CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO PROGRAMU

Cílem kurzu navazujícího magisterského studia programu VSSP je připravit profesně zdatné a eticky odpovědné pracovníky v oblasti veřejné správy a sociální politiky. Studium prohlubuje kompetence sociálního pracovníka nebo pracovníka veřejné správy. 
Získané znalosti usnadní absolventům kurzu zahájení a úspěšné dokončení magisterského studia v případě přijetí k řádnému studiu na FVP SU v Opavě.

PROFIL ABSOLVENTA STUDIJNÍHO PROGRAMU

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Veřejná správa a sociální politika získá studiem způsobilost pro výkon odborných a manažerských profesí v místní a regionální správě a kvalifikovaných profesí sociálních činností jak na střední úrovni, tak na makroúrovni v samosprávě, státní správě, v neziskových organizacích, v organizacích sociální politiky a sociální práce a pro řízení sociální práce a veřejné správy, tj. sociálních pracovníků, pracovníků veřejné správy nebo týmů specialistů, kteří poskytují subjektům, rodinám, skupinám či komunitám pomoc k usnadnění nebo řešení jejich sociální situace. Absolventi nacházejí uplatnění ve službách Policie ČR, celní správy, Vězeňské služby ČR i Probační a mediační služby, mj. u agentur a poradenských firem zajišťujících rozvoj různých podnikatelských aktivit a služeb v soukromém sektoru v regionech.

CENTRA CŽV


  • Trutnov
  • Tábor

DÉLKA KURZU

Délka kurzu je 2 semestry, tj. 1 akademický rok. Soustředění v Táboře a Trutnově se budou konat přibližně 2x za měsíc v pátek, sobotu/neděli. Soustředění v Opavě se budou konat přibližně 2x za měsíc v pátek/sobota- smazat v Opavě nebudou.

UKONČENÍ

Po úspěšném splnění studijních povinností obdrží frekventanti osvědčení o absolvování kurzu CŽV.

Úspěšný absolvent může v souladu se zveřejněnými podmínkami přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023 podat přihlášku k řádnému studiu studijního programu Veřejná správa a sociální politika do kombinované formy studia.

Současně může požádat o prominutí přijímací zkoušky. V případě přijetí k řádnému studiu může absolvent kurzu v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, požádat o uznání 60 % splněných povinností řádného studia (podrobněji viz Pravidla studia v programech CŽV SU).

VÝŠE POPLATKU

Výše poplatku je 30.000,- Kč/ 2 semestry.

Číslo účtu: 117032153/0300, ČSOB a.s.

Specifický symbol: rodné číslo (bez lomítka)

Variabilní symbol: 6301 - Trutnov

                                6302 - Tábor

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Příjem přihlášek pro akademický rok 2021/2022 ukončen.

Garant kurzu: JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.

Referenti kurzu:

  • Bc. Jana Špaková - středisko Opava
  • Barbora Panochová - středisko Trutnov
  • Mgr. Jarmila Lavičková - středisko Tábor


Související dokumenty
19.4.2021Přihláška ke studiu v programu CŽV VSSP (zvolíte Fakultu veřejných politik v Opavě a formu studia celoživotní vzdělávání, poté vyberete program o, který máte zájem)
19.4.2021
Sylabus kurzu CŽV navazujícícho magisterského studijního programu Veřejná správa a sociální politika pro AR 2021/2022