Vstupní podmínky pro zařazení do specializačního vzdělávání

Podmínkou pro zařazení do specializačního vzdělávání v oboru Organizace a řízení ve zdravotnictví je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání nelékařského zdravotnického pracovníka dle zákona č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 96/2004 Sb.“) a získání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.
Specializační vzdělávání v tomto studijním programu je koncipováno dle Metodického pokynu, kterým se  stanoví  pravidla  průběhu  specializačního  vzdělávání  podle  zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 96/2004 Sb.“) Zn: MZDR 37484/2013/VZV. Specializační vzdělávání nemusí být uskutečňováno při výkonu povolání, účastník vzdělávání však musí před podáním přihlášky k atestační zkoušce splnit dobu výkonu povolání stanovenou § 56 odst. 6 zákona č. 96/2004 Sb.
Část specializačního vzdělávání bude možné absolvovat metodou e-learningu. Doba specializačního vzdělávání v tomto programu je max. 24 měsíců, tj. 4 semestry. Důraz je kladen především na využívání interaktivních metod výuky. Vzdělávací program obsahuje celkem 560 hodin teoreticko-praktického vzdělávání. Praktická výuka tvoří 50 % celkového počtu hodin, včetně odborné praxe na pracovištích akreditovaného zdravotnického zařízení v rozsahu jednoho týdne, dle stanoveného vzdělávacího standardního programu.
Akreditované zařízení započte do hodin praktického a teoretického vyučování nejvýše 15 % omluvenou absenci z celkového počtu hodin praktického vyučování a omluvenou absenci z hodin teoretického vyučování (viz Metodický pokyn k přípravě a realizaci vzdělávacího programu akreditovaného kvalifikačního kurzu (zpracování žádosti, průběh, realizace, započítávání a ukončení AKK).
 
Požadavky vzdělávacího programu bude možné splnit ve více akreditovaných zařízeních. Teoreticko- praktickou výuku bude garantovat Ústav ošetřovatelství Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě (dále jen ÚO, FVP, SLU v Opavě). Na teoreticko-praktické výuce se bude  podílet  akreditované  smluvní  zdravotnická  zařízení  -  Fakultní  nemocnice  Motol v Praze, a další smluvní organizace, které žádají o akreditaci souběžně s Ústavem ošetřovatelství FVP SLU v Opavě v rámci tohoto specializačního programu a to: Slezská nemocnice v Opavě, p.o. a Vítkovická nemocnice, a.s., Agel Ostrava. Praxi v akreditovaném zdravotnickém zařízení bude ale možno absolvovat také v kterémkoliv akreditovaném zařízení, které si frekventant vzdělávání sám zvolí z aktuálního seznamu akreditovaných pracovišť v ČR.
Vzdělávací program je vystavěn z odborných modulů, které jsou převzaty z Metodického pokynu MZ ČR se stanoveným počtem kreditů, přičemž ukončení každého modulu je realizováno zápočtem a zkouškou.
Nedílnou součástí studia je vedení Logbooku o průběhu specializačního vzdělávání a záznam o provedených výkonech v rámci celé odborné praxe na vlastním, zvoleném nebo určeném pracovišti a na pracovišti akreditovaného zařízení pro praktickou část vzdělávacího programu. Seznam kompetencí, doporučených výkonů a výukových témat je uvedený v kurikulech jednotlivých odborných modulů studijního programu – viz dále.

Podmínkou pro získání specializované způsobilosti v oboru Organizace a řízení ve zdravotnictví je:

−    úspěšné ukončení kvalifikačního studia, které opravňuje k získání a uznání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání bez odborného dohledu.
− výkon povolání nelékařského zdravotnického pracovníka minimálně 1 rok z období 6-ti let v rozsahu minimálně ½ stanovené týdenní pracovní doby, nebo minimálně 2 roky v rozsahu  minimálně  pětiny stanovené  týdenní  pracovní  doby do  data  přihlášení  se k atestační zkoušce.
−   zařazení do oboru specializačního vzdělávání pověřeným pracovištěm.
−   absolvování teoretické výuky.
−   absolvování povinné odborné praxe v rozsahu stanoveném vzdělávacím programem.
−   získání stanoveného počtu kreditů určených vzdělávacím programem.
−   úspěšné složení atestační zkoušky.