Institut tvůrčí fotografie má tři nové doktory

  • Kamila Návratová
  • 31.03.2023
Ve čtvrtek 23. března 2023 úspěšně absolvovali doktorské studium tři studenti – MgA. Jan Brykczyński; MgA. Mgr. Krzysztof Gołuch a MgA. Rafał Siderski.
Školitelem všech tří doktorandů byl prof. PhDr. Vladimír Birgus, vedoucí ITF. Ve státní zkušební komisi zasedali pedagogové ITF prof. Mgr. Jindrich Štreit, Dr.h.c.; doc. MgA. Pavel Mára; doc. Mgr. Josef Moucha; doc. Mgr. Václav Podestát; doc. Mgr. MgA. Tomáš Pospěch, Ph.D. a doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D. a externí pedagogové z jiných vysokých škol doc. Mgr. Irena Armutidisová (Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně), prof. PhDr. Ing. Václav Macek, CSc. (Vysoká škola múzických umění, Bratislava) a prof. Mgr. Ing. Ľubo Stacho (Vysoká škola výtvarných umění, Bratislava). Obhajob se zúčastnil doc. MgA. Jan Jindra (Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně), oponent práce Jana Brykczyńského.

Všichni tři doktorandi studovali na ITF od bakalářského studia. Během studia získali řadu významných ocenění za své fotografie, autorské knihy, výstavy či pracovní činnost, mezi nimiž byl v případě Krzysztofa Gołucha i Stříbrný kříž za zásluhu od prezidenta Polské republiky a cena Pro Ecclesia et Pontifice od samotného papeže Františka. 

V rámci obhajob představili státní zkušební komisi a hostům z řad pedagogů a studentů ITF a svých rodinných příslušníků a přátel teoretickou i praktickou část své disertační práce a výsledky své dosavadní umělecké, publikační, kurátorské a pedagogické činnosti. Reagovali na závěrečné zprávy školitele i posudky oponentů a odpovídali na položené dotazy. V tajném hlasování získali doporučení všech členů státní zkušební komise k udělení titulu Ph.D.

Jan Brykczyński, který je externím pedagogem ITF, obhájil disertační práci Aktuální tendence v oblasti fotografických knih s podtitulem Současné fotografické knihy pokoušející se o revizi historie analyzované na příkladech vybraných polských publikací. V ní ukázal, jakým způsobem může médium současné fotografické knihy posloužit při prezentaci složitých společenských témat. Prostřednictvím podrobné analýzy vybraných publikací se Brykczyński snaží prozkoumat konkrétní postupy a rozhodnutí jejich autorů. Zkoumá, jak využití média fotografie a fotografické knihy ovlivnilo kritický potenciál těchto publikací. S tímto cílem také nastiňuje širší kulturní, společenský a historický kontext popisovaných publikací a provádí rozhovory s jejich tvůrci. Praktickou částí disertační práce je soubor Všední místo osobitě dokumentující projevy reklamního smogu v ulicích velkých polských měst.

Krzysztof Gołuch ve své práci Polské dokumentární fotografky od roku 1989 do současnosti představil fotografickou tvorbu polských dokumentárních fotografek od roku 1989 do současnosti. První část jeho práce je věnována analýze úspěchů polských dokumentárních fotografek na počátku polské fotografie, dále v meziválečném období a od začátku druhé světové války do roku 1989. Podrobně popisuje také proměny, kterými prošla tvorba polských dokumentaristek po roce 1989. Klíčové kapitoly celé práce jsou věnovány recenzi a analýze děl vybraných dokumentaristek, které realizovaly své dokumentární projekty po roce 1989 až do současnosti, a dopadu jejich úspěchů na vývoj polské fotografie. Praktická část Gołuchovy práce nazvaná Hotel osobitě reflektuje téma handicapovaných, kteří se začleňují do práce. 
 
Rafał Siderski obhájil disertační práci Rodina v polské dokumentární fotografii od roku 2000, v níž zkoumal a analyzoval fenomén rodiny v polské dokumentární fotografii posledních dvaceti let spočívající ve stavbě fotografických kulis vyprávějících příběh prizmatem autorovy rodiny. Hermeneutické analýze bylo podrobeno sedmnáct fotografických souborů z daného tématu, rozdělených do kategorií: narození; každodenní život; smrt a nouzové situace. Praktická práce Průtok(y) subjektivně mapuje putování 1113 km dlouhé putování básnířky, vědkyně a ultramaratonské běžkyně Małgorzaty Lebdy po břehu řeky Visly. 


Text: Ondřej Durczak
Foto: Vladimír Birgus a Ondřej Durczak