doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.

Profesní zaměření: sociální patologie, teorie sociálních deviací, vybrané kapitoly ze sociologie, prevence projevů rizikového chování, gerontosociologie, paliativní a hospicová péče

Místnost: C506 / 5. patro

Telefon: 553 684 151

e-mail: jitka.skopalova@fvp.slu.cz

Vzdělání:

1982 - Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta - titul PhDr.

2003 - Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta - titul Ph.D.

2006 - Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta - titul doc.

Pracovní zkušenosti:

2015 - dosud - Ústav pedagogických a psychologických věd, Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, listopad 2016 - vedoucí ÚPPV

2010 - 2014 - Ústav pedagogických a psychologických věd, Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě (částečný úvazek)

1997 - 2014 - Ústav pedagogiky a sociálních studií, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

1990 - 1997 - Katedra sociologie a andragogiky, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

1982 - 1990 - Katedra aplikované sociologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

1981 - 1982 - Univerzita Palackého v Olomouci, Středisko vrcholového sportu mládeže Ministerstva školství ČSR

Publikační činnost (vybrané publikace):

SKOPALOVÁ, J., JANIŠ, K. ml. Profesní připravenost učitelů základních škol v oblasti řešení rizikového chování a možnosti jeho prevence v Moravskoslezském kraji I PEDAGOGICKÉ ASPEKTY. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2017. ISBN 978-80-7510-236-2.

JANIŠ, K. st., SKOPALOVÁ, J., JANIŠ, K. ml. Slovník vybraných pojmů z oblasti prevence rizikového chování. Opava: FVP SU v Opavě. 2017. CD.  ISBN 978-80-7510-237-9.

JANIŠ, K. a J. SKOPALOVÁ. Jsou učitelé základních škol připraveni v oblasti primární prevence a řešení rizikového chování? In SOCIALIA 2017. Participácia sociálnych pedagógov a iných pomáhajúcich profesií na prevenci a riešení sociálnopatologických javov u detí, mládeže a dospelých v krajinách V4 - súčasný stav, problémy a priority. Banská Bystrica: Belianum, 2017, s. 64-67. ISBN 978-80-557-1331-1.

GRECMANOVÁ, H., DOPITA, M., KANTOROVÁ, J. a SKOPALOVÁ, J. Die Entwicklung des Hochschulwesens am Beispiel der Tschechischen Republik. In Schumbarth, Wilfried, Mauermeister, Sylvi, Seidel, Andreas (Hrsg.). Studium nach Bologna. Befunde und Positionen (s. 263-284). Potsdam: Universitätsverlag Potsdam, 2017. ISBN 978-3-86956-399-2. (autorský podíl 25 %)

JANIŠ, K. ml., SKOPALOVÁ, J. Volný čas seniorů. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5535-9.

HEDRICHOVÁ, P., SKOPALOVÁ, J. Negative Social Phenomena, Socially Pathological Phenomena, Problem Behaviour, Risk Behaviour with Focus on School Environment. Social Pathology and Prevention. 2016, roč. 2, č. 2.

BLAŠTÍKOVÁ, L., GRECMANOVÁ, H., SKOPALOVÁ, J. a kol. Klima školy a jeho ovlivnění školním metodikem prevence a sociálním pedagogem v základní škole. Olomouc: Vydavatelství UP, 2015. 104 s. ISBN 978-80-244-4894-7.

JANIŠ, K. ml., NÁHLÍK, R., SKOPALOVÁ, J. a K. JANIŠ st. Efektivnost primární prevence ve školách. Prevence. 2015, roč. 12, č. 5, s. 6-9. ISSN 1214-8717.

BLAŠTÍKOVÁ, L., SKOPALOVÁ, J. a ZELINKA, J. Competence of Primary Schools in the Prevention of Risk Behaviour – School Prevention Methodologist. Social Pathology and Prevention. 2015, roč. 1, č. 2, s. 11–38. ISSN 2464-5877 (Print). ISSN 2464-5885 (Online).

BLAŠTÍKOVÁ, L., SKOPALOVÁ, J. Klima školy a jeho ovlivnění školním metodikem prevence a sociálním pedagogem na základní škole-popis projektu. In Večerka, K. (ed.): Ohrožené a rizikové skupiny současnosti. Sborník příspěvků z konference sekce sociální patologie MČSS, Svratka, 8.-10. dubna 2015. Praha: Masarykova česká sociologická společnost, s. 195-200, 2015. ISBN 978-80-905443-2-1.

JANIŠ, K. ml., JANIŠOVÁ, E. a J. SKOPALOVÁ. Záměrné sebepoškozování - nezapomněli jsme na něco? Prevence. 2015, roč. 12, č. 9, s. 14-17. ISSN 1214-8717.

GRECMANOVÁ, H., DOPITA, M., KANTOROVÁ, J., SKOPALOVÁ, J., CHVÁL, M. Organizační klima fakult připravujících učitele. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 163 s. ISBN 978-80-244-3863-4.

SKOPALOVÁ, J., KANTOROVÁ, J. Management and Organizational Climate of Teacher Training Faculties in the Czech Republic. In POLÍTICAS EDUCATIVAS, EFICÁCIA E MELHORIA DAS ESCOLAS. Évora:  Centro de Investigação em Educação e Psicologia –Universidade de Évora (CIEP-UE), 2014, pp. 565-586. ISBN: 978-989-8339-20-1.

KUPČÍK, O., SKOPALOVÁ, J. Klima třídy na 2. stupni základních škol z hlediska projevů rizikového chování ve třídě. DVD, Olomouc: Vydavatelství UP.

SKOPALOVÁ, J. Možnosti prevence suicidality. In Janiš,  Kamil, ml (Ed.) Zvládání současných sociálně patologických jevů a rizikového chování. Sborník recenzovaných příspěvků ke 2. ročníku konference. Opava: Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě, 2014, s. 121-131. ISBN 978-80-7248-938-1.

SKOPALOVÁ, Jitka. Rodinná problematika. Olomouc: Univerzita Palackého 2014. 56 s. ISBN  978-80-244- ………..

SKOPALOVÁ, J. Vybrané kapitoly ze zdravotnické etiky. Olomouc: Univerzita Palackého 2014. 61 s. ISBN  978-80-244- ………..

SKOPALOVÁ, J., KANTOROVÁ, J.  Quality of university education at faculties of education from the viewpoint of the Bologna Declaration  In Wspołczesna przestrzeń edukacyjna. Geneza, przemiany, nowe znaczenia (Contemporary education space. Genesis, transformation, new meanings). Krakow: Impuls, 2013, s. 241-250. ISBN 978-83-7850-545-7.

SKOPALOVÁ, J., KANTOROVÁ, J.   Organizační klima fakult připravujících učitele z pohledu vedení fakult. In Círus L. (Ed.)  Sborník příspěvků XXI. celostátní konference ČAPV Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 2013 S. 397-402. ISBN 978-80-7414-602-2.

SKOPALOVÁ, J. Sociální patologie, sociální deviace nebo rizikové chování? In JŮVOVÁ, A. a kol. Pedagogická propedeutika. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013, s. 115-122. ISBN 978-80-86768-58-8.

GRECMANOVÁ, H., DOPITA, M, KANTOROVÁ, J., SKOPALOVÁ, J, CHVÁL, M. Organizační klima fakult připravujících učitele. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 163 s. ISBN 978-80-244-3863-4.

SKOPALOVÁ, J., KANTOROVÁ, J.   Die Ausbildung der zukünftigen Lehrer an der Hochschulen in der Tschechischen Republik  In Media4u Magazine, svazek periodika  10, Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 4, 2013,  s. 5-9. ISSN 1214-9187.

SKOPALOVÁ, J., HYNEK, J. Nikdy neříkej nikdy! Přitažlivost sektářského myšlení. In  RŮŽIČKOVÁ, D. Užitečná zdravotní témata ve školství. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012, s. 126-153. ISBN 978-80-244-3176.

SKOPALOVÁ, J. Mně se to nemůže stát!? Aneb ženy a alkohol. In  RŮŽIČKOVÁ, D. Užitečná zdravotní témata ve školství. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012, s. 110-125. ISBN 978-80-244-3176.

GRECMANOVÁ, H.,   DOPITA, M., POLÁCHOVÁ VAŠŤATKOVÁ, J.,   SKOPALOVÁ, J. Klima školy. Soubor dotazníků pro učitele, žáky a rodiče. Certifikovaná metodika. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2012.

GRECMANOVÁ, H., KANTOROVÁ, J., DOPITA, M.,  SKOPALOVÁ, J. Vývoj nástroje pro výzkum percepce organizačního klimatu pedagogických fakult. IN JEŽKOVÁ, V. (Ed.) Kvalita ve vzdělávání. XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Praha: Univerzita Karlova, pedagogická fakulta, 2012, s. 541-548. 
ISBN 978-80-7290-620-8.

GRECMANOVÁ, H., KANTOROVÁ, J., DOPITA, M.,  SKOPALOVÁ, J. Identifikace dimenzí k výzkumu percepcí klimatu VŠ. In Janík, T., Knecht, P. ,  Šebestová, S.  (Eds.) Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 138 – 142. ISBN 978-80-210-5774-6.

SKOPALOVÁ, J., DOPITA, M. Sociální podmíněnost interpretace výkonu žáků a studentů učiteli. In Pregraduální příprava učitelů primární a preprimární školy v kontextu kurikurální reformy. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011, s. 63-71. ISBN 978-80-244-2775-1.

SKOPALOVÁ, J. O smrti a umírání. In Sociální práce/Sociální práca roč.10, č. 2. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2010, s. 64 -70. ISSN 1213-6204.

SKOPALOVÁ, J. Sociální aspekty projevů rizikového chování u dětí a mládeže. In Mezinárodní konference  SOCIALIA 2010 Sociální deviace v kontextu společenských věd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010, s. 345-351.  ISBN 978-80-7435-091-7.

Projektová činnost:

Hl. řešitelka projektu - Projekt MSK RRC/08/2016, Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016 "Profesní připravenost učitelů ZŠ v oblasti rizikového chování a jeho prevence v MSK"

Participace na projektu 23/ISIP/2016 – Inovace a aktualizace elektronických kurzů vybraných předmětů. Hlavní řešitel Mgr. Kamil Janiš, Ph.D.

Spoluřešitelka IGA PdF 2015019 Klima školy a jeho ovlivnění školním metodikem prevence. Hlavní řešitelka Mgr. Lucie Blaštíková

Hl. řešitelka IGA PdF 2014021 Klima třídy na 2. stupni základních škol z hlediska projevů rizikového chování ve třídě.

Spoluřešitelka GAČR Percepce organizačního klimatu pedagogických fakult akademickými pracovníky P407/11/0696, hl. řešitelka Prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D

Participace na projektu „Pedagogika v praxi a umění učit (PVP): Zvyšování atraktivity povolání učitele“.Hlavní řešitelka Ing. Dora Assenza, Ph.D.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost "Program průběžného vzdělávání učitelů základních škol vzdělávajících žáky s mentálním postižením" (CZ.1.07/1.3.00/08.0223).Řešitelka: Doc. PhDr. Vlastimila Karásková, CSc.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost  “Stimulace profesního potenciálu výchovných pracovníků v Olomouckém kraji (Pohybové kompendium pro vychovatele)” CZ.1.07/1.3.13/02.0017 Řešitelka: Doc. PhDr. Vlastimila Karásková, CSc.

Studium pro školní metodiky prevence -  studium Kappa 250, o.s. Kappa-Help

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách - osobní asistent při zaměstnávání. Projekt “Centrum profesní kvalifikace”(spolufinancován Evropskou unií).

Vsetín, Vzdělávací a komunitní centrum Integra o.p.s.,

Participace na národním projektu MŠMT "Cesta ke kvalitě" , "AUTOEVALUACE - Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení". Projekt realizují Národní ústav odborného vzdělávání a Národní institut pro další vzdělávání.

Participace na vzdělávacích kurzech projektu e-nebepečí pro učitele;  na 1. roč. konference projektu E-Bezpečí: Rizikové chování v kyberprostoru (8. 4. 2010); Centrum prevence rizikové virtuální komunikace.Hlavní řešitel Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D., PdF UP Olomouc

Participace na projektu Modernizace výuky praktických dovedností studentů FZV a LF UP v Olomouci. Hlavní řešitelka: Doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D., FZV UP Olomouc.

Participace na projektu: Prevence nebezpečných komunikačních praktik spojených s elektronickou komunikací pro pedagogy a nepedagogy. GAČR. Hlavní řešitel Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.

Participace na projektu: Centrum inovativního vzdělávání (CIV): Rozšíření profesních kompetencí budoucích a stávajících učitelů pomocí 10 nových výukových modulů. Projekt ESF, OP RLZ Opatření 3.3. Hlavní řešitelka Ing. Dora Assenza, Ph.D.

Spoluřešitelka - Výchova k demokratickému občanství a evropanství na přelomu tisíciletí. VVZ MŠMT ČR. PdF UP Olomouc.: 1999 – 2004, řešitel Prof. PhDr. F. Mezihorák, CSc.

Participace na projektu MŠMT ČR „Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit“: Participace zkušených učitelů ZŠ a SŠ na výuce didaktik OV, ČJ, matematiky a učitelství 1. stupně ZŠ v průběhu praxí studentů PdF UP. FRVŠ. Hlavní řešitelka: PaedDr. Marie Hrachovcová

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací

Na PdF a FF UP v Olomouci vedoucí cca 300 kvalifikačních prací. Na FVP SU v Opavě vedoucí cca 40  kvalifikačních prací. V rámci doktorského studijního programu Pedagogika, obor Pedagogika PdF UP v Olomouci školitelka 4 dokončených disertačních prací.

Dosud školitelka 3 disertačních prací (1 PdF Olomouci, 3 PdF Dolnośląska Szkoła Wyższa Wrocław).

Působení v zahraničí

2015 - Spolková republika Německo, Oldenburg (mezinárodní workshop Carl von Ossietzky University Oldenburg)

2014 – Slovenská republika, Banská Bystrica (Erasmus)

2013 - Spolková republika Německo, Potsdam (mezinárodní workshop Humanwissenschaftliche Fakultät, Department Bildungswissenschaften, Universität Potsdam)

2013 – Portugalsko, Évora (mezinárodní konference, The Centre for Research in Education and Psychology of the University of Évora)

2012 – Polská republika, Wroclav (mezinárodní konference, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego)

2011 – Slovenská republika, Prešov (Erasmus, FF Přešovská univerzita)

2007 – Maďarsko, Pécs (studijní pobyt, University of Pécs)

2007 – Spolková republika Německo, Frankfurt a/M (letní škola, Stiftung Haus der ACTION 365)

2007 -  Spolková  republika  Německo, Frankfurt a/M (mezinárodním konference, Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen)

2005 - Spolková republika Německo, Frankfurt/Oder (studijní pobyt, Europa-Universität Viadrina)

2000 a 2005 – Spolková republika Německo, Saarbrücken (studijní pobyt, Saarská univerzita)

Vyžádané  lektorství:

Komunikace ve zdravotnictví – slabé místo v péči o pacienta. Konference Vysokomýtské nemocnice konaná pod záštitou hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, Ph.D. “Komunikace – slabé místo v péči o pacienta” 24. 5. 2016, Komunikace ve zdravotnictví – slabé místo v péči o pacienta. Vysoké Mýto.

Psychologické a sociální aspekty komunikace v péči o seniory. 8. ročník celostátní konference "Dny bezpečí" - pro odbornou veřejnost z oblasti zdravotnictví zaměřenou na téma „Bezpečná péče o seniory“, Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava.

20. 10. 2015 Komunikační pochybení ve vztahu se seniory- pacienty. Program Nil Nocere, zaměřen na bezpečí ve zdravotnictví, Havlíčkův Brod, Project HOPE – Česká republika, o.p.s.

23. 10. 2015 Sociální aspekty stárnutí a stáří v kontextu viktimity. Konference Pomoc týraným seniorům – setkání s bezmocí i nadějí, který se koná pod záštitou radního Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí a prorodinné politiky, Krajský úřad Kraje Vysočina, Asociace pracovníků intervenčních center ČR, z. s.„Interdisciplinární spolupráce jako prostředek pomoci seniorům ohroženým domácím násilím“

Vzdělávací kurz projektu „Inovační kompendium v systému zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v mezinárodním kontextu.“

Lektorka kurzu "Syndrom vyhoření a psychohygiena",  Asociace TRIGON  Ostrava a PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o. Zlín

Vzdělávání pečujících osob v rámci projektu „Půjde to! Příprava rodičů pečujících o dítě s postižením ke vstupu na trh práce“. Téma: Jak sdělovat potenciálnímu zaměstnavateli skutečnost o osobu blízkou. 2014.

V rámci Krajského systému vzdělávání pro sektor zdravotnictví v Kraji Vysočina lektorování akreditované odborné přednášky pro zdravotníky Postoj a vztah k pacientovi, etika ve zdravotnictví v nemocnicích- Jihlava, Třebíč, Havlíčkův Brod, Pelhřimov a ZZS Jihlava. 2014.

VIII. Krajská konference k primární prevenci rizikového chování,  Zlínský kraji dne 23. 10. 2014.Odborná přednáška Pojetí normality a mechanismus nálepkování v praxi učitele nebo Stereotypy a předsudky v učitelské praxi.

Projekt „Komplexní vzdělávání v sociálních službách“ - Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách – přímá péče“ s akreditací MPSV ČR č.2011/1172-PK.  Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s. Lektorka disciplíny - Etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost. 2013 - 2015.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost "Program průběžného vzdělávání učitelů základních škol vzdělávajících žáky s mentálním postižením" (CZ.1.07/1.3.00/08.0223).Řešitelka: Doc. PhDr. Vlastimila Karásková, CSc.

V rámci projektu „Prohlubování a rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků MŠodborná přednáška Individuální zvláštnosti a individuální přístup, poruchy chování aporuchy komunikace.

Členství:

Vědecká rada - Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě (2010-dosud)

Akademický senát FVP SU (2016 - dosud)

Akademický senát PdF UP (2008-2011,  2014-2015)

Oborová rada DSP sociologie FF UP (2008-dosud)

Oborová rada DSP pedagogika  PdF UP (2007-2011)

Oborová rada DSP antropologie PdF UP (2006-2010)

Komise pro rozdělení účelové dotace na podporu primární prevence sociálně patologických jevů u nestátních neziskových organizací a škol a školských zařízení v působnosti Olomouckého kraje (2006-2009)

Česká asociace pedagogického výzkumu

Česká pedagogická společnost

Česká demografická společnost

Česká sociologická společnost

Česká kriminologická společnost

Členka redakční rady - Journal – Social Pathology and Prevention, Faculty of Public Policies, Silesian University in Opava

Členka redakční rady časopisu Fórum sociální práce, vydává Katedra sociální práce FF UK v Praze (do roku 2016)