Mgr. Jana Nálepová, Ph.D.

Email: jana.nalepova@fpf.slu.cz

Vzdělání:


2004 – 2005      mezinárodní studium nadace Bosch pro multiplikátory didaktiky němčiny ze zemí střední a východní Evropy

2004                    ukočení doktorandského studia na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, obor pedagogika se                              zaměřením na cizí jazyky (Ph. D.), téma dizertační práce: Lehrwerkanalyse 

1990 - 2015        učitelka na Střední pedagogické škole v Krnově


1984 – 1990       učitelka na Střední odborné škole železniční, Krnov 1984 – 1990 učitelka na Střední odborné škole železniční,                              Krnov

1996 – 1999       rozšiřující studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, obor pedagogika a školní                                      management

1979 – 1984       studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, učitelství všeobecně-vzdělávacích                              předmětů tělesná výchova a německy jazyk, diplomová práce: Programované vyučování

Přednáškové pobyty

 • 10,11/2006 Bayerische Julius-Maximilian Universität Würzburg
 • 5/2007, Sambachshof, Würzburg
 • 5/2007 Univerzita Jana Keplera v Linci, učitelská mobilita Sokrates/Erasmus
 • 7/2007 Bayerische Julius-Maximilian Universität Würzburg
 • 7/2010 Univerzita Jana Keplera v Linci, učitelská mobilita Sokrates/Erasmus
 • 7/2010 Bayerische Julius-Maximilian Universität Würzburg
 • 11/2010 Univerzita Jana Keplera v Linci, učitelská mobilita Sokrates/Erasmus
 • 7/2012 Studijní pobyt Web-Projekte, Berlin, Goethe Institut
 • 6/2012  Výuka předmětu Didaktik Deutsch als Fremdsprache na univerzitě Würzburg
 • 7/2013 Studijní pobyt v rámci GIP DAAD
 • 6/2013  Výuka předmětu Didaktik Deutsch als Fremdsprache na univerzitě Würzburg
 • 7/2013 Internationale Deutschlehrertagung, Bolzano
 • 12/2013 Univerzita Jana Keplera v Linci, učitelská mobilita Sokrates/Erasmus

Projekty

 • FRVŠ 2002 Průběžná pedagogická praxe studentů
 • IG 2004 Pedagogická praxe studentů ÚCJ SU
 • Řešitelka projektu ESF v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.2., spolufinancovaného ze státního rozpočtu Č a Evropského sociálního fondu r.č. CZ04.1.03/3.2.15.2/0293 Další vzdělávání učitelů cizího jazyka zaměřené na zvýšení jejich jazykové a metodické kompetence. 2006-2008
 • Interní evaluátor projektu „Inovace studijního programu Angličtiny a Němčiny“ r.č. CZ.1.07/2.2.00/15.0170
 • Řešitelka projektu ESF v rámci Operačního programu Vzděláním pro konkurenceschopnost Rozvoj kompetencí učitelů související s reformou r.č. CZ.1.07/1.3.05/11.0006 na období 2009-2011Publikační činnost

Nálepová, J. Analyse zweier Lehrwerke für Deutsch als Fremdsprache. In  Janíková, V. (ed.) Didaktik des Deutschen als Fremdsprache in Lehre und Forschung. s.78-93. Brno : Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-4462-3.

Lorencovičová, E., Nálepová, J. Další vzdělávání učitelů cizího jazyka zaměřené na zvýšení jejich jazykové a metodické kompetence. In Čapek, R., Lorencovič, J., Ševčíková, V. (ed.)  Od rámcového vzdělávacího programu ke školnímu vzdělávacímu programu, idea a realita. Sborník konference. Ostrava : Ostravská univerzita, 2008. s. 100-105. ISBN 978-80-7368-563-8.

Kratochvílová, I., Nálepová, J. (ed.) "Sprache: Deutsch" : Beiträge des internationalen germanistischen Symposiums, Opava / Sambachshof, 5.-11.10.2007 . 1. Opava : Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav cizích jazyků, 2008. 219 s. ISBN 978-80-7248-463-8.

Nálepová, J. Fremdsprachenlehrer. In Kratochvílová, I., Nálepová, J. (ed.)"Sprache: Deutsch" : Beiträge des internationalen germanistischen Symposiums, Opava / Sambachshof, 5.-11.10.2007 . 1. Opava : Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav cizích jazyků, 2008.  s. 191-197. ISBN 978-80-7248-463-8.

Nálepová, J. Motivationselemente in den Lehrbüchern für Deutsch als Fremdsprache Begegnungen. Zeitschrift des slowakischen Deutschlehrer- und Germanistenverbandes. 2/2008. 17. Jahrgang. Heft 36. s. 22-23. ISSN 1335-2636.

Nálepová, J. Neue Medien im Fremdsprachenunterricht – Herausforderung, Problem oder Unterstützung? - Bericht über eine Studie " In Janíková, V., Sorger, B. Didaktik des Deutschen als Fremdsprache und die neuen Herausforderungen in Forschung und Lehre. Brno : ACADEMICUS, 2009. s. 142-151. ISBN 978-80-210-4462-3.

Nálepová, J. Hodnocení a výběr učebnic cizích jazyků, Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2011. 56 s. ISBN 978-80-7248-646-5.

Frýbová, I., Nálepová, J.  Zavedení druhého cizího jazyka na základních školách. 31.5.2010.  Online http://clanky.rvp.cz/clanek/c/J/8159/zavedeni-druheho-ciziho-jazyka-v-zakladnich-skolach.html/ [online 9.2.2011]

Nálepová, J. Názory učitelů na probíhající reformu školství. Výsledky empirické studie. DÖMISCHOVÁ, I. (ed.) Der Fremdsprachenunterricht im 21. Jahrhundert. Vědecký recenzovaný sborník. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. s.117-130. ISBN 978-80-244-2700-3.

Nálepová, J.  Biografie der Fremdsprachenlehrerinnen und –Lehrer in Inteviews. Kotůlková, V., Rykalová, G. Perspektiven der Textanalyse. München: Oldenburgverlag. 2012. S. 151-164. ISBN 978-3-86057-107-1.

Nálepová, J.  Učitelé cizích jazyků, jejich profesní životopisy a názory na současné školství. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2013. 179 s. ISBN 978-80-7248-898-8.

Nálepová, J. Zkušenosti s ranou výukou cizího jazyka. In: Kolektiv autorů:  Metodický poradník učitele cizího jazyka. S. 58-64. Ústí nad Labem: 2013. ISBN 978-80-7414-610-7.

 

Recenze:

JANÍKOVÁ, V. Učíme se učit cizí jazyky. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2008. 161 s. ISBN 978-80-210-4620-7.

recenze článku do vědeckého časopisu Acta academica karviniensia č.2/2009

ZAJÍCOVÁ, Pavla, et al. Metodika výuky německého jazyka na 2. stupni základních škol a středních školách z pohledu pedagogické praxe : náměty pro začínajícího učitele. In Projekt Synergie : Spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ [online]. [s.l.] : [s.n.], 2008, aktualizace 1.10.2010 [cit. 2011-02-14]. Dostupné z WWW: <http://projekty.osu.cz/synergie/13_pspp.htm>.

Rozbor virtuálních hospitací pro projekt Kurikulum G, 2010, 2011 Výzkumný ústav pedagogický.

Kotůlková, V., Rykalová, G.: Paralelní korpus a jeho využití v praxi Deucze. Opava : Slezská univerzita v Opavě. ISBN 978-80-7248-624-3.

Rykalová, G. Německy psaný tisk v hodinách němčiny. Práce s textem, vzorové analýzy, úlohy, didaktické testy. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2011. ISBN 978-80-7248-645-8.

 

 

Příspěvky na konferencích:

Další vzdělávání učitelů cizího jazyka zaměřené na zvýšení jejich jazykové a metodické kompetence CIVIS 2007 „Od rámcového vzdělávacího progrmu ke školnímu vzdělávacímu programu, idea a realita….“ Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, Katedra společenských věd konference, 27.4.2007.

Lehrwerkanalyse „Didaktika cizích jazyků a empirický výzkum. Didaktika němčiny jako cizího jazyka.“Katedra německého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno. 1.6. 2007.

Od rámcového vzdělávacího programu ke školnímu vzdělávacímu programu, idea a realita, konference CIVIS 2007 27.4.2007 Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, Katedra společenských věd .

Neue Medien im Fremdsprachenunterricht – eine Herausforderung, ein Problem oder eine Unterstützung - Bericht über eine Studie, mezinárodní konference Germanistik und die neuen Herausforderungen in Forschung und Lehre, 22.-23.5.2008 Telč.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků, konference České školní inspekce a Slezská univerzita v Opavě 16.- 17.21.2008 Slezská univerzita v Opavě.

Lehrerfortbildung in der Tschechischen Republik Internationale Tagung DER Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer. Jena – Weimar. 3.-8.8.2009.

Názory učitelů na probíhající reformu školství. Výsledky empirické studie, mezinárodní konference Der Fremdsprachenunterricht im 21. Jahrhundert, 14.10.2010 Olomouc Univerzita Palackého.

Biografie der Fremdsprachenlehrerinnen und –Lehrer in Inteviews, mezinárodní konference Perspektive der Textanalyse, Slezská univerzita v Opavě, 17.-18.2.2011.

Interkulturelle Kompetenz der tschechischen Fremdsprachenlehrer und Schüler - Ergbnisse einer empirischen Forschung, konferenze Interkullturelle Kompetenz: vermitteln, erwerben, anwenden, 21.9.2012, Johannes Kepler Universität Linz.

Emotionen der Deutschlehrer und –lerner. Emotionalität in Text. 20.-23.2.2013. Ostravská univerzita, Ostrava.

Lernen mit Kopf, Hand und Herz – verschiedene Intelligenzen fördern.  29.7.-2.8.2013. IDT Bolzano.