Výuka první pomoci žáků základních a středních škol jako první krok prevence kriminality.

Převážná většina trestných činů dětí a mladistvých se odehrává ve škole nebo v jejím okolí. Vzhledem k rostoucí kriminalitě a zvyšujícímu se počtu smrtelných zranění a úrazů mezi mladými lidmi, má výuka první pomoci ve školách zásadní význam pro zvyšování znalostí a dovedností dětí a mladistvých v poskytování pomoci v krizových situacích a zabránění destruktivním následkům zranění a smrtelným úrazům. Poskytnout laickou pomoc při traumatu, lehčím zranění, nečekané změně zdravotního stavu, nebo odvrátit či zabránit dalšímu nebezpečí na místě události je, nebo by mohlo být, v mnoha případech i v moci dětí. Chceme li po mladé generaci, aby zvládla krizové situace včetně poskytování první pomoci, je nutné tuto věkovou skupinu vybavit dostatečným množstvím nejen teoretických znalostí, ale i praktickými dovednostmi v oblasti poskytování první pomoci a kardiopulmonální resuscitace. Zásady preventivního chování a vysoká úroveň znalostí v dané problematice musí být jednou z priorit naší společnosti.

Cíl projektu
Cílem projektu teoreticko praktické výuky první pomoci realizovaného ve vybraných základních a středních školách v Opavě bylo zjistit a porovnat úroveň znalostí žáků o problematice poskytování první pomoci a kardiopulmonální resuscitaci.

Průběh výuky žáků
Žáci a studenti rozděleni do menších skupin absolvovali hodinovou didaktickou výuku s lektory o rozpoznání srdeční zástavy a o vybraných druzích kritických stavů - cizí těleso v dýchacích cestách a tepenné, žilní či smíšené krvácení. Všichni následně prošli praktickým výcvikem první pomoci u vybraných stavů a kardiopulmonální resuscitaci (KPR) s i bez použití přístroje AED (automatický externí defibrilátor). K praktické části cvičení bylo použito dostatečné množství figurín pro nácvik kardiopulmonální resuscitace s indikačním ukazatelem efektivity masáže srdce, dále figurína pro vypuzení cizího tělesa z dýchacích cest, figurína pro KPR obézního člověka, simulační model tepenného a venózního krvácení, přístroje AED i obvazových pomůcek. Pro evaluaci proběhlé teoretické výuky a praktického cvičení byly žákům a studentům rozdány strukturované nestandardizované dotazníky k anonymnímu vyplnění. Dotazníky byly následně zpracovány, výsledky statisticky vyhodnoceny a analyzovány s cílem zlepšit současný stav poznání znalostí dětí o KPR a první pomoci v situacích ohrožujících život člověka.

 
Řešitel projektu:                Mgr. Petra Šimánková
Zástupce řešitele:               Mgr. Lucie Křáková
 
Číslo projektu:                    25/22/PPZ
 
Rok realizace:                     2022