Cíl specializačního vzdělávání

Cílem specializačního vzdělávání v oboru Organizace a řízení ve zdravotnictví je připravit nelékařské zdravotnické pracovníky ve zdravotnictví k výkonu manažerských rolí a funkcí a  posílit  jejich  schopnosti  k  efektivnímu  rozvoji  pracoviště,  k  rozvoji  vlastní  osobnosti i ostatních zaměstnanců osvojením si potřebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyků týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování pro činnosti stanovené platnou legislativou. Vyhláška 55/2011 Sb. ze dne 1. března 2011 o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků Hlava XIX, § 159 přesně uvádí tyto kompetence: „Specialista v organizaci a řízení ve zdravotnictví po získání specializované způsobilosti bez odborného dohledu vykonává činnosti koncepčního charakteru související s řízením a organizací zdravotní péče. Přitom v rozsahu své specializované způsobilosti zejména může:
a)    navrhovat cíle, strategie a politiku organizace,  vykonávat činnosti spojené s řízením a organizací zdravotnického zařízení,
b)    řešit systémové otázky poskytování zdravotní péče, vykonávat činnosti spojené s tvorbou a realizací zdravotní politiky a návaznosti zdravotní a sociální péče,
c)    navrhovat koncepci svého oboru a aplikovat ji v praxi,
d)    analyzovat  a  interpretovat  statistické  údaje  týkající  se  poskytování  zdravotní  péče a zdravotního stavu obyvatel a plánovat budoucí potřeby zdravotnických služeb,
e)    zavádět systém hodnocení kvality a bezpečnosti zdravotní péče a jejího kontinuálního zvyšování,
f)    provádět činnosti v oblasti personalistiky a organizaci dalšího vzdělávání,
g)    zajišťovat plnění právních předpisů a standardů týkajících se činnosti zdravotnických zařízení.