Informace o provozních a hygienických opatřeních pro pohyb osob v objektech + PD-2020-05 - k realizaci zkoušek, zápočtů, konzultací a ostatních činností za osobní účasti st

 • Peter Mlích
 • 07.05.2020
.

Informace o provozních a hygienických opatřeních pro pohyb osob v objektech Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě

V návaznosti na IV. Změny a doplnění Rozhodnutí rektora č. 8/2020 a Pokyn děkana
č. 5/2020 k realizaci zkoušek, zápočtů, konzultací a ostatních činností za osobní účasti studentů může pobývat student nebo jiná osoba v objektech Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě za následujících podmínek:

 • je bez akutních zdravotních potíží, odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),

 • nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,

 • provede dezinfekci rukou při vstupu do budovy desinfekčními prostředky umístěnými v prostoru u vrátnice objektu,

 • po celou dobu přítomnosti v prostorách fakulty má povinnost nosit ochranu dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šálek, nebo jiným prostředkem, který brání šíření kapének,

 • zachovává při kontaktu s jinými osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.

Student:

 • musí být přihlášen na zkoušení nebo mít předem s pedagogem domluvenou konzultaci nebo práci ve specializované pracovně, včetně času a místnosti konání,

 • musí mít před vstupem do objektu fakulty vyplněno v IS SU Čestné prohlášení
  o nenařízení karantény a
  o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů,

 • ohlásí svůj příchod na vrátnici objektu, prokáže svou totožnost, uvede účel pobytu, kontaktního pedagoga a tamtéž ohlásí svůj odchod z objektu,

 • se na domluvenou konzultaci / zkoušku / práci ve specializované učebně dostaví do určené místnosti ve stanovený čas, tak aby se zabránilo volnému pohybu osob po objektu,

 • po ukončení činnosti pod dohledem pedagoga, popř. po oznámení výsledků zkoušení neprodleně opustí budovu,

 • pro komunikaci se sekretariáty jednotlivých pracovišť, studijním oddělením, oddělením pro vědu a zahraniční styky a oddělením pro strategie a rozvoj by měl
  i nadále využívat ke konzultacím výhradně prostředky vzdáleného přístupu (především e-mail).

Pedagog:

 • dbá na dodržování výše uvedených preventivních opatření během pobytu studentů v učebnách a ve specializovaných pracovnách (ochranné pomůcky, dodržování odstupu, maximální počet 15 osob),

 • ověří v IS SU, že student vyplnil Čestné prohlášení o nenařízení karantény
  a
  o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a příznaků virového infekčního onemocnění, v opačném případě ho vyzve k okamžitému opuštění budovy,

 • je povinen činit záznamy do Evidence pobytu studentů v objektech FPF SU v Opavě.

Pracovník vrátnice:

 • zkontroluje, zda má příchozí osoba nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šálek, nebo jiným prostředkem, který brání šíření kapének,

 • vyzve příchozího, aby při vstupu do budovy provedl dezinfekci rukou desinfekčními prostředky umístěnými v prostoru u vrátnice objektu,

 • zaeviduje příchozí osobu, zapíše účel pobytu studenta, kontaktního pedagoga a tamtéž zapíše jejich odchod,

 • upozorní studenta na nutnost vyplnění formuláře Čestné prohlášení o nenařízení karantény a o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v IS SU.

Pro zaměstnance platí povinnost důsledného vedení evidence přítomnosti na pracovišti dle čl. II., odst. 1) Směrnice rektora č. 1/2019 Vykazování pracovní doby a čerpání dovolené zaměstnanců Slezské univerzity v Opavě.

V objektech FPF SU se provádí pravidelná dezinfekce vnitřních prostor včetně míst, kterých se dotýkají ruce návštěvníků (kliky, madla, zábradlí, kování, nábytkové povrchy apod.).

Dezinfekční prostředky pro návštěvníky jsou umístěny ve vstupu do objektu (u vrátnice objektu), v sociálních zařízeních a před vstupy do místností určených ke zkoušení, konzultacím a dalším činnostem studentů.