D4
SUKAČ, R. (red.): Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty SU v Opavě. Řada jazykovědná D4. Opava: Slezská univerzita, 2008. 125 s. ISBN 978-80-7248-518-5, ISSN 1213-5690.

d1 TICHÝ, M. (red.): Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty SU v Opavě. Řada jazykovědná D3. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita, 2003. 250 s. ISBN 80-7248-188-6, ISSN 1213-5690.

prof. Milanu Jelínkovi k 80. narozeninám


Obsah: Jiří Urbanec: Prof. Milan Jelínek a vznik Slezské univerzity / Marie Čechová: Humor v řeči a řeč humoru / Marie Krčmová: Mluvenost a psanost jako slohotvorné činitele / Michal Křístek: Vybrané shody a odlišnosti českého a anglosaského pojetí stylu a stylistiky / Světla Čmejrková: Jazyk a styl elektronické komunikace: čeština a počítačština / Alena Macurová: Poznámky k žánru soukromého dopisu / Zdeňka Hladká: Humor a jazyková kreativita v soukromé korespondenci mladých lidí / Jana Hoffmannová: Hodnocení, intenzifikace… a STYL v lexiku časopisů pro ženy / Ladislav Binar: Obraz metafory v publicistickém komunikátu / Libor Martinek: K jazykové stránce pověstí z Jeseníků / Alena Jaklová: Diachronie žurnalistické češtiny v USA / Ivana Svobodová: O televizní sportovní reportáži vážně i nevážně / Iva Nebeská: Dva fragmenty obrazu světa českých mluvčích / Martin Tichý: "Připadá mi, že se stávám pedantem" (Arnošt Procházka jako brusič) / Milada Písková: K jazykovědným bádáním Vincence Praska / Ilona Pavelková: Vzory pro pěstování zvukové kultury češtiny / Vladimír Pfeffer: O "spisovnost" českého pravopisu / Jarmila Panevová: Existuje chyba v syntaxi? / Petr Karlík: Poznámka k rozboru dějových jmen / Ludmila Uhlířová: Samostatný lexém "tento" jako prvek množiny odkazových konkurentů / Ivana Kolářová: Deiktické slovo s nevyhraněným významem jako prostředek stylizace mluvenosti v prozaických textech / Ludmila Zimová: "Když by" versus "kdyby, i když by" versus i "kdyby" ve větách podmínkových, podmínkově přípustkových a přípustkových / Josef Hubáček: Komenského adjektiva s významem zesílení a zeslabení / Patrik Mitter: Složená hybridní substantiva s prvním komponentem arci- v češtině / Jiří Damborský: Lexikální rejstřík / Jaroslav Hubáček: Synonymie ve slanzích / Přemysl Hauser: O školské jazykovědné terminologii / Vladimír Šaur: Význam, termín a reference v etymologii / Ditta Pfefferová: K vývoji lexikální stránky chorvatského jazyka / Lumír Klimeš: Laický odhad stáří textu Dita Friedlová: Jan Hýbl Josefu H. A. Gallašovi

d1
TICHÝ, M. (red.): Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty SU v Opavě. Řada jazykovědná D2. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2002. 124 s. ISBN 80-7248-167-3.


Obsah: Ilona Pavelková: Vývoj hanáckého vokalismu / Přemysl Hauser: Neproduktivní slovotvorné prostředky a typy podstatných jmen / Josef Kolařík: Místní jména typu Zlín, Zlechov, Pozlovice / Vladimír Pfeffer: Na okraj vztahu modálnosti a fázovosti / Svatava Machová: Jemné proměny české věty / Ivana Kolářová: Možnosti interpretace slova to jako výrazu konkurujícího různým gramatickým tvarům deiktického zájmena / Olga Müllerová: Postpozitivní žejo, jo ve vzpomínkovém vypravování / Dita Friedlová: Kontaktové konektory v chatové komunikaci / Ludmila Zimová: Příbalový leták / Milan Jelínek: Verbonominální spojení v českých obrozenských textech / Ján Findra: Štyléma a paradigmatika štylistiky / Ladislav Binar: Postmodernismus a jazyk prózy / Marie Kopřivová: Český národní korpus / Jarmila Panevová: Čím může bohemistice přispět současná počítačová lingvistika?


d1
KOLÁŘOVÁ, I., PAVERA, L. (red.): Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty SU v Opavě. Řada jazykovědná D1. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2001. 206 s. ISBN 80-7248-102-9.


Obsah: Milan Jelínek: Slavistická a bohemistická činnost doc. PhDr. Vladimíra Šaura, CSc. / Soupis prací Vladimíra Šaura / Zdeňka Trösteová: Vliv konfese na formování slovanských spisovných jazyků v předspisovném období / Vojtěch Tkadlčík: Číslovky v První staroslověnské legendě o sv. Václavu / Vladimír Šaur: Metodologické poznámky k diachronní lingvistice / Stanislav Žaža: České ekvivalenty ruského adverbálního infinitivu / Aleš Brandner: Běloruština (Stručně o její historii a dalších jejích perspektivách) / Vladimír Šaur: O vzájemném vztahu literárního jazyka a dialektů v česko-bulharském porovnání / Milan Jelínek: Václav Ertl jako kritik jazykového purismu / Hynek Tešnar: K proměnám českého pravopisu v první polovině 19. století / Nikola Utěšená: K problematice přechodu sloves v rámci slovesných tříd / Božena Bednaříková: Nad tzv. třetím syntaktickým plánem / Ivana Kolářová: Některé typy otázek se slovesem "myslet" a funkce tohoto slova v nich / Martin Drápela: O některých problémech teletextových titulků / Vladimír Pfeffer: K jazyku triviální literatury / Ladislav Binar: Současný stav zkoumání publicistického funkčního stylu (Základní názory a domácí odborná literatura) / Josef Jodas: Přejatá německá slova v některých novějších slovnících jazyka českého / Marie Hádková: Nosiče jazykových znakových systémů a osvojování cizího jazyka / Jiří Rejzek: K původu slova "lem" / Libor Martinek: K pojmům "centrum" a "periferie" z hlediska sémiotiky / Ivo Harák: Ivan Slavík: Snímání (s kříže) / Libor Pavera: Poznámky k metodám literární vědy na prahu 21. století