Literárněvědná konference Underground a druhá kultura ve střední Evropě – Underground i druga kultura w Europie Środkowej

  • Kamila Návratová
  • 30.09.2022
Dne 22. září 2022 proběhla na Ústavu bohemistiky a knihovnictví mezinárodní literárněvědná konference „Underground a druhá kultura ve střední Evropě – Underground i druga kultura w Europie Środkowej“. Šlo o první výstup ze stejnojmenného grantového projektu, který podpořilo Česko-polské fórum – Forum Polsko-Czeskie při Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Partnerem projektu byla Univerzita A. Mickiewicze v Poznani (Polsko). Řešitelem grantového projektu je doc. Libor Martinek, spoluřešitelem polonista a komparatista prof. dr hab. Bogusław Bakuła z UAM, jenž se konference také osobně zúčastnil.
Konference byla chápána ve velmi širokém pojetí na téma underground a druhá (alternativní, nezávislá) kultura ve střední Evropě. V konferenčního jednání programu se proto objevily příspěvky vedle literárněhistorické povahy také zaměřené interdisciplinárně (např. literatura – hudba, literatura – film apod.). 
V úvodu konference vystoupila proděkanka FPF SU v Opavě doc. Gabriela Rykalová, která jménem svými i paní děkanky naší fakulty prof. Ireny Korbelářové pozdravila účastníky a hosty konference. Přání zdaru opavské konferenci zaslal děkan Fakulty polské a klasické filologie UAM v Poznani prof. Tomasz Mizerkiewicz a také ředitel knihovny Libri Prohibiti v Praze Mgr. Jiří Gruntorád.
Referáty bylo možné si vyslechnout v češtině, polštině a slovenštině. K textům referentů byly v písemné podobě připraveny překlady z polštiny do češtiny (v případě slovenštiny to nebylo považováno za nutné). 
Kromě hostů z Česka, Polska a Slovenska vystoupilo několik vědecko-pedagogických pracovníků z ÚBK. Dr. Marek Timko vystoupil s referátem Ozvěny či dozvuky (z) filosofického undergroundu? Aneb pokus o popis Bondyho putování cestou nesubstanční ontologie k transhumanismu (i k dalším tajemstvím). Mgr. Pavla Bergmannová seznámila přítomné posluchače s tématem Egon Bondy na divadle a ve filmu. Doc. Libor Martinek proložil svůj výklad na téma Zhudebněná poezie Bohuslava Reynka v undergroundu a tzv. křesťanském folku několika hudebními ukázkami. Dr. Jakub Chrobák kvůli omezení nečekanými zdravotními problémy zaslal na konferenci svůj referát Brabenec, Placák, Marks – underground jako trvalá možnost literatury
Zároveň je třeba připomenout ochotu jednoho z největších českých odborníků na underground doc. Martina Pilaře z Filozofické fakulty Ostravské univerzity nejen se konference osobně aktivně zúčastnit, ale zároveň být předsedajícím jednoho konferenčního bloku referátů. 
Na závěr konference, v níž se nezapomnělo ani na diskusi k jednotlivým konferenčním příspěvkům, vystoupil se zhodnocením celého konferenčního jednání vedoucí ÚBK dr. Martin Tichý, jenž ocenil organizačně bezvadný průběh a odborný přínos sympózia, zároveň poděkoval všem přítomným odborníkům, že si našli čas a vážili cestu do Opavy. Potěšitelné bylo, že konferenci navštívili jako diváci také studenti různých oborů ÚBK spolu se svými pedagogy.
Z jednání konference byla pořízena fotodokumentace, mj. PR oddělením SU v Opavě a studenty Ústavu filmové, televizní a rozhlasové tvorby FPF SU.
Společenský, kulturní a odborný (či vědecký) dopad prvního výstupu grantového projektu MZV ČR „Underground a druhá kultura ve střední Evropě – Underground i druga kultura w Europie Środkowej“ lze označit za významný a dlouhodobý.
 
doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D.