Ve čtvrtém a pátém semestru absolvují studenti specializací Matematické metody v krizovém řízení a Matematické metody v ekonomii povinně předměty Praxe pro krizové řízení I, nebo Praxe pro ekonomy I a Praxe pro krizové řízení II, nebo Praxe pro ekonomy II. Celý průběh praxí má dvě základní části: přípravnou a realizační.

Obrázek 1 Přípravná a realizační část povinné praxe


Přípravná část praxe začíná již ve třetím semestru, kdy studenti, kteří v následujícím semestru budou zapisovat předmět Praxe pro krizové řízení I, nebo Praxe pro ekonomy I, absolvují s pracovníky Oddělení aplikované matematiky řadu konzultací, v jejichž rámci si především ujasňují další směřování svého studia. Na základě těchto konzultací dochází k výběru vhodného poskytovatele praxe. Dalším krokem jsou jednání s poskytovatelem praxe o podobě subjektového zadání. Následně je stanoven vedoucí praxe a zástupce poskytovatele praxe a vytvořen řešitelský tým. Tato část je formálně uzavřena podpisem Organizačních pokynů k provádění praxe.

Realizační část praxe (viz obrázek 1) pak probíhá ve čtvrtém a pátém semestru studia a představuje vlastní praxi u poskytovatele praxe v celkovém rozsahu cca 150 hodin, která je realizována v rámci povinných předmětů Praxe pro krizové řízení I, nebo Praxe pro ekonomy I a Praxe pro krizové řízení II, nebo Praxe pro ekonomy II. Tato část zahrnuje řešení dvou základních úkolů. Prvním úkolem je příprava dat, korektní matematická formulace úlohy a na ní založená příprava zadání bakalářské práce. Druhým úkolem je vlastní řešení úlohy, interpretace a implementace získaných výsledků. Řešená úloha pak studentovi slouží jako podklad pro jeho bakalářskou práci. Tato část je formálně uzavřena závěrečnou prezentací, v rámci níž student u poskytovatele praxe prezentuje dosažené výsledky.

Podrobnější informace a vazba praxe na bakalářskou praxi je popsána v části Praxe a bakalářská práce.