Základní informace o specializačním studiu Organizace a řízení ve zdravotnictví

Specializační vzdělávání je uskutečňováno na základě udělení akreditace Ministerstvem zdravotnictví ČR zde podle vzdělávacího programu zveřejněného ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR. Průběh specializačního vzdělávání je stanoven metodickým pokynem, který vydalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky k zabezpečení specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků dle ustanovení §§ 55-60 zákona č. 96/2004 Sb. zde.

Cena:

1) 22.800,-Kč za teoretickou část výuky (6 týdnů).

2) Částku za odbornou praxi výuky hradí účastník přímo klinickému pracovišti před zahájením praxe podle tarifů stanovených tímto pracovištěm.