Letní škola „Little (Big) Women) - Summer School of Historical Sources for Family Research and Gender History“

  • Kamila Návratová
  • 20.09.2023
Ve dnech 11. až 15. září 2023 se na Ústavu historických věd konala v rámci projektu financovaného Mezinárodním visegradským fondem mezinárodní letní škola „Little (Big) Women) - Summer School of Historical Sources for Family Research and Gender History“.
Celá akce byla zaměřena na problematiku práce s prameny a na způsob jejich využití pro zkoumání „gender history“ a „family history“ v předmoderním období (středověk, raný novověk). Zářijovému setkání předcházel březnový mezinárodní workshop, na kterém účastníci z řad akademických pracovníků a doktorandů Slezské univerzity v Opavě, Pedagogické univerzity v Krakově, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích a Ukrajinské katolické univerzity ve Lvově představili badatelská témata, kterým se věnují, a společně připravili program letní školy. Zahraniční účastníci letní školy přijeli v září do Opavy právě ze zmíněných univerzit. Jednalo se o čtyři akademické pracovníky (Polsko a Slovensko) a 13 studentů historických oborů z Polska, Slovenska a Ukrajiny. K nim se připojili jednak domácí studenti (převážně doktorandi Ústavu historických věd), jednak online účastníci z Ukrajiny (jeden akademik a dvě studentky). 
Účastníci měli možnost seznámit se na uvítacím rautu v pondělí 11. září, kde jim byl představen hostitelský ústav a naše univerzita (Hana Komárková) a byly jim prezentovány možnosti studia na Slezské univerzitě v rámci programu Erasmus+ (Anna Novotná). Následující dva dny byly vždy dopoledne věnovány seminářům, jejichž lektory byli akademičtí pracovníci ze zúčastněných univerzit, odpoledne potom účastníci navštívili oba opavské archivy. Ve Státním okresním archivu Opava je v úterý provedl náš absolvent, archivář a historik Martin Sosna. Zemský archiv představil zahraničním účastníkům letní školy opavský archivář Pavel Solnický ve středu odpoledne. Čtvrteční program byl věnován exkurzím. Dopoledne se studenti a pedagogové podívali do Obecního domu a Domu umění a kostela sv. Václava, kterými je provedla pracovnice Opavské kulturní organizace Simona Juchelková. Následovala exkurze na zámku v nedaleké Raduni, kde se účastníci letní školy po přivítání kastelánkou Markétou Kouřilovou měli možnost podívat i tam, kam se běžný návštěvník nedostane – na půdu a do sklepení zámku. V podvečer byl pro studenty a pedagogy připraven rozlučkový raut, jehož součástí byl i zábavný kvíz, který měl zjistit, nakolik jsou zahraniční účastníci obeznámeni s českou kulturou. Kvíz připravili studenti Ústavu historických věd Michaela Pecinová a Jiří Gatnar. Následně byly studentům předány certifikáty o absolvování týdenní letní školy. Pátek byl ve znamení odjezdů…

Cílem letní školy bylo navázat kontakty mezi odborníky i studenty, kteří se věnují podobné problematice, vytvořit příjemné pracovní prostředí a představit naši fakultu v co nejlepším světle. Pevně věříme, že se nám to za přispění všech, kteří se na organizaci podíleli, podařilo a že se k nám všichni účastníci z Polska, Slovenska i Ukrajiny budou rádi vracet! 
Informace o všech aktivitách v rámci projektu i o letní škole najdou zájemci na webu projektu nebo na facebookových stránkách Ústavu historických věd. Mezinárodní projekt Slezské univerzity v Opavě (CZ), Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (PL), Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (SK) a Ukrainian Catholic University (Український католицький університет), Humanities Facultyи (UA) byl podpořený z grantu Mezinárodního Visegrádského fondu č. 22230253. Více viz: