Kandidát: Ing. Bc. Jan Melecký

Obor: Matematická analýza

Téma dizertace: A dynamics of intrinsic value in simple stock market models

Školitelka: doc. RNDr. Kristína Smítalová, CSc.

Oponenti:
prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc. – PřF MU, Brno – posudek

prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc. – OPF SU, Opava – posudek

Autoreferát

Dne 3. 7. 2007 byl na základě úspešné obhajoby dizertační práce a vykonání státní doktorské zkoušky Ing. Bc. Janu Meleckému přiznán titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D., uváděné za jménem).

 

Kandidát: Mgr. Petra Kordulová

Obor: Matematická analýza

Téma dizertace: Quasilinear hyperbolic equation with hysteresis

Školitel: prof. RNDr. Štefan Schwabik, DrSc. - AV ČR, Praha

Konzultantka: RNDr. Jana Kopfová, Ph.D. - MÚ SU, Opava

Oponenti:
prof. RNDr. Jan Franců, CSc. – VUT, Brno – posudek
prof. Ralph E. Showalter – Oregon State University, USAposudek

Autoreferát

Dne 5. 11. 2007 byl na základě úspešné obhajoby dizertační práce a vykonání státní doktorské zkoušky Mgr. Petře Kordulové přiznán titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D., uváděné za jménem).