a4
PAVERA, L. (red.): Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty SU v Opavě. Řada literárněvědná A4. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2002. 182 s. ISBN 80-7248-161-4. ISSN 1211-9164.

 


Obsah: Urszuła Świderska-Włodarczyk: Wojna i pokój w pismach Stanisława Orzechowskiego / Zuzana Hurtajová: Juraj Zábojník a jeho lyrika vo víre 17. storočia / Zbigniew Kadłubek: Ioannes Langus Silesius z Fryštatu jako renesansowy patrolog / Drahomíra Vlašínová: Počátky ženské emancipace a její projekce v literární produkci na Moravě a ve Slezsku / Ladislav Soldán: Hovory dne (Karel Dostál-Lutinov fejetonista) / Drahomír Šajtar: Vztah Petra Bezruče k publicistice / Libor Pavera: Zdeněk Kalista - básník / František Všetička: Evropská kantiléna Zdeňka Němečka / Martin Tichý: Jeden rok v jedněch novinách (Literatura v Lidových novinách v roce 1948) / Libor Martinek: Intertextualita v pracích pražských stru-kturalistů / Jiří Urbanec: Epiteton v debutu Antonína Brouska Spodní vody / Ladislav Soldán: Robert Konečný prozaik a esejista / Viera Žemberová: Subjekt v stratégii textu (Na slovenskej próze 20. storočia) / Jan Přikryl: Otesánek podle Švankmajera / Ivo Pospíšil: "Pečlivé čtení" s genologickými a komparatistickými přesahy / Karel Kučera: Šrí Aurobindo - Esence poezie / Ladislav Soldán: Antonín Kratochvil (Padesát let exilu literárního historika, esejisty, novináře a redaktora) / Pavel Šopák: Jakub Deml - Ferdiš Duša (Vzájemná korespondence) / Recenze.


a3
PAVERA, L. (red.): Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty SU v Opavě. Řada literárněvědná A3. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita, 2001. 144 s. ISBN 80-7248-122-3. ISSN 1211-9164.


Obsah: Urszula Świderska: Idea wojny sprawiedliwej w twórczości Jana Kocha-nowskiego / Zuzana Hurtajová: Obraz Turkov a Tatárov v staršej slovenskej literatúre / Zbigniew Kadłubek: Okolice praskiego dworu cesarskiego i śląscy poeci nowołacińscy / Drahomíra Vlašínová: Žena jako inspirace a adresát / Milada Písková: Jaroslav Vlček a česká literatura / Ladislav Soldán: Moravské kořeny Katolické moderny / Drahomír Šajtar: Isaak Babel a Maxim Gorkij / František Všetička: Román Jiřího Weila / Jiří Urbanec: Motivy život a smrt v tvorbě J. Hanzlíka ze šedesátých let / Libor Martinek: Korunní svědek krajiny. Nad přírodní lyrikou Jiřího Daehna / Paweł Majerski: "W stanie Niepokoju" - Tadeusza Różewicza "zawsze fragment. recycklig" / Libor Pavera: Slovutný pane profesore! (Korespondence Antonína Škarky Josefu Vašicovi) / Recenze.


a2
PAVERA, L., VLAŠÍNOVÁ, D. (red.): Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty SU v Opavě. Řada literárněvědná A2. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita, 1997. 218 s. ISBN 80-85879-74-3.

Sborník věnovaný životnímu jubileu doc. PhDr. Jiřího Urbance, CSc.


Obsah: Štěpán Vlašín: Nárys portrétu jubilanta doc. PhDr. Jiřího Urbance, CSc. / Vladimír Šaur: Rým "učedník - mučedník" jako staročeský paleoslovenismus / Viktor Viktora: Podkoní a žák - k možnostem výkladu dalších souvislostí / Milan Kopecký: Dnešní stav a problematika bádání o J. Třanovském / Michaela Horáková: Josef Vašica a studium barokní homiletiky / Libor Pavera: Ke stavu poznání staročeských cestopisů / Milada Písková: Z korespondence V. Praska / Drahomíra Vlašínová: Doňa Sanča v kontextu Zeyerovy dramatické tvorby / Lada Wichterlová: Z korespondence Terezy Novákové / František Všetička: Langrův román o legiích / Jiří Hek: Arne Novák o problémech moravské literatury / Ladislav Soldán: F. X. Šalda a Karel Čapek - dva typy kritiků národního života / Pavel Pešta: Bezručovy meziválečné satiry a Slezské písně / Karel Boženek: Bezruč v české hudbě / Alena Hájková: K humoru několika představitelů české avantgardy / Drahomír Šajtar: Halasova dětská tvář / Ivo Harák: K Punkvě poezie / Štěpán Vlašín: Krize intelektuálů v prózách Karla Houby / Miroslav Mikulášek: Vazba genologie - historické poetiky - hermeneutiky a moderních interpretačních systémů / Svatava Urbanová: The Art of Translation of Poetry for Children / Antonín Satke: Cesta papouškovské anekdoty od středověku k současnému žákovskému folklóru / Milan Jelínek: K etymologii a gramatické povaze některých termínů etiky / Ladislav Binar: Grafické prostředky prezentace metafory v publicistickém komunikátu / Zdeněk Pešat: Z časů gymnaziálních hrátek / Libor Martinek: Krnovská léta Jiřího Urbance / Wilhelm Przeczek: S kyticí přání pro Jirku / Oldřich Šuleř: ...na vinici literatury.


a1
URBANEC, J. (red.): Sborník prací Filozofické fakulty SU v Opavě. Řada literárněvědná A1. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita, 1991. 104 s.

Sborník z konference Bezručova Opava, 19.-20. září 1990, "Od rozdělení k syntéze".


Obsah: Jiří Urbanec: Na cestu literárněvědné řadě / Oldřich Šuleř: Projev u hrobu Petra Bezruče 14. září 1990 / Jiří Skalička: A syntézou k pluralitě / Alena Hájková: Lepší znalost je třeba / Pavel Pešta: K prolínání literárních proudů ve stínu totalitního režimu / Viera Žemberová: K vzťahu tazvanej "oficiálnej" čes-kej a slovenskej literatúry / Viktor Viktora: Dvojí emigrace - jeden osud? / Jiří Urbanec: Světla a stíny literárního života ve Slezsku a na Ostravsku / Ivan Dorovský: O tzv. slovanských mikroliteraturách, diaspoře a exilu / Aleš Haman: "Lidé na okraji" v próze 70. a 80. let / Blahoslav Dokoupil: Ono je to na nás (Mýtus tzv. malého člověka v současné české próze) / Bohuslav Hoffmann: Postmoderní tendence v české próze / Jiří Hek: Vírou proti beznaději / Zdeněk Drahoš: Básnířka oficiální, samizdatová i exilová (Nad tvorbou Jiřiny Haukové) / Petr Hora: Cestou k Služebníkům neužitečným / Jiří Rambousek: Básník Josef Škvorecký / Marie Uhlířová: Dvojí podoba Nesvadbova románu Tajná zpráva z Prahy / Jana Bartůňková, Alena Zachová: Filologické aspekty dramatické tvorby 70. a 80. let / Milan Jurčo: Umelecko-didaktické žánre versus literatúra faktu.