná didaktika – vybraná témata. 1. vydání. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006. 108 s. ISBN 80-7041-080-9
  • JANIŠ, K. Technical works and sexual education. BEZJAK, J. (ed.) Technical creativity in schooĺs curricula with form of project learning. (4th International Science Symposium – Portorož (Slovinsko). Porotrož: Združenije pedagogov techničce ustvarjalnosti Slovenije, 2006. s. 115 – 117. ISBN 961-91750-5-0
  • JANIŠ, K., ONDŘEJOVÁ, E. Slovník pojmů z obecné didaktiky. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2006. 54 s. ISBN 80-7248-952-8
  • JANIŠ, K. Sexuální statistika. In MITLÖHNER, M. (ed.) 14. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. Praha: SPRSV, 2006. s. 47 - 49. ISBN 80-86559-57-2
  • JANIŠ, K. Zkušenosti z realizace sexuální výchovy v zahraničí. In MITLÖHNER, M. (ed.) 14. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. Praha: SPRSV, 2006. s. 42 –  47. ISBN 80-86559-57-2
  • JANIŠ, K. K historii cílené pohlavní výchovy v období první republiky. In MITLÖHNER, M. (ed.) 14. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. Praha: SPRSV, 2006. s. 49 – 57. ISBN 80-86559-57-2
  • JANIŠ, K. Obecná didaktika – vybraná témata. 2. vydání. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006. 108 s. ISBN 80-7041-524-3
  • JANIŠ, K. Sexuální komunikace – jedna z forem sociální komunikace. In VÍTEK, M. (ed.) Systémová komunikace (Sborník XXXVIII. Vědecká konference o systémovém inženýrství SI 2006). Hradec Králové: M. Vognar, 2006. s. 181 – 182. ISBN 80-86771-15-6
  • JANIŠ, K., BÁRTOVÁ, Z. Uplatnění asertivity v sociální komunikaci. 3. vydání Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. s. 78. ISBN 80-7041-500-2
  • JANIŠ, K. Mládež – partnerství, manželství a rodičovství. In. KRAUS, B. a kol. Středoškolská mládež s její svět na přelomu století. 1. vydání. Brno: Paido, 2006. s.71 – 92. ISBN 80-7315-125-1
  • JANIŠ, K. Příprava materiálů pro distanční vzdělávání. In DARGOVÁ, J., DARÁK, M. Didaktika v dimenziách vedy a praxe. Prešov: Fakulta humanitních a prirodných vied PU v Prešově, 2006. s. 263 – 268. ISBN 80-969572-0-5
  • JANIŠ, K. Vzdělávací projekt pro rodinnou výchovu. Školství. Roč. XIV., č. 33, 2006. s. 7. ISSN 0862-9641
  • JANIŠ, K. Představy středoškolské mládeže o partnerství, manželství a rodičovství. In KREJČOVÁ, E., ŠIMKOVÁ, E., TRUHLÁŘOVÁ, Z. Socialia 2006. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006. s. 38 ISBN 80-7041-476-6
  • JANIŠ, K. Vnímání praxe z pozice studentů v pregraduální přípravě na vysoké škole. In SIKOROVÁ, Z. (ed.) Pedagogická evaluace 06. Ostrava: ostravská univerzita v Ostravě, 2006. s. 1-4. ISBN 80-7368-272-9
  • JANIŠ, K. Erotická literatura 18. a 19. století. (Hradecké noviny, Příloha č. 1), 2006,  s. 4  ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K. Měšťané – puritáni nebo realisté. (Hradecké noviny, Příloha č. 2), 2006,  s. 4  ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K. Zatracovaný Oscar Wilde. (Hradecké noviny, Příloha č. 3), 2006,  s. 4  ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K. Walter a afrodiziaka. (Hradecké noviny, Příloha č. 4), 2006,  s. 4  ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K. Prostituce téměř masová. (Hradecké noviny, Příloha č. 5), 2006,  s. 4  ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K. Striptérka, nebo slavná špiónka? (Hradecké noviny, Příloha č. 6), 2006,  s. 4  ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K. Konečně i Praha (Hradecké noviny, Příloha č. 7), 2006,  s. 4  ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K. Vzestup a pád Grigorije Rasputina. (Hradecké noviny, Příloha č. 8), 2006,  s. 4  ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K. K sexu patří také humor. (Hradecké noviny, Příloha č. 9), 2006,  s. 4  ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K. Marx zplodil syna, Engels přiznal otcovství. (Hradecké noviny, Příloha č. 10), 2006,  s. 4  ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K. Sexuální život V. I. Lenina. (Hradecké noviny, Příloha č. 11), 2006,  s. 4  ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K. Velký milovník Stalin. (Hradecké noviny, Příloha č. 12), 2006,  s. 5  ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K. Mao posedlý sexem. (Hradecké noviny, Příloha č. 13), 2006,  s. 4  ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K.  Árijská vize a cesta k ní. (Hradecké noviny, Příloha č. 14), 2006,  s. 4  ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K.  Manželky a milenky hnědé garnitury. (Hradecké noviny, Příloha č. 15), 2006,  s. 4  ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K. Milenky Adolfa Hitlera. (Hradecké noviny, Příloha č. 16), 2006,  s. 4  ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K. O antikoncepci a interrupci. (Hradecké noviny, Příloha č. 17), 2006,  s. 4  ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K. Změna klimatu. (Hradecké noviny, Příloha č. 18), 2006,  s. 4  ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K. Nevěstince a prostituce z dob první republiky. (Hradecké noviny, Příloha č. 19), 2006,  s. 4  ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K. Postrach z počátku století. (Hradecké noviny, Příloha č. 20), 2006,  s. 4  ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K. Sex a paragrafy. (Hradecké noviny, Příloha č. 21), 2006,  s. 4  ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K. Sex a paragrafy s malou vsuvkou. (Hradecké noviny, Příloha č. 22), 2006,  s. 4  ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K. Homosexualita, sex a politika. (Hradecké noviny, Příloha č. 23), 2006,  s. 4  ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K. Dvojrozměrná erotika. (Hradecké noviny, Příloha č. 24), 2006,  s. 4  ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K. Sběratelé sexu a první pacient. (Hradecké noviny, Příloha č. 25), 2006,  s. 4  ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K. Sex v číslech. (Hradecké noviny, Příloha č. 26), 2006,  s. 4  ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K. Erotika a film. (Hradecké noviny, Příloha č. 27), 2006,  s. 4  ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K. Sex mimo zemi. (Hradecké noviny, Příloha č. 28), 2006,  s. 4  ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K. Příspěvek ke kořenům pohlavní a potažmo i sexuální výchovy (K. J. Obrátil – Komenský sexuální osvěty) In ONDŘEJOVÁ, E, (ed.) Sborník prací Ústavu pedagogických a psychologických věd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2006. str. 5 – 11. ISBN 80-7248-399-4, ISSN 1214-8083
  • ONDŘEJOVÁ, E., ČÍŽKOVÁ, Š., JANIŠ, K., MYŠÍKOVÁ, M. K realizaci odborné praxe u studentů oboru: „Sociální patologie a prevence.“ In SMUTEK, M., KAPPL, M. (eds.) Proměny klienta služeb sociální práce. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006. s. 351-354. ISBN 80-7041-716-1
  • JANIŠ, K. Vnímání praxe z pozice studentů v pregraduální přípravě na vysoké škole. In MAGLIONE, M., DZURIAKOVÁ, J. (eds.) Kontexty edukačních vied v dimenziach informačnej společnosti. ACTA HUMANICA 3/2006, Fakulta prírodných vied Žilinském univerzity. str. 60 – 63. ISSN 1336-5126
  • JANIŠ, K. Představa o praxích u studentů prvních ročníků sociálních oborů. In TRUHLÁŘOVÁ, Z., SMUTEK, M. (eds.) Riziková mládež v současné společnosti. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006. str. 184–187. ISBN 80-7041-011-2.

  2005

  • JUKLOVÁ, K., JANIŠ, K. Omyly a mýty v sexuální výchově. Prevence, Roč. 2, č. 1., 2005. s. 8 – 9. ISSN 1214-8717, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K., KRAUS, B., VACEK, P. Kapitoly ze základů pedagogiky. 2. vydání. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. 164 s. ISBN 80-7041-065-5
  • JANIŠ, K. Partnerství, manželství, rodičovství a středoškolská mládež. In KRAUS, B. Sociália 2004. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. s. 345 – 353. ISBN 80-7041-283-6
  • JANIŠ, K., BÁRTOVÁ, Z. Uplatnění asertivity v sociální komunikaci. 1. vydání Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. s. 78. ISBN 80-7041-379-4
  • JANIŠ, K., VONDRÁKOVÁ, K. Zájem o distanční formu výuky v rámci celoživotního vzdělávání. In DOLEŽALOVÁ, J. (ed.) Didaktika v pregraduální přípravě učitelů a její vztah k praxi. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. s. 61 – 62. ISBN 80-7041-211-9
  • JANIŠ, K. Sexuální výchova na základní škole. Společenskovědní předměty. Ročník IV., č. 4, 2005. s. 15 – 17. Praha: SPL – Práce, 2005. ISSN 1214 – 6811
  • JANIŠ, K. Abiogogika – jeden z možných pohledů na podmínky výchovy. In VÍTEK, M. (ed.) Systémová pedagogika (Sborník XXXVII. Vědecká konference o systémovém inženýrství SI 2005) Hradec Králové: Miloš Vognar, 2005. s. 70 – 71 ISBN 80-86771-11-3
  • JANIŠ, K. Sexuální výchova a její omyly. In MITLÖHNER, M. (ed.) 13. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. Praha: SPRSV, 2005. s. 47 – 51. ISBN 80-86559-41-6
  • JANIŠ, K. Úvod do sexuální výchovy. Opava: Slezská univerzita, 2005. s. 94. ISBN 80-7248-305-6
  • JANIŠ, K., BÁRTOVÁ, Z. Uplatnění asertivity v sociální komunikaci. 2. vydání Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. s. 78. ISBN 80-7041-379-4
  • JANIŠ, K. K vývoji a historie cílené pohlavní výchovy v období první Československé republiky. In Východočeské listy historické, č. 23 – 24, 2005, str. 119 – 130. ISSN 1211-8184, ISBN 80-903509-3-3
  • JANIŠ, K. K. J. Obrátil – Komenský sexuální osvěty. In MITLÖHNER, M. (ed.) 13. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. Praha: SPRSV, 2005. s. 52 – 58. ISBN 80-86559-41-6
  • JANIŠ, K. Sex v přítmí jeskyně. Deník Bohemia (Hradecké noviny, Příloha č. 2), 2005, s. 4. ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K. Sex ve starém Egyptě. Deník Bohemia (Hradecké noviny, Příloha č. 3) 2005,  s. 4. ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K. Královna Kleopatra. Deník Bohemia (Hradecké noviny, Příloha č. 4), 2005,  s. 4. ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K. Pod babylónskou věží. Deník Bohemia (Hradecké noviny, Příloha č. 5), 2005,  s. 4. ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K. Sex na Olympu. Deník Bohemia (Hradecké noviny, Příloha č. 6), 2005,  s. 4 ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K. Bájné Řecko. Deník Bohemia (Hradecké noviny, Příloha č. 7), 2005,  s. 4 ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K. Hetéry na scéně. Deník Bohemia (Hradecké noviny, Příloha č. 8), 2005,  s. 4  ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K. Filozofové starověku o sexu. Deník Bohemia (Hradecké noviny, Příloha č. 9), 2005,  s. 4  ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K. Sex ve věčném městě. Deník Bohemia (Hradecké noviny, Příloha č. 10), 2005,  s. 4  ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K. Prostopášná Messalina. Deník Bohemia (Hradecké noviny, Příloha č. 11), 2005,  s. 4  ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K. Antický pěvec lásky. Deník Bohemia (Hradecké noviny, Příloha č. 12), 2005,  s. 4  ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K. Svatý Augustin a další. Deník Bohemia (Hradecké noviny, Příloha č. 13), 2005,  s. 4  ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K. První boj proti prostituci. Deník Bohemia (Hradecké noviny, Příloha č. 14), 2005,  s. 4  ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K. Rytíř, fenomén středověku. Deník Bohemia (Hradecké noviny, Příloha č. 15), 2005,  s. 4  ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K. Křížové výpravy a něco o celibátu. Deník Bohemia (Hradecké noviny, Příloha č. 16), 2005,  s. 4  ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K. Homosexualita ve středověku. Deník Bohemia (Hradecké noviny, Příloha č. 17), 2005,  s. 4  ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K. Dívčí válka v českém vydání. Deník Bohemia (Hradecké noviny, Příloha č. 18), 2005,  s. 4  ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K. Pohlavní život na Rusi. Deník Bohemia (Hradecké noviny, Příloha č. 19), 2005,  s. 4  ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K. Středověký playboy Záviš. Deník Bohemia (Hradecké noviny, Příloha č. 20), 2005,  s. 4  ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K. Nejslavnější český král. Deník Bohemia (Hradecké noviny, Příloha č. 21), 2005,  s. 4  ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K. Husité na scéně. Deník Bohemia (Hradecké noviny, Příloha č. 22), 2005,  s. 4  ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K. Adamité nebyli svatouškové. Deník Bohemia (Hradecké noviny, Příloha č. 23), 2005,  s. 4  ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K. Čarodějnické běsnění. Deník Bohemia (Hradecké noviny, Příloha č. 24), 2005,  s. 4  ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K. Čarodějnické běsnění u nás. Deník Bohemia (Hradecké noviny, Příloha č. 25), 2005,  s. 4  ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K. Řemeslo se zlatým dnem. Deník Bohemia (Hradecké noviny, Příloha č. 26), 2005,  s. 4  ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K. Veřejné domy ve středověku. Deník Bohemia (Hradecké noviny, Příloha č. 27), 2005,  s. 4  ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K. Renesance. Deník Bohemia (Hradecké noviny, Příloha č. 28), 2005,  s. 4  ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K. Martin Luther, první sexuální revolucionář. Deník Bohemia (Hradecké noviny, Příloha č. 29), 2005,  s. 4  ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K. Tažení proti nemravnosti. Deník Bohemia (Hradecké noviny, Příloha č. 30), 2005,  s. 4  ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K. Metla na sex. Deník Bohemia (Hradecké noviny, Příloha č. 31), 2005,  s. 4  ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K. Malé odbočení do utopie. Deník Bohemia (Hradecké noviny, Příloha č. 32), 2005,  s. 4  ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K. Sex a erotika pod jižním sluncem. Deník Bohemia (Hradecké noviny, Příloha č. 33), 2005,  s. 4  ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K. Renesance v Čechách a císař Rudolf. Deník Bohemia (Hradecké noviny, Příloha č. 34), 2005,  s. 4  ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K. Petr Vok a český Boccaccio. Deník Bohemia (Hradecké noviny, Příloha č. 35), 2005,  s. 4  ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K. Komenský a sex. Deník Bohemia (Hradecké noviny, Příloha č. 36), 2005,  s. 4  ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K. Na královském dvoře. Deník Bohemia (Hradecké noviny, Příloha č. 37), 2005,  s. 4  ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K. Ludvík XIV. A jeho slavné metresy. Deník Bohemia (Hradecké noviny, Příloha č. 38), 2005,  s. 4  ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K. Dvě favoritky na dvoře Ludvíka XV.Deník Bohemia (Hradecké noviny, Příloha č. 39), 2005,  s. 4  ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K. Kondomy konečně na scéně. Deník Bohemia (Hradecké noviny, Příloha č. 40), 2005,  s. 4  ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K.Marie Terezie a její děti.. Deník Bohemia (Hradecké noviny, Příloha č. 41), 2005,  s. 4  ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K.Sex v okolí carského trůnu. Deník Bohemia (Hradecké noviny, Příloha č. 42), 2005,  s. 4  ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K.Velký císař. Deník Bohemia (Hradecké noviny, Příloha č. 43), 2005,  s. 4  ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K. Sexuální život v 18. století. Deník Bohemia (Hradecké noviny, Příloha č. 44), 2005,  s. 6  ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K. Nejslavnější milovník. Deník Bohemia (Hradecké noviny, Příloha č. 45), 2005,  s. 4  ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K.. Markýz de Sade. Deník Bohemia (Hradecké noviny, Příloha č. 46), 2005,  s. 6  ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K. Leopold von Sacher – Masoch. Deník Bohemia (Hradecké noviny, Příloha č. 47), 2005,  s. 4  ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K. Století puritánů. Deník Bohemia (Hradecké noviny, Příloha č. 48), 2005,  s. 6  ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K. Johann Wolfgang Goethe a George Sandová. Deník Bohemia (Hradecké noviny, Příloha č. 49), 2005,  s. 4  ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K. Velký romantik Karel Hynek Mácha. (Hradecké noviny, Příloha č. 51), 2005,  s. 4  ISSN 1210-602X, Indexové číslo MK ČR E 11 353
  • JANIŠ, K. Kompendiální přístup k tvorbě výukových materiálů. In STOFFA, J.,
  • PAVELKA, J. FRANKO, F. (eds.) XVIII. DIDMATTECH 2005. Prešov: Prešovská univerzita, 2005. s. 300 – 303 ISBN 80-8068-424-3
  • JANIŠ, K. Úloha školy a učitelů v prevenci domácího násilí na handicapovaných osobách. In TRUHLÁŘOVÁ, Z. (ed.) Domácí násilí a zdravotně postižení. Praha: Orfeus, 2005. s. 26 – 27. ISBN 80-903519-2-1
  • JANIŠ, K. Kompendiální přístup k tvorbě studijních textů. In KAPOUNOVÁ, J. (ed.) Od programovaného učení k e-learningu. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. s. 59 – 62. ISBN 80-7368-053-X
  • JANIŠ, K., BÁRTOVÁ, Z. Uplatnění asertivity v sociální komunikaci. 3. vydání Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. s. 78. ISBN 80-7041-679-3
  • JANIŠ, K. K vývoji a historii cílené pohlavní výchovy v období první Československé republiky.Východočeské listy historické. Číslo 23-24. Trutnov: LUPUS, 2005. s. 119 –130. ISBN 80-903509-3-3, ISSN 1211-8184


  Realizované projekty

  Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě, registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400 (hlavní řešitel Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.), 2017 – 2022, člen týmu.

  Profesní připravenost učitelů základních škol v oblasti řešení rizikového chování a možnosti jeho prevence v Moravskoslezském kraji (řešitelem doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.) Moravskoslezský kraj 2016, spoluřešitel.


  Citace prací v tuzemských časopisech

  • JANIŠ, K. Slovo pedagoga. In. UZEL, R., WYNNYCZUK, V., JANIŠ, K., ZVĚŘINA, J., MITLÖHNER, M. Helga aneb Učitelům do kapsy. Praha: R3, 1992, s. 11-23. ISBN 80-85364-26-3.
  • * RYDLO, J. Sexuální výchova v programu školy. In. BRADA, J., SOLFRONK, J., TOMÁŠEK, F. (ed.) Vedení školy. Praha: Raabe, 1997. ISBN 80-902189-0-3.
   JANIŠ, K. Sexuální výchova, nebo sexuální osvěta. In. Plánované rodičovství. č. 3, ročník 1, 1994, s. 28-29.
  • * RYDLO, J. Sexuální výchova v programu školy. In. Brada, J., Solfronk, J., Tomášek, F. (ed.). Vedení školy. Praha: Raabe, 1997. ISBN 80-902189-0-3.
   JANIŠ, K., KINDL, M. Kapitoly z dějin lidské sexuality. Praha: SPRSV, 1996. s. 131.
  • * JUNEK, J. Pohlavní výchova za předmnichovské republiky. In. 7. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. Praha: SPRSV, 1999. s. 23-25.
   * In. Plánované rodičovství, 1997, roč. 4, č. 3. s. 30-31., s. 31.
   JANIŠ, K. Příspěvek k obecným principům sexuální výchovy. In. Sborník referátů 5. celostátního kongresu k sexuální výchově v České republice. Praha: SPRSV,1997. s. 17 – 22.
  • * RYDLO, J. Sexuální výchova v programu školy. In. Brada, J., Solfronk, J., Tomášek, F. (ed.) Vedení školy. Praha: Raabe, 1997. ISBN 80-902189-0-3.
  • JANIŠ, K. Malá úvaha o vývoji a perspektivě sexuální výchovy. In. 6. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. Praha: SPRSV, 1998. s. 14 – 20.
  • * RYDLO, J. Sexuální výchova v programu školy. In. BRADA, J., SOLFRONK, J., TOMÁŠEK, F. (ed.) Vedení školy. Praha: Raabe, 1997. ISBN 80-902189-0-3.
  • JANIŠ, K., SVATOŠ, T. (ed) Rodina a otázky s ní související. Hradec Králové: Gaudeamus, 1998. 100 s. ISBN 80-7041-842-7.
  • * FIŠEROVÁ, J. Podíl občanských sdružení na prevenci sociálně patologických projevů dětí a mládeže v Hradci Králové. In. Současné trendy prevence sociálně patologických projevů mládeže. Vsetín: MÚ, 2000.
  • * HUMLOVÁ, L. Příspěvek k současnému stavu sexuální osvěty In. Plánování rodiny a reprodukční zdraví. 1999, roč. 2, č. 4. s.107. ISSN 1212-1266.
   * HEŘMANSKÁ, D. Psychologický kauzálně analytický přístup k asociálním činům dětí a mladistvých. In. Socialia ´99. Hradec Králové: Gaudeamus, 1999. s. 171 – 178, ISBN 80-7041-112-0.
  • * HUMLOVÁ, L. Školní výchovný program pro sexuální výchovu. In. SVATOŠ, T. (ed.) Poslední desetiletí v Českém a zahraničním pedagogickém výzkumu. Hradec Králové: Astra Print, 1999. s. 312-313., s.313. ISBN 80-7041-531-2.
  • * ŽUMÁROVÁ, M. Úloha rodičů v pohybovém rozvoji svého dítěte. In. SVATOŠ, T. (ed.) Poslední desetiletí v Českém a zahraničním pedagogickém výzkumu. Hradec Králové: Astra Print, 1999. s. 379-382., s.382. ISBN 80-7041-531-2.
  • * MALÝ, M. Rodina a škola - řešení konfliktů. In. JANIŠ, K. Rodina a škola ..Hradec Králové: Gaudeamus, 2001. s. 67 - 80. ISBN 80-7041-170-8.
  • HORÁKOVÁ, Z., JANIŠ, K., KOTKOVÁ, V. Zájem žáků základní školy
   o vybrané okruhy sexuální výchovy. In. Sborník referátů 3. celostátní konference k sexuální výchově na základních a středních školách. Hradec Králové: Gaudeamus, 1997. s. 50-55. ISBN 80-8041-206-2.
  • * HUMLOVÁ, L. Příspěvek k současnému stavu sexuální osvěty. In. Plánování rodiny a reprodukční zdraví. 1999, roč. 2, č. 4. s. 107. ISSN 1212-1266.
  • * HUMLOVÁ, L. Školní výchovný program pro sexuální výchovu. In. SVATOŠ, T. (ed.) Poslední desetiletí v Českém a zahraničním pedagogickém výzkumu. Hradec Králové: Astra Print, 1999. s. 312-313., s. 313. ISBN 80-7041-531-2.
  • * KARLECOVÁ, J. Rok po té. In. 8. celostátní kongres k sexuální výchově
   v České republice. Pardubice: SPRSV, 2000. s. 31-32.
  • * DANDOVÁ, A. Postoje žáků zvláštních škol k problematice partnerství, manželství a rodičovství. In. SVATOŠ, T. (ed.) Rodinná a sexuální výchova: problémy, akcenty, souvislosti. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002 s. 89 – 90. ISBN 80-7041-317-4.
  • JANIŠ, K., SVATOŠ, T. Aktuální výchovná témata ve výpovědích žáků. In. Sborník referátů 3. celostátní konference k sexuální výchově na základních a středních školách. Hradec Králové: Gaudeamus, 1997. s. 56-62. ISBN 80-8041-206-2.
  • * HEŘMANSKÁ, D. Eticko-psychologický přístup k asociálním činům dětí a mladistvých. (Sborník z 5. mezinárodní etické konference v Olomouci). Olomouc: UP, 2001.
  • * HUMLOVÁ, L. Školní výchovný program pro sexuální výchovu. In. SVATOŠ, T. (ed.) Poslední desetiletí v Českém a zahraničním pedagogickém výzkumu. Hradec Králové: Astra Print, 1999. s. 312-313. s. 313. ISBN 80-7041-531-2.
  • * HUMLOVÁ, L. Příspěvek k současnému stavu sexuální osvěty In. Plánování rodiny a reprodukční zdraví. 1999. roč. 2, č. 4., ISSN 1212-1266.
  • * HEŘMANSKÁ, D. Psychologický kauzálně analytický přístup k sociálním činům dětí a mladistvých. In Socialia ´99. Hradec Králové: Gaudeamus, 2000. s. 171-178, ISBN 80-7041-112-0.
  • * HEŘMANSKÁ, D. Učitelská analýza asociálních činů žáků. In. Proměny školy, učitele a žáka na přelomu tisíciletí. (Protokol ze sjezdu učitelů v Brně 30. – 31. srpna 2000) Brno: Konvoj, 2001. s.116 – 119, ISBN 80–7302–016-5.
  • JANIŠ, K. Dialog: škola a rodina. In. Rodina a škola. Hradec Králové: Gaudeamus, 2001. s. 5 - 9. ISBN 80-7041-170-8.
  • * ŽUMÁROVÁ, M. Vzdělávání dobrovolných pracovníků pro volný čas dětí a mládeže v České republice. In. Pedagogická profesia v kontexte aktuálnych spoločenských zmien. Prešov: Prešovská univerzita, 2001. s. 120 – 125. ISBN 80-8068-037-X.
  • * VACEK, P. Utváření charakteru žáka jako priorita výchovy v současné škole. In. Pedagogická profesia v kontexte aktuálnych spoločenských zmien. Prešov: Prešovská univerzita, 2001. s. 236 –243. ISBN 80-8068-037-X.
  • * KREJČOVÁ, V. Zkušenosti s inovativními přístupy v pedagogické přípravě studentů učitelství. In. Pedagogická profesia v kontexte aktuálnych spoločenských zmien. Prešov: Prešovská univerzita, 2001. s. 297 – 303. ISBN 80-8068-037-X.
  • * VACEK, P. Morální vývoj v psychologických a pedagogických souvislostech. Hradec Králové: Gaudeamus, 2000. s. 122. ISBN 80-7041-148-1.
  • JANIŠ, K. Příspěvek k sexuální výchově v Čechách. In. Plánování rodiny a reprodukční zdraví. 1998, roč. 1, č. 4. s. 199-203. ISSN: 1212-1266.
  • * HUMLOVÁ, L. Příspěvek k současnému stavu sexuální osvěty. In. Plánování rodiny a reprodukční zdraví. 1999, roč. 2, č. 4. s. 107. ISSN 1212-1266.
  • * HUMLOVÁ, L. L°influence éducative de l°école en contexte du style de vie saine (Ukázka otevírání školy dalším edukačním vlivům v rámci výchovy ke zdravému životnímu stylu.) In. XXII. Les Journées International sur la Communication l°Education et la Culture Scientlifiques (20.-23.3.2000). Chamoni, Giordan, A., J. L. Martinand et Raichvarg,D. (ed.). s. 568.
  • JANIŠ, K. Zdroje informací o otázkách lidské sexuality u žáků 8. a 9. ročníků základní školy. 1996. (Archív autora).
  • * HUMLOVÁ, L. Příspěvek k současnému stavu sexuální osvěty In. Plánování rodiny a reprodukční zdraví. 1999, roč. 2, č. 4. s.107. ISSN 1212-1266.
   JANIŠ, K. Příspěvek k vymezení pojmu rodinná výchova. In. JANIŠ, K., SVATOŠ, T. (ed) Rodina a otázky s ní související. Hradec Králové: Gaudeamus, 1998. 100 s. ISBN: 80-7041-842-7.
  • * FIŠEROVÁ, J. Právo mentálně postižených lidí na partnerství. In. 8. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. Pardubice: SPRSV, 2000. s. 27-29.
  • * KRÁLOVÁ, D. K vybraným otázkám rodinné výchovy z pohledu studentů obchodní akademie. In. SVATOŠ, T. (ed.) Rodinná a sexuální výchova: problémy, akcenty, souvislosti. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002 s. 100 - 105. ISBN 80-7041-317-4.
  • JANIŠ, K. Rodina kontra škola na kolbišti sexuální výchovy. In. Socialia 1998. Hradec Králové: Líp, 1998. s. 37-46. ISBN 80-902289-4-1.
  • * HUMLOVÁ, L. Příspěvek k současnému stavu sexuální osvěty. In. Plánování rodiny a reprodukční zdraví. 1999, roč. 2, č. 4. s. 107. ISSN 1212-1266.
   HORÁKOVÁ, Z., JANIŠ, K. Vybrané údaje z realizovaného průzkumu
   k otázkám sexuální výchovy. In.: Sexuální výchova na základních a středních školách (Sborník 2. celostátní konference). Hradec Králové: Gaudeamus 1997. s. 7-11. ISBN 80-8041-206-2.
  • * HUMLOVÁ, L. Příspěvek k současnému stavu sexuální osvěty. In. Plánování rodiny a reprodukční zdraví. 1999, roč. 2, č. 4. s. 107. ISSN 1212-1266.
  • * DVOŘÁKOVÁ, S. Témata a zdroje informací o lidské sexualitě a rodinná výchova. In. 10. Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. Praha: SPRSV, 2002, s. 20 – 23. ISBN 80-86559-12-2.
  • * FALTUSOVÁ, J. Stáří a sexuální výchova. In. 10. Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. Praha: SPRSV, 2002, s. 23 – 25. ISBN 80-86559-12-2.
  • * FALTUSOVÁ, J. Sex a problém generací. In. SVATOŠ, T. (ed.) Rodinná a sexuální výchova: problémy, akcenty, souvislosti. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002., s. 35 - 37. ISBN 80-7041-317-4.
  • * DVOŘÁKOVÁ, S. Vnímání partnerství očima středoškoláků. In. SVATOŠ, T. (ed.) Rodinná a sexuální výchova: problémy, akcenty, souvislosti. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002, s. 98 - 99. ISBN 80-7041-317-4.
  • JANIŠ, K. Úvaha nad jednou z možností participace dětí ve vztahu
   k obsahu výuky. In. Janiš, K., Šturma, J. (eds.) Práva a participace dětí v rodině, ve škole a ve veřejném životě. Hradec Králové: Gaudeamus, 1999. s. 40-42. ISBN 80-7041-507-X.
  • * JANIŠOVÁ, L. Zájmy dětí na pražských školách. In. Socialia ´99. Hradec Králové: Gaudeamus, 2000. s. 243-245 ISBN 80-7041-112-0.
  • * KARLECOVÁ, J. Rok po té. In. 8. celostátní kongres k sexuální výchově
   v České republice. Pardubice: SPRSV, 2000. s. 31-32.
  • * FALTUSOVÁ, J. Sex a problém generací. In. SVATOŠ, T. (ed.) Rodinná a sexuální výchova: problémy, akcenty, souvislosti. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002., s. 35 - 37. ISBN 80-7041-317-4.
  • * DVOŘÁKOVÁ, S. Vnímání partnerství očima středoškoláků. In. SVATOŠ, T. (ed.) Rodinná a sexuální výchova: problémy, akcenty, souvislosti. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002, s. 98 - 99. ISBN 80-7041-317-4.
  • * FALTUSOVÁ, J. Stáří a sexuální výchova. In. 10. Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. Praha: SPRSV, 2002, s. 23 – 25. ISBN 80-86559-12-2.
  • JANIŠ, K., TÄUBNER, V. Na pomoc studentům a učitelům v sexuální výchově. Hradec Králové: Gaudeamus, 1998. ISBN 80-7041-194-5.
  • * ČAPEK, R. Pedagogická praxe pro studenty. Hradec Králové: Gaudeamus, 2001. ISBN 80-7041-412-X.
  • * ČAPEK, R. Pedagogická praxe pro studenty (alternativní vyučovací hodiny teoreticky i prakticky). Hradec Králové: Gaudeamus, 2002. ISBN 80-7041-808-7.
  • * RAŠKOVÁ, M. Ke vztahu učitelů primárního vzdělávání k výuce základů sexuální výchovy. In. 10. Celostátní kongres k sexuální výchově v  České republice. Praha: SPRSV, 2002, s. 81 – 83. ISBN 80-86559-12-2.
  • JANIŠ, K. OUDOVÁ, D. Učitelé a zdraví z pohledu bibliografické databáze. In. Učitelé a zdraví III. Brno: MU, 2001.
  • * ČAPEK, R. Pedagogická praxe pro studenty. Hradec Králové: Gaudeamus, 2001. ISBN 80-7041-412-X.
  • JANIŠ, K. Stav sexuální osvěty u dospívajících dívek a mladých žen. Česká gynekologie. Ročník 65, 2000, č. 2, Příloha s. 1-4. ISSN 1210-7832.
  • * HUMLOVÁ, L. Edukační program – co s ním a co dál, In. 9. Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. Praha: SPRSV, 2001. s. 122-124, ISBN 80-86559-02-5.
  • JANIŠ, K., KRAUS, B. Sociální analýza mládeže ve východočeském regionu. Hradec Králové: Gaudeamus, 1999. ISBN 80-7041-615-7.
  • * DVOŘÁKOVÁ, S. Postoj mládeže k partnerství. In. 9. Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. Praha: SPRSV, 2001. s. 22-24.
   ISBN 80-86559-02-5.
  • * DANDOVÁ, A. Postoje žáků zvláštních škol k problematice partnerství, manželství a rodičovství. In. Sociální práce a ostatní společenskovědní disciplíny (Socialia 2001) Hradec Králové: Gaudeamus, 2002. s. 29-32. ISBN 80-7041-113-9.
  • * KINCL, M. Hodnotová orientace mladé generace. In. JEDLIČKOVÁ, I., VACEK, P. (eds) Sociální analýza mládeže ve východočeském regionu. Svazek č. 4. Hradec Králové: Líp, 2002. s. 21-24 ISBN 80-902289-6-8.
  • * KRÁLOVÁ, D. Středoškolská mládež v orientaci na partnerství. In. 10. Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. Praha: SPRSV, 2002, s. 52 – 55. ISBN 80-86559-12-2.
  • * JANIŠOVÁ, L. K vybraným otázkám výchovy k partnerství a manželství. . In. SVATOŠ, T. (ed.) Rodinná a sexuální výchova: problémy, akcenty, souvislosti. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002, s. 106 - 108. ISBN 80-7041-317-4.
  • JANIŠ, K., TAUBNER, V. Didaktika sexuální výchovy. Hradec Králové: Gaudeamus, 1999. ISBN 80-7041-902-4.
  • * RAŠKOVÁ, M. K rodinné a sexuální výchově v primární škole na prahu 21. století. In. 9. Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. Praha: SPRSV, 2001. s. 75-79, ISBN 80-86559-02-5.
  • * JESENSKÝ, J. Kategorie komprehenzivní tyflopedie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003. ISBN 80-7041-555-X.
   JANIŠ, K. Středoškolská mládež a partnerství. In. JANIŠ, K. (ed.) Sociální analýza mládeže ve východočeském regionu. Svazek č. 3. Hradec Králové: Gaudeamus, 2001. s. 5-16. ISBN 80-7041-699-8.
  • * VACEK, P. Stav a možnosti prevence sociálně patologických jevů na středních školách Královéhradeckého kraje očima školních metodiků prevence (resp. Výchovných poradců). In. JEDLIČKOVÁ, I., VACEK, P. (eds.) Sociální analýza mládeže ve východočeském regionu. Svazek č. 4. Hradec Králové: Líp, 2002. s. 39-48. ISBN 80-902289-6-8.
  • * ČAPEK, R. Zpráva o institucích, zabývajících se prevencí sociálně patologických jevů a preventivní programy v okrese Náchod. In. JEDLIČKOVÁ, I., VACEK, P. (eds.) Sociální analýza mládeže ve východočeském regionu. Svazek č. 4. Hradec Králové: Líp, 2002. s. 48-53. ISBN 80-902289-6-8.
  • * DVOŘÁKOVÁ, S. Témata a zdroje informací o lidské sexualitě a rodinná výchova. Témata a zdroje informací o lidské sexualitě a rodinná výchova. In. 10. Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. Praha: SPRSV, 2002, s. 20 – 23. ISBN 80-86559-12-2.
  • * KRÁLOVÁ, D. Středoškolská mládež v orientaci na partnerství. In. 10. Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. Praha: SPRSV, 2002, s. 52 – 55. ISBN 80-86559-12-2.
  • JANIŠ, K. Zájem žáků o aktuální témata sexuální výchovy. In. SVATOŠ, T. (ed.) Poslední desetiletí v českém a zahraničním pedagogickém výzkumu. Hradec Králové: Astra Print, 1999. s. 317-320, ISBN 80-7041-507-X.
  • * DVOŘÁKOVÁ, S. Postoj mládeže k partnerství. In. 9. Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. Praha: SPRSV, 2001. s. 22-24. ISBN 80-86559-02-5.
  • * HUMLOVÁ, L. L°influence éducative de l°école en contexte du style de vie saine (Ukázka otevírání školy dalším edukačním vlivům v rámci výchovy ke zdravému životnímu stylu.) In. XXII. Les Journées International sur la Communication l°Education et la Culture Scientlifiques (20.-23.3.2000). Chamoni, Giordan, A., J. L. Martinand et Raichvarg, D. (ed.) s. 568.
  • * DANDOVÁ, A. Postoje žáků zvláštních škol k problematice partnerství, manželství a rodičovství. In. Sociální práce a ostatní společenskovědní disciplíny (Socialia 2001) Hradec Králové: Gaudeamus, 2002. s. 29-32.
   ISBN 80-7041-113-9.
  • * DVOŘÁKOVÁ, S. Témata a zdroje informací o lidské sexualitě a rodinná výchova. Témata a zdroje informací o lidské sexualitě a rodinná výchova. In. 10. Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. Praha: SPRSV, 2002, s. 20 – 23. ISBN 80-86559-12-2.
  • * DANDOVÁ, A. Postoje žáků zvláštních škol k problematice partnerství, manželství a rodičovství. In. SVATOŠ, T. (ed.) Rodinná a sexuální výchova: problémy, akcenty, souvislosti. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002 s. 89 – 90. ISBN 80-7041-317-4.
  • * DVOŘÁKOVÁ, S. Vnímání partnerství očima středoškoláků. In. SVATOŠ, T. (ed.) Rodinná a sexuální výchova: problémy, akcenty, souvislosti. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002, s. 98 - 99. ISBN 80-7041-317-4.
  • * JANIŠOVÁ, L. K vybraným otázkám výchovy k partnerství a manželství. In. SVATOŠ, T. (ed.) Rodinná a sexuální výchova: problémy, akcenty, souvislosti. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002, s. 106 - 108. ISBN 80-7041-317-4.
  • JANIŠ, K. Příspěvěk k sexuálnímu chování středoškoláků. In. 9. Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. Praha: SPRSV, 2001, s. 30 – 31. ISBN 80-86559-02-5.
  • * JANIŠOVÁ, L. K vybraným otázkám výchovy k partnerství a manželství. In. SVATOŠ, T. (ed.) Rodinná a sexuální výchova: problémy, akcenty, souvislosti. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002, s. 106 - 108. ISBN 80-7041-317-4.
   JANIŠ, K. Sexuální a rodinná výchova a co dál? In. Socialia 99. Hradec Králové: Gaudeamus, 2000, s. 235 – 238. ISBN 80-7041-112-0.
  • * PLZÁKOVÁ, J. Rodinné školy – krátký exkurz do historie starší i novodobé. In. DOLEŽALOVÁ, J., LAŠEK, J. (eds.) Vybraná témata z  pedagogiky a psychologie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002, s. 23 – 28. ISBN 80-7041-077-9.
  • JANIŠ, K., KRAUS, B., VACEK, P. Vybrané kapitoly z pedagogiky. Hradec Králové: Gaudeamus, 1998. s. 97. ISBN 80-7041-842-7.
  • * DOLEŽALOVÁ, J. Moderní trendy v obsahu vzdělávání. In. DOLEŽALOVÁ, J., LAŠEK, J. (eds.) Vybraná témata z pedagogiky a psychologie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002, s. 40 – 66 . ISBN 80-7041-077-9.
  • * JESENSKÝ, J. Kategorie komprehenzivní tyflopedie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003. ISBN 80-7041-555-X.

   

  DALŠÍ AKTIVITY:

  • člen Vědecké rady Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě (interní člen)
  • člen komise pro státní doktorské zkoušky a pro obhajoby disertačních prací v doktorském studiu oboru Pedagogika/Education (česká i anglická akreditovaná verze) Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
  • člen redakční rady Prevence Prevence (ISSN 1214-8717, MK ČR E 15019)
  • člen předsednictva a tajemník Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu (SPRSV)
  • člen rady Interního grantového systému (IGS) Slezské univerzity v Opavě
  • člen akademického senátu FVP SU v Opavě (do 15. října 2011)
  • člen redakční rady časopisu: Plánování rodiny a reprodukční zdraví (ISSN 1212-1266) 1998 – 2000
  • člen redakční rady časopisu: Pedagogická orientace (ISSN 1211-4669) 2000 – 2002
  • člen redakční rady časopisu REVUE pro evropskou kulturu a náboženství (ISSN 1214-407X )  2004 – 2006

   

  Recenze:

  CÍSAŘOVÁ, D, SOVOVÁ, O. Základy trestního práva procesního. Hradec Králové: Gaudeamus, 2011. 160 s. ISBN 978-80-7435-093-1.

  HLOUŠEK, J., HLOUŠKOVÁ, Z. Získávání zdrojů na aktivity NNO působící v sociální oblasti. Hradec Králové: Gaudeamus, 2011. 157 s. ISBN 978-80-7435-121-1.

  Posudky habilitační práce:

  FEDYNOVÁ, B. Efektivita školní zdravotní výchovy. (habilitační práce) Olomouc: archív Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 2011. 184 s.

  Posudky disertační práce:

  JIREČKOVÁ, I. Řízení kvality ve škole se zaměřením na spokojenosti klientů. Olomouc: archív Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 2011. 210 s.

  KRAHULOVÁ, K. Učitel – profese s rizikem syndromu vyhoření. Olomouc: archív Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 2011. 166 s. + 55 s. (přílohy)

  PETRÁNKOVÁ, L. Problémy v životě současné mládeže (nezaměřením na mládež středoškolskou). Olomouc: archív Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 2011. 143 s.