Ústav veřejné správy a sociální politiky hostil významnou konferenci i výjezdní zasedání

  • Viktorie Kovářová
  • 27.06.2022
Na konci června proběhly v prostorách fakulty hned dvě události v režii Ústavu veřejné správy a sociální politiky, které hostily zahraniční hosty i poskytovatele sociálních služeb z celé České republiky.

Ve středu 22. 6. uspořádal Ústav veřejné správy a sociální politiky Fakulty veřejných politik 2. ročník mezinárodní odborné konference Veřejná správa a sociální politika, tentokrát s podtitulem Sociální služby v nové době. V rámci konference byly prezentovány jak poznatky, které byly získány při vědecké činnosti na různých akademických pracovištích u nás i v zahraničí, tak i poznatky, které byly získány v rámci řešení projektu „Vliv krizové epidemiologické situace na poskytování sociálních a zdravotních služeb v domácnostech seniorů“. Z konference vzešla řada námětů, které by měly být realizovány v oblasti financování, organizace a řízení sociálních služeb tak, aby sociální služby byly připraveny reagovat na důsledky očekávaných trendů demografického vývoje.

Ve dnech 22. a 23. června se v prostorách Fakulty veřejných politik v Opavě uskutečnilo rovněž výjezdní zasedání výkonné rady a prezidia Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, největší profesní organizace sdružující poskytovatele sociálních služeb v České republice. Vedle základních otázek týkajících se chodu Asociace byla pozornost věnována  aktuálním otázkám týkajícím se připravované novely zákona o sociálních službách, problematice financování ošetřovatelské péče a otázkám digitalizace sociálních služeb. 

V rámci jednání prezidia uzavřeli prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA a děkan Fakulty veřejných politik v Opavě smlouvu o vzájemné spolupráci při realizaci aktivit vedoucích k rozvoji poznatkového potenciálu a vědeckých kapacit obou smluvních stran a ke zvyšování kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti fakultou realizovaných studijních programů.

Cílem této spolupráce je umožnit společné rozvíjení kapacity v rámci výzkumných a vzdělávacích aktivit v oblasti sociálních služeb a plnění dlouhodobých věcných cílů, rozšiřování poznatkové základny  a prohlubování multidisciplinárního přístupu.