Kandidát: Ing. Bc. Petr Harasim

Obor: Matematická analýza

Téma dizertace: On the worst scenario method and its application to uncertain differential equations

Školitel: doc. RNDr. Jan Chleboun, CSc.

Oponenti:
prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc. – PřF MU, Brno – posudek
Ing. Ivan Hlaváček, DrSc. – Matematický ústav AV ČR, Praha – posudek

Autoreferát

Dne 31. 3. 2010 byl na základě úspešné obhajoby dizertační práce a vykonání státní doktorské zkoušky Ing. Bc. Petru Harasimovi přiznán titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D., uváděné za jménem).

 

Kandidát: RNDr. Jan Kotůlek

Téma dizertace: On a Spectral Formulation of Quantum Mechanics with an Application to Soldering Form of Spin Geometry

Školitel: doc. RNDr. Tomáš Kopf, Ph.D.

Oponenti:
prof. RNDr. Peter Prešnajder, DrSc. – FMFI UK, Bratislava – posudek
prof. Rikard von Unge, Ph.D. – PřF MU, Brno – posudek

Autoreferát

Dne 8. 9. 2010 byl na základě úspešné obhajoby dizertační práce a vykonání státní doktorské zkoušky RNDr. Janu Kotůlkovi přiznán titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D., uváděné za jménem).