Workshop „Little (Big) Women in Late Medieval and Early Modern Era“

  • Kamila Návratová
  • 13.03.2023
Ve dnech 2. až 4. března 2023 se na Ústavu historických věd konal v rámci projektu financovaného Mezinárodním visegradským fondem mezinárodní workshop na téma „Malé (velké) ženy v pozdním středověku a raném novověku“.
Celý projekt je zaměřen na problematiku práce s prameny a na způsob jejich využití pro zkoumání „gender history“ a „family history“ v uvedeném období. Workshop, na kterém účastníci z řad akademických pracovníků a doktorandů Slezské univerzity v Opavě, Pedagogické univerzity v Krakově, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích a Ukrajinské katolické univerzity ve Lvově představili badatelská témata, kterým se věnují, je jen první z řady akcí, které bude Ústav historických věd v rámci projektu realizovat. Hlavní událostí letošního roku bude na první polovinu září naplánovaná letní škola historických pramenů určená studentům ze všech zapojených institucí. Její přípravě bylo věnováno i hlavní jednání celého březnového setkání odborníků, které se odehrálo v pátek 3. března. Účastníci měli možnost seznámit se nejen s prací svých kolegů, ale zúčastnili se rovněž exkurze do Zemského archivu v Opavě, kde jim zdejší pracovníci představili fungování české archivní sítě i některé „poklady“ z archivních fondů. Cílem workshopu bylo navázat kontakty mezi odborníky, kteří se věnují podobné problematice, a vytvořit příjemné pracovní prostředí pro přípravu nadcházející letní školy. I za přispění opavského genia loci se to, doufejme, podařilo!

Informace o všech aktivitách v rámci projektu i o připravované letní škole najdou zájemci na webu projektu nebo na facebookových stránkách Ústavu historických věd.