Dědictví českých zemí poprášené moukou

  • Kamila Návratová
  • 18.02.2021
Vydávat kuchařky je v současnosti velmi trendy záležitost. Na trhu jich najdeme nepřeberné množství – věnují se jak moderní kuchyni, tak tradičním receptům, a ačkoliv se jedná o neměřitelný a těžko uchopitelný materiál, hrají kuchařské knihy a receptáře na poli kulturního dědictví nezpochybnitelnou roli. Jejich vývoj od 2. poloviny 13. století až do poloviny století 20. zaznamenaly Irena Korbelářová, Jitka Sobotková a Radmila Dluhošová v knize Paměť chuti s podtitulem Receptáře a kuchařské knihy jako specifické prameny poznání kulinární kultury a kulinárního dědictví českých zemí. Povídali jsme si o ní s hlavní autorkou, děkankou FPF SLU Irenou Korbelářovou.
Proč se kniha o kuchařských knihách jmenuje zrovna Paměť chuti?
Jídlo je taková zvláštní veličina: po zkonzumování po něm v podstatě nic nezůstane. I kdybychom chtěli, nedokážeme je ani dlouho, tím spíše natrvalo uchovat. A jak zachytit jeho chuť či vůni? Dnes si jej možná vyfotografujeme, ale co dřív? Jedině recepty a kuchařské knihy uchovávají návody, jak pokrm znovu připravit. Nesou tedy v sobě onu paměť, díky níž se můžeme znovu vracet k jídlům, která vařila maminka, anebo rekonstruovat ta, která známe už jen z doslechu.

Jaký klíč jste zvolili pro výběr receptářů a kuchařských knih.
Výběr nebyl snadný. Kuchařských příruček, často několikasetstránkových knih, jsme v rámci projektu výzkumu národní a kulturní identity Ministerstva kultury zkoumali během tří let několik stovek. Vnímali jsme je jako specifické písemné kulturní dědictví fixující jiné kulturní, konkrétně kulinární – dědictví. Většina byla původem z Čech, Moravy a Rakouského Slezska a také z rakouských zemí, Bavorska a částečně z Uher. Všechny totiž po staletí náležejí k jednotnému kulinárnímu okruhu a bylo proto na místě, studovat a srovnávat recepty a kuchařské knihy z celé této oblasti. Vzhledem k několik set let trvající historické jednotě a vzájemnému kulturnímu ovlivňování se s Horním a Dolním Slezskem nebylo možno opominout ani kuchařsky této provenience. 
Knihy, knížky, sešity a torza receptářů, z nichž jsme vybírali, pocházejí z dlouhého období od středověku až do poloviny 20. století. Počátek změn ve stravování a zaměření kuchyně totiž přinesl až konec druhé světové války. Poté se společnost, kulturní milieu, přicházely nové podněty a postupně jsme se ocitli na prahu modernizace a globalizace. Rozhodující zlom pak přineslo desetiletí po roce 1989.
Ze shromážděných receptářů a kuchařských knih jsme mohli prezentovat jen zlomek. Volba padla například na nejstarší rukopisné i tištěné exempláře, dále na klíčová a neopominutelná díla, která odrážejí vývoj kuchyně a stravovacích zvyklostí, genezi pokrmů a jejich kombinování. Vybrali jsme příručky hlásící se vedle českých rovněž k moravským a slezským tradicím, dokládající vazby naší kuchyně na širší okolí, a také některé rarity. A všechny nějakým způsobem souvisí s entitou, kterou můžeme označit jako kulinární dědictví českých zemí.

Jak vypadaly receptáře a v čem byly jiné oproti kuchařským knihám?
Receptáře byly (a jsou) sbírky jednotlivých předpisů na přípravu pokrmů a nápojů, uspořádané obvykle jen velmi rámcově, nebo vedené zcela živelně. Platí to nejen o privátních záznamech, ale třeba také o nejstarších tištěných českých příručkách ze 16. století. V domácím prostředí přežívají receptáře dodnes, většinou jsou v nich recepty řazené abecedně nebo jen do základních tematických skupin. Kuchařské knihy obsahují rovněž recepty na pokrmy a nápoje, ale jsou vnitřně strukturované, jejich oddíly obvykle odpovídají škále jídel v servírovaném menu (od polévek po deserty). Rozeznáváme ještě příručky pro vedení domácnosti, kde jsou kromě receptů a kuchařských návodů tematické oddíly třeba se zaměřením na skladování a konzervování potravin, úklid a podobně.

V čem se lišily kuchařské knihy pro veřejný prostor od domácích receptářů?
Kuchařské příručky pro veřejný prostor autor sepisoval nikoli pro sebe, ale pro jiné uživatele mimo bezprostřední okruh svých spolupracovníků či příbuzných. Zprvu byly rukopisné a byly určeny pro velké aristokratické kuchyně nebo pro kláštery. Od 16. století se začaly i v českých zemích tyto příručky vydávat tiskem. Domácí receptáře vznikaly a dodnes vznikají z iniciativy samotné uživatelky (autorkou bývaly obvykle ženy), která je sepisovala pro vlastní potřebu, pro dceru nebo jiné příbuzné. 

Ve které době došlo k největšímu rozvoji kuchařských příruček?
V historickém kontextu jednoznačně během 19. století. Vůdčím úlohu ve vývoji „kuchyně“ jako ucelené kulinární soustavy převzalo od šlechty měšťanstvo. Rozrůstal se okruh zájemců o dobré, sofistikované a módně se proměňující stravování. Kuchařské příručky se začaly užívat i v běžných domácnostech, nejen v kuchyních zámožných vrstev a v gastronomických podnicích. „Kuchařky“ si pořizovaly i ženy a dívky z nižších středních vrstev se zájmem o zvyšování svých kompetencí. Kuchařské umění totiž patřilo k základním dovednostem manželky, matky a hospodyně. Nic se ale v minulosti nevyrovnalo současné módní vlně produkující doslova stovky kuchařských knih sepsaných odborníky i laiky, nejrůznějšími celebritami apod.

Zařadili jste do svého výběru i příručky známých autorů?
Samozřejmě. Pominout jsme nemohli Magdalenu Dobromilu Rettigovou, Anuši Kejřovou či Marii Janků-Sandtnerovou, ale ani méně známého, a přitom pro vývoj české kuchyně významného Václava Pacovského, autorku brněnské příručky Marii Juditu Rohrerovou alias Slavomilskou či slezské kuchařsky Henriettu Pelzovou. Připomněli jsme knížky proslulého pražského restauratéra Karla Šroubka i jeho méně známých předchůdkyň Marie Anny Neudeckerové z Mariánských Lázní či Therese Adamové z Opavy. Milovníky starších dějin jistě osloví pojednání o díle francouzského kuchmistra Tirella, který vařil Karlu IV. i slezským vévodům, o proslulé příručce Marxe Rumpolta, kuchaře mohučského arcibiskupa pocházejícího z Uher a se zkušenostmi z Čech, anebo o klášterní kuchařce premonstráta Jiřího Evermoda Košetického ze 17. století. Významnou roli v proměnách kuchyně nižších vrstev, městských i venkovských, sehrály kuchařské knihy vydávané českými i německými spolky ve spolupráci se školami pro vzdělávání dívek, respektive pro ženská povolání. Označovány byly také hospodyňské školy (nelichotivě knedlíkárny). Pro modernizaci stravování sklonku 19. a první poloviny 20. století ale byly velmi přínosné. V Paměti chuti jsme představili školské kuchařky původem z Prahy i Opavy. 

Narazili jste na něco, co vás překvapilo? 
Určitě ano. Třeba to, že proslulá Domácí kuchařka Magdaleny Dobromily Rettigové není ani souborem originálních receptů, ani kodifikací české národní kuchyně, jak se nám výzkumem a srovnáním s jinými příručkami potvrdilo. Že její autorka psala lépe německy než česky a pokud jí za něco náleží skutečný obdiv, pak za vedení dívek z provinčního prostředí nejen k péči o domácnost, ale i ke vzdělání, lásce k literatuře a vlastenectví. Že navzdory převládající představě o Rettigové-maloměšťačce byla ženou samostatnou a podporující emancipaci. 
A překvapily nás i jiné věci, třeba kolik pokrmů zařazených v cizojazyčných dobových kuchařkách odkazovalo na zemsky český, moravský či slezský původ a dnes je zapomenuto. Zná někdo opavský či karlovarský koláč, český závin nebo slezský knedlík? Kapr na český způsob, tedy s černým pivem, perníkem a kořením z naší paměti sice nevymizel, kdo jej ale dnes vaří? A kdo ví, že hrách na český způsob, tedy vlastně hrachová kaše s cibulkou osmahlou na sádle a s kyselou okurkou, patřil do vídeňské měšťanské kuchyně? 

Můžeme se v dnešní době přiblížit chuti historických jídel?
Přiblížit ano, ale jen do jisté míry. Obilniny jsou dnes vyšlechtěné, stejně jako brambory, chovají se jiná plemena dobytka a jsou jinak krmená. Některé suroviny už nepoužíváme a nemáme je ani kde pořídit. Některé rysy dobových jídel naopak zohlednit můžeme. Zatímco šlechtická kuchyně ve středověku nešetřila drahým kořením, hřebíčkem, skořicí, zázvorem a mandlemi, prosté venkované měli stravu spíše jednoduchou, složenou z planých kaší, placek, zelí či cibule. Prostě sloužila vskutku jen k nasycení. 
Více se můžeme přiblížit chuťovým vlastnostem jídel až po polovině 19. století. Třeba měšťanské kuchyni vévodily přesnídávkové polévky, dušená masa, hnědé i smetanové omáčky, přílohové knedlíky, a také široká škála sladkých jídel. Jednalo se o ty dnes mnohdy trochu podceňované tradiční „hotovky“, které přitom byly typické nejen pro naši, ale i pro vídeňskou či bavorskou kuchyni a jsou – vedle tradičních regionálních jídel – těžištěm kulinárního dědictví českých zemí. 

Jak byste definovala kulinární dědictví českých zemí? 
Nečekejte ode mne hned suchopárnou vyčerpávající definici. Ta bude nepochybně jedním z výsledků našeho výzkumu. Zjednodušeně řečeno, představuje kulinární dědictví soubor pokrmů a nápojů, tradic a zvyklostí spojených se stravováním, které mají hodnotu z hlediska kulturního vývoje českých zemí, regionů a jejich obyvatel, odrážely a současně dotvářely každodennost i sváteční čas a stojí zato, o ně pečovat. 
S určením toho, co je a není kulinárním dědictvím, to je složité, velmi totiž závisí na jeho individuálním vnímání. U některých jídel si jsme jisti, u jiných v badatelském kolektivu diskutujeme a někdy se neshodneme, ať už se to týká regionálních specialit nebo národních jídel – lépe řečeno tradičních pokrmů českých zemí. 
Liší se také stupeň dochování potenciálních pokrmů a nápojů. Některé prvky stravování, které můžeme za takové dědictví považovat, přetrvaly dodnes nebo si je pamatujeme třeba z dětství. Ty musíme udržovat, třebaže jen při výjimečných příležitostech. Jiné už známe jen z kolektivní paměti: slýchali jsme o nich vyprávět od těch, kdo o nich už také jen slyšeli, ale jsou natolik spojeny s minulostí místa či society, že o nich podvědomě předáváme informace dál, aby z vědomí nevymizely. No a mnohé pokrmy a nápoje už jsou opravdu historií, překonaly se chutí, úpravou či skladbou; přesto formovaly vývoj stravování, kvalitu života či estetiku stolování natolik, že by neměly být zcela zapomenuty, anebo by měly být v historických souvislostech oživeny. 
V rámci výzkumu kulinární kultury je nezbytné, abychom rozklíčovali všechny souvislosti vývoje jídel a nápojů, které mají potenciál být považovány za kulinární dědictví. Abychom hledali jejich kořeny, proměny, vazby na místní či dovozové suroviny, rozpoznávali jejich místo v jídelníčku a také věrohodnost role, která je jim dnes třeba v gastronomii a turismu přisuzovaná. 

Kniha byla připravena a vydána v rámci projektu č. DG18P02OVV067 Kulinární dědictví českých zemí: paměť, prezentace a edukace programu NAKI II. Vydala ji Slezská univerzita v Opavě v roce 2020.