VSTUPNÍ PODMÍNKY PRO ZAŘAZENÍ DO KURZU

Uchazeč, který žádá o zařazení do kurzu Zdravotník zotavovacích akcí, musí splňovat následující podmínky:

 

-          ORIGINÁL VLASTNORUČNĚ PODEPSANÉ PŘIHLÁŠKY

-          ÚŘEDNĚ OVĚŘENOU KOPII MATURITNÍHO VYSVĚDČENÍ

-          DOKLAD O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI

-          ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PLAVECKÉ ZDATNOSTI