CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO OBORU (studijního programu)

Kurz je určen zájemcům o problematiku veřejné správy v ČR, sociální politiky, integračních procesů, vzniku a formování EU, sociální práce, zahrnuje i problematiku psychologickou, politologickou i sociologickou a jeho součástí je výuka cizích jazyků a zdokonalování komunikačních technik. Získané znalosti usnadní absolventům zahájení a úspěšné dokončení bakalářského studia v případě přijetí k řádnému studiu na FVP SU v Opavě.

PROFIL ABSOLVENTA STUDIJNÍHO OBORU

Profil absolventa oboru umožňuje uplatnění na místech odborných pracovníků nebo referentů na nižším, resp. středním stupni řízení na různých úsecích veřejné správy i v soukromé sféře na místní a regionální úrovni, mohou se uplatnit jako spolutvůrci a koordinátoři sociální politiky. Získané kompetence umožní uplatnění v orgánech státní správy, zejména v úřadech sociálního zabezpečení a v úřadech práce, při realizaci místní sociální politiky a řešení sociálních problémů v orgánech samosprávy, v organizacích veřejného sektoru a neziskových organizacích zaměřených na poskytování sociálních služeb, v oblasti školství, zdravotnictví a sociální péče. Mohou také působit jako profesionální komunitní pracovníci ve veřejné správě i nestátních neziskových organizacích, jako pracovníci center komunitní práce či informačních center, zejména v národnostně smíšených oblastech. Nacházejí uplatnění také v územních orgánech státní správy, ve službách Policie ČR, celní správy, Vězeňské služby ČR i Probační a mediační služby, jako pracovníci různých odborů na obecních, městských a krajských úřadech i u podniků, agentur a poradenských firem zajišťujících rozvoj různých podnikatelských aktivit a služeb v soukromém sektoru v obcích a regionech.

CENTRA CŽV

DÉLKA KURZU

Délka kurzu je 4 semestry, tj. 2 akademické roky. Soustředění v Táboře a Trutnově se budou konat přibližně 2x za měsíc v pátek, sobotu/neděli. Soustředění v Opavě se budou konat přibližně 2x za měsíc vždy v pátek.

UKONČENÍ

Po úspěšném splnění studijních povinností obdrží frekventanti osvědčení o absolvování kurzu CŽV.

Současně může požádat o prominutí přijímací zkoušky. V případě přijetí k řádnému studiu může absolvent kurzu v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, požádat o uznání 60 % splněných povinností řádného studia, tj. 108 ze 180 kreditů. (podrobněji viz Pravidla studia v programech CŽV SU).

CENA KURZU

Cena kurzu je 19.900,- Kč/ 2 semestry.

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK