Ukončení specializačního vzdělávání

Podmínkou pro získání specializované způsobilosti v oboru Organizace a řízení ve zdravotnictví je:

–    úspěšné ukončení kvalifikačního studia, které opravňuje k získání a uznání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání bez odborného dohledu.

–   potvrzení o výkonu povolání nelékařského zdravotnického pracovníka minimálně 1 rok z období 6-ti let v rozsahu minimálně ½ stanovené týdenní pracovní doby, nebo minimálně 2 roky v rozsahu minimálně pětiny stanovené týdenní pracovní doby do data přihlášení se k atestační zkoušce.

−   zařazení do oboru specializačního vzdělávání pověřeným pracovištěm.

−   absolvování teoretické výuky.

−   absolvování povinné odborné praxe v rozsahu stanoveném vzdělávacím programem.

−   získání stanoveného počtu kreditů určených vzdělávacím programem.

−   úspěšné složení atestační zkoušky.