4. veřejná soutěž programu ÉTA COVID-19

  • Nikol Maďová
  • 30.04.2020
.

Technologická agentura ČR vyhlásila 4.veřejnou soutěž programu Éta – COVID 19. Tato veřejná soutěž je zaměřená na podporu návrhů projektů s tématem týkajícím se zmírňování negativních celospolečenských dopadů a využívání nových příležitostí v důsledku krize spojené s pandemií COVID-19, a to zejm. v oblasti sociální, vzdělávací, ekonomické, legislativní, technologické, kulturních, etické, psychologické nebo mediální. Projekty musí využívat znalosti, zkušenosti anebo data z aktuálně probíhající krize související s pandemií COVID-19.


Veřejná  soutěž  je  zaměřena  na  zvýšení  odolnosti  společnosti  vůči  negativním dopadům této (popř. jiné obdobné) krize a na nové využití příležitostí pro inovace, na něž důsledky pandemie COVID-19 poukázaly.

V tomto ohledu se může jednat zejména o výzkumná a inovativní řešení v oblastech následujících výzev jako jsou:

·        etika a rozhodování o léčbě, sociální a zdravotní péče;

·        inovace (zejm. s využitím moderních technologií) ve vzdělávání;

·        nové  způsoby  práce,  rovnováha  mezi  pracovním  a  soukromým  životem, způsoby řízení s využitím nových technologií;

·        nové možnosti mezilidské komunikace a společenské interakce;

·        nové obchodní modely a digitální distribuční kanály pro zboží, služby a kulturní, umělecké a mediální obsahy, role médií a informačních technologií v krizové situaci;

·        psychologické, sociální, kulturní dopady pandemie a inovativní řešení, jak se k podobným  pandemiím  v  budoucnu  postavit  tak,  aby  tyto  dopady  byly minimální;

·        domácí násilí, nerovnosti, chudoba aj.

Výstupy  projektů  mohou  mít  celou  řadu  podob  od  metodik,  aplikovatelných výzkumných zpráv, mobilních nebo webových aplikací, softwarových řešení, nástrojů pro  predikci  socio-ekonomických  ukazatelů,  didaktických  pomůcek,  přes  cílené intervence  do  veřejných  politik  až  po  promyšlené  koncepce  výstav,  workshopů výstupů uměleckého výzkumu nebo série audiovizuálních nástrojů.

 

Základní informace k návrhům projektu:

1.    Termín zahájení řešení projektu – 1. 7. – 1. 12. 2020.

2.    Termín ukončení řešení projektu – nejpozději 30. 11. 2022.

3.    Doba řešení projektu – maximálně 24 měsíců.

4.    Maximální míra podpory projektu – 80 % celkových uznaných nákladů.

5.    Minimální spoluúčast součásti na celkových uznaných nákladech – 20 % celkových uznaných nákladů!

6.    Nepřímé náklady (režie) vykazované metodou flat rate mohou tvořit max. 25 % ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů příjemce v příslušném roce.

7.    Návrh projektu se předkládá v českém jazyce a musí být úplný a obsahovat veškeré náležitosti.

8.    Uchazeč si musí vybrat jeden hlavní a nejvýše dva vedlejší cíle Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

 

Způsob podávání návrhů projektů:

1.    Návrhy projektů se podávají výhradně elektronicky prostřednictvím informačního systému ISTA nejpozději do 15. 6. 2020 do 16:30 hod.

2.    Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA se odesílá datovou schránkou do 15. 6. 2020 do 23:59:59 hod. – zajišťuje rektorátní oddělení pro vědu a zahraniční styky.

3.    Doklady k prokázání způsobilosti  se odesílá datovou schránkou do 15. 6. 2020 do 23:59:59 hod. – zajišťuje rektorátní oddělení pro vědu a zahraniční styky. POZOR – jakékoliv zpoždění i v řádech sekund bude považováno za pozdní dodání návrhu projektu!


Fakultní termíny jsou stanoveny následovně:

11. 5. 2020 odevzdání Fakultního listu projektového záměru s podpisem vedoucího pracoviště na referát pro vědu a spolupráci s praxí,

27. 5. 2020 odevzdání projektové žádosti na referát pro vědu a spolupráci s praxí.


Podrobné informace včetně zadávací dokumentace a dalších příloh najdete na https://www.tacr.cz/program-eta-vyhlaseni-4-verejne-souteze/