Telefonní kontakty

01

+420 553 684 456

Místnost

01

MR-407

doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.

Email: gabriela.rykalova@fpf.slu.cz

Proděkanka pro vědu a zahraniční styky

Vedoucí Oddělení germanistiky

Koordinátorka kombinovaného studia Oddělení germanistiky

     

                                                                                                          

Konzultační hodiny:

na základě domluvy


Vědecké zaměření:

                Německá jazykověda

 

 

Vzdělání:

2015                Ukončení habilitačního řízení na OU v Ostravě (Doc.)

                        Téma habilitační práce: Das Partizip im Deutschen.

2008                Obhajoba rigorózní práce na Slezské univerzitě v Opavě (PhDr.)

Téma rigorózní práce: Entwicklungstendenzen in der Presse. Dargestellt an journalistischen Textsorten der deutschsprachigen Zeitungen.

 2004               Ukončení doktorského studia na Masarykově univerzitě v Brně (Ph.D.)

Téma dizertační práce: Textsorten in der Tagespresse. Vergleich von österreichischen und deutschen Tageszeitungen.

1992 – 1999   FF Ostravské univerzity, studijní obor Český jazyk – Německý jazyk, učitelství pro 3. stupeň (Mgr.)

Téma diplomové práce: Textanalyse im Lehrwerk für DaF. Vergleich von zwei ausgewählten Lehrwerken. Textsortenvertretung im Hinblick auf Gebrauchstextsorten.

 

 

Profesní dráha:

od 11. 3. 2019 – Proděkanka po vědu a zahraniční styky

od 1. 3. 2019   do 31. 12. 2020 – Zástupce vedoucího Ústavu cizích jazyků

od 1. 9. 2008   – Vedoucí Oddělení germanistiky na Ústavu cizích jazyků

od 1. 9. 1999   – Ústav cizích jazyků, Slezská univerzita v Opavě 


Přednášková činnost na Julius-Maximilians-Universität ve Würzburku (Německo):            

2023                Einführung in die Fremdsprachendidaktik
2022                Einführung in die Fremdsprachendidaktik
2021                Einführung in die Fremdsprachendidaktik
2020                Einführung in die Fremdsprachendidaktik

2019                Einführung in die Fremdsprachendidaktik

2018                Vermittlung der Sprachkompetenzen im DaF-Unterricht

2016                Entwicklungstendenzen in der Tagespresse

2015                Entwicklungstendenzen in der Tagespresse

2014                Entwicklungstendenzen in der Tagespresse 

 

Řešitelka projektů

Posílení propagace pro zájemce o studium ze zahraničí“. PPSŘ 2023.

Účast na zahraničních veletrzích“. PPSŘ 2023.

Finanční podpora zahraniční spolupráce“. PPSŘ 2023.

Podpora internacionalizace vzdělávání“. PPSŘ 2022.

Podpora jazykových kompetencí pracovníků“. PPSŘ 2022.

Podpora zviditelnění strategických vzdělávacích a tvůrčích aktivit“. PPSŘ 2022.

Podpora mezinárodních mobilit pracovníků a studentů“ Rozvojový projekt na rok 2021.

Zvýšení komunikačních kompetencí v anglickém jazyce u akademických a neakademických pracovníků“ Rozvojový projekt na rok 2021.

Rozvoj služeb a zkvalitnění zázemí pro zahraniční studenty a pracovníky“ Rozvojový projekt na rok 2021.

Podpora spolupráce s praxí a veřejností“ Rozvojový projekt na rok 2021.

Příprava výzkumného projektu“ Rozvojový projekt na léta 2019-2020.

Podpora výuky v cizím jazyce“ Rozvojový projekt na léta 2019-2020.

Podpora zahraničních mobilit akademických pracovníků a posílení mezinárodních vazeb pracovišť FPF“ Rozvojový projekt na léta 2019-2020.

Analýza a interpretace textu“ (SGS/4/2018), Studentská grantová soutěž.

Realizace mezinárodní germanistické konference“ (03/ISIP/2016, 03/ISIP/2017), Interní soutěž Institucionálního plánu SU v Opavě.


Členství v rámci SU

  •                členka Rady pro vnitřní hodnocení SU v Opavě
  •                členka Grantové komise univerzity
  •                členka a tajemník Vědecké rady FPF
  •                předsedkyně grantové komise FPF
  •                předsedkyně stipendijní komise FPF

 

Členství v oborových radách a hodnotících komisích

·       Členka Oborové rady doktorského studijního programu Korpusová lingvistika se zaměřením na konkrétní jazykovou skupinu (angličtina, němčina), Slezská univerzita v Opavě

·       Členka Oborové rady doktorského studijního programu Germánské jazyky, FF Masarykovy univerzity v Brně

·       Členka Oborové rady doktorského studijního programu Německý jazyk, Ostravská univerzita

·       Členka Komise pro státní rigorózní zkoušky na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně

·       Členka Stálé komise pro metodiku hodnocení Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství v oblasti vzdělávání Filologie

·       Hodnotitelka Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství v oblasti vzdělávání Filologie

 

Členství v odborných grémiích

·       Místopředsedkyně Svazu germanistů ČR

·       Členka Kruhu moderních filologů

 


Vedení seminářů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Německá gramatika hravě“. Kravaře 2019.

Tipy a triky do hodin němčiny“. Ostrava / Olomouc / Brno 2019.

Kouzelná hra se slovy aneb jak se učit slovní zásobu“, Ostrava / Brno / Olomouc 2017.

Mit Texten motivieren“. Ostrava / Brno / Olomouc / Žilina 2016.

Grammatik? Super!“. Ostrava / Brno / Olomouc / Zlín / Praha 2015.

 


Pracoviště

01

Ústav cizích jazyků

docent

Filozoficko-přírodověd.fakulta

Ústav cizích jazyků